بیمه الکترونیک:

فناوري اطلاعات و ارتباطات به صنعت بيمه شكلي منعطف بخشيده، آن را متحول نموده و مجبور به ترك قيد و بندها و مقررات سنتي و استفاده از فناوري جديد نموده است. با توجه به ورود فناوري جديد در پردازش و تبادل داده ها، نيازهاي جديدي براي شيوه ارائه خدمات بيمه اي مطرح شده است.

بيمه الكترونيكي در يك نگاه كلي در صدد فراهم آوردن امكاناتي براي مشتريان است تا دسترسي به خدمات بيمه اي با استفاده از واسطه اي ايمن و بدون حضور فيزيكي صورت پذيرد. بر اساس تعريفي ديگر، بيمه الكترونيك به معناي ارائه و مبادله خدمات با بهاي اندك از طريق كانال هاي الكترونيكي است. در اين تحقيق، بيمه الكترونيكي عبارت است از تامين يك پوشش بيمه اي از طريق بيمه نامه هايي كه درخواست پيشنهاد، صدور ، مذاكره و قرارداد آن به صورت آنلاين انجام شده و پرداخت حق بيمه، صدور، توزيع و فرآيند پرداخت خسارت، همگي به شكل آنلاين صورت مي گيرد.

بيمه الكترونيكي به معناي عام به كاربرد اينترنت و تكنولوژي اطلاعات در توليد و توزيع خدمات بيمه اي گفته مي شود و در معناي خاص مي توان بيمه الكترونيكي را ابزار تامين پوشش بيمه اي از طريق بيمه نامه هايي تعريف كرد كه به صورت آنلاين مورد درخواست و مذاكره واقع شده و قرارداد آنها منعقد مي شود. با اين كه پرداخت حق بيمه، توزيع بيمه نامه و فرآيند پرداخت خسارت مي تواند به صورت آنلاين انجام گيرد، اما ممكن است در برخي از كشورها محدوديت هاي مقرراتي(نظارتي) فني آنلاين به طور مداوم تغيير نمايند. (همتي،1382)

بیمه الکترونیکی به عنوان بخشی از تجارت الکترونیک و موجی که کمتر از انقلاب صنعتی نیست در دنیا از رشد بی سابقه ای برخوردار است و بیمه و به طور کلی موسسات مالی از جمله صنایعی هستند که تجارت الکترونیک می تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه آنها ایفا کند، چرا که صنعت بیمه صنعتی است اطلاعات بر، لذا دارای زمینه مناسبی جهت استفاده گسترده از تکنولوژی اطلاعات می باشد.(تکیه،1386)

بیمه الکترونیک با کاربری اینترنت و فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای به عنوان یکی از زیرمجموعه های تجارت الکترونیک همگام وهمپای توسعه اینترنت بسط و گسترش یافته و استفاده از آن در سال های اخیر در کشورهای مختلف جهان مرسوم شده است. در هر حال ارائه خدمات در تمامی 363 روز از

سال و در تمامی 24 ساعت شبانه روز با پدیدار شدن بیمه الکترونیکی جامه عمل خواهد پوشید. بیمه الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنین مدیریت اطلاعات است که باعث تحول عمیق و نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت شده است. به طوری که سطح ارتباط با بیمه گذار را افزایش داده و از سوی دیگر دامنه خرید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه ها را وسیع تر کرده است.(عالیخانی، 1386)

بیمه الکترونیکی، بهره گیری از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی از قبیل اینترنت برای ایجاد فرآیند جدیدی از بیمه و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات لازم برای عملکرد جامعه اطلاعاتی یا دیجیتالی در صنعت بیمه است. صنعت بیمه، صنعتی است که بیشتر بر پایه اطلاعات استوار است، بنابراین کالاهای بیمه ای برای تولید،  مدیریت و توزیع آنلاین مناسب هستند.)زلفی، 1389)

بیمه الکترونیک علاوه برداشتن تمامی مزیتهای کسب وکار الکترونیکی است دو مزیت خاص دارد که عبارتند از :

1- کاهش هزینه های اداری داخلی و مدیریتی ، ضمن اینکه مکانیزه شدن مراحل کار باعث می شود تا نوعی

ارتباط شبکه ای بین واحدهای شرکت ها به وجود آمده و اطلاعات مدیریتی ارتقا پیدا کند. همچنین با      صرفه جویی در هزینه ها، این امکان را به وجود می آورد که مبلغ صرفه جویی شده در بازار رقابتی صرف مشتریان شود و آن ها فرصت یابند تا بیمه نامه ها یا خدمات بیش تری را به دست آورند.

2- کاهش هزینه های واسطه‌ای، چرا که بیمه نامه به طور مستقیم به مشتریان فروخته می شود و برای خریداران هزینه کم تری خواهد داشت.)زلفی،1389)