بهره برداری دانش:/پایان نامه درمورد استعداد مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

بهره برداری از دانش:

کل توجه مدیریت دانش به این نکته است که دانش موجود در سازمانها به کار برده شود تا بتواند به سود دهی سازمان منجر شود. متاسفانه مهم بودن و اهمیت بسیار دانش تضمین کننده اجرای آن در هر زمان در فعالیتهای سازمان نیست. در این امر باید مراحلی برای اندازه گیری دانش ضمنی و مهارتهای در دسترس، موجود باشد. ترکیب وظایف روزانه با وظایف در ارتباط با مدیریت دانش، حمایت مدیران عالی و استفاده از دانش برای رقابت و افزایش کارایی موثر خواهد بود.

حفاظت از دانش:

مزیتهای رقابتی برای سازمان در هر زمان در دسترس نیست. دانش سازمانی که یکی از مزیتهای رقابتی سازمان است باید به روز، حفاظت و نگهداری شود. نگهداری اطلاعات، اسناد و تجارب، نیازمند مدیریت است. کد گذاری علاوه بر اینکه در توسعه دانش و اشتراک گذاری دانش موثر است یکی از راههای حفاظت از دانش به شمار می رود.(رمضانی،1383)

 

2-10-الزامات پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها

تحقق اهداف مدیریت دانش در سازمان ها مستلزم  ایجاد ساز و کار لازم و بستر سازی در سازمان است. برای اجرای چنین برنامه فراگیری نیاز به بستر سازی سازمانی می باشد. در بخش زیر به محورهای اصلی، جهت اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمانها می پردازیم.لازم به ذکر است که عوامل ذیل حاصل مطالعات و تجربیات برخی سازمان هاست که در اجرای مدیریت دانایی موفق بوده اند.

1-ایجاد سازمان دانش مدار

در اختیار گرفتن داده ها و تبدیل آنها به سطوح بالاتری از اطلاعات و دانش فقط یک قسمت از فرایند مدیریت دانش به شمار می رود. شاید مهم ترین موضوع، به کارگیری اطلاعات و دانش در سازمان است. بر خلاف سایر داراییهای مادی و کالبدی، دانش به تنهایی ارزشی ندارد، یا ارزش آن بسیار کم است بلکه ارزش سرمایه دانش از طریق به کارگیری و استفاده دانش در پیشبرد اهداف سازمان حاصل می شود. لازمه این امر، خلق یک سازمان دانش مدار می باشد. سازمان دانش مدار سازمانی است که خلق دانش و فرایند سهیم شدن در آن درونی شده و به عنوان راه هدایت عملیات مورد قبول واقع شده است.

2- ارتباطات صحیح

یادداشت، نوشتن و صدور بخشنامه به تنهایی برای اجرای مدیریت دانش کافی نیست، بلکه مدیر ارشد سازمان باید برای نشان دادن اهمیت دانش پیشاپیش بقیه حرکت کند و بین بخشهای صف و ستاد هماهنگی و ارتباط صحیح برقرار کند. از این رو یکی از الزامات اساسی در تحقق مدیرت دانش برخورداری از ارتباطات صحیح در سازمان است تا بستر لازم برای توزیع دانش در سازمان فراهم گردد.

3- انگیزش برای یادگیری

یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در اثربخشی مدیریت دانش در سازمان ها، وجود انگیزش برای یادگیری در کارکنان است. بنابراین، اگر تمایل و انگیزش برای یادگیری در کارکنان وجود نداشته باشد، ایجاد و خلق دانایی بسیار مشکل خواهد بود و کوشش های مدیریت دانش موفقیت آمیز نخواهد بود.

4- حمایت مدیریت ارشد

اجرای راهبردهای مدیریت دانش همانند دیگر برنامه های کلان سازمان، باید از حمایت مدیریت ارشد برخوردار باشد. گر چه پایبندی مدیران اجرایی برای گردآوری و انتقال دانش در سازمان یک امر قطعی محسوب می شود، اما حمایت مدیریت ارشد برای توسعه برنامه های  مدیریت دانش الزامی است. اگر مدیریت سطح بالا از مدیریت دانش حمایت نکند، هر تلاشی در زمینه مدیریت دانش خدشه دار خواهد شد.

5- درک مشترک کارکنان

درک مشترک کارکنان از اهداف و مقاصد سازمانی، برای مدیریت دانش مهم است. زیرا مبنای فعالیتهای سازمانی است. اگر کارکنان همگی بر روی اصول، رسالت ، چشم انداز و اهداف سازمان درک مشترک نداشته باشند، یادگیری سازمانی جهت گیری مشخصی پیدا نمی کند و دانش های فردی و سازمانی مدیریت نمی شود.

دانلود پایان نامه