علمی : تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری۹۱- قسمت ۱۳

در این تحقیق برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی بهره گرفته شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از رابطه کوکران (رابطه ۳-۱) حجم نمونه محاسبه و سپس تعداد شرکت های نمونه بصورت تصادفی از جامعه آماری غربالگری شده انتخاب شده است.
(۳-۱)
که در آن:
= حجم نمونه.
= حجم جامعه.
= اندازه متغیر در توزیع نرمال در سطح اطمینان مورد نظر قابل استخراج از جدول توزیع نرمال.
= درصد توزیع افراد دارای صفت در جامعه.
= درصد توزیع افراد فاقد صفت در جامعه.
= مقدار خطا که برابر است با تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن در جامعه.
با توجه به فرمول فوق، حجم نمونه در فاصله اطمینان ۹۵% و با مدنظر قراردادن پارامترهای نگاره ۳-۲ تعداد ۶۵ شرکت تعیین شده که برای اطمینان بیشتر تعداد ۷۰ شرکت بصورت تصادفی انتخاب شده اند. بنابراین مشاهدات ما به ۳۵۰ سال – شرکت رسید که این مشاهدات در قالب ۱۹ صنعت مختلف می باشد.
نگاره ۳-۲: پارامتر های محاسبه تعداد نمونه آماری تحقیق

حجم نمونه
۲۰۳ ۹۶/۱ ۵/۰ ۵/۰ ۱/۰ ۶۵

۳-۶ روش جمعآوری دادهها
برای جمعآوری دادهها، از روش آرشیوی استفاده شد. دادههای مربوط به فرضیات تحقیق از بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق و بهادار تهران و نرمافزار ره‏آورد نوین و بانک اطلاعاتی مدیریت و پژوهش اسلامی بورس اوراق بهادار تهران وسایتهای codal.ir و rdis.ir استخراج شده و در ستونهای Excel تجمیع شدند. پردازش اولیه داده های گردآوری شده جهت دستیابی به متغیر های مناسب در هر الگوی رگرسیونی در محیط Excel انجام گردید و برای تحلیل آماری داده‏ها از نرم افزارهای SPSS و EVIEWS بهره گرفته شد.
۳-۷ قلمرو زمانی تحقیق
محدوده زمانی تحقیق شامل پنج سال متوالی از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۹ میباشد که بررسی فرضیههای تحقیق با استفاده از دادههای واقعی این سالها انجام پذیرفت. بر اساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکتهای نمونه آماری مورد مطالعه در تجزیه و تحلیلها وارد شده اند.
۳-۸ متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها
متغیرهای این تحقیق را ۵ متغیر شامل میزان افشای اختیاری، پراکندگی مالکیت، سودآوری، نسبت بدهی و اندازه شرکت تشکیل می دهد که متغیر میزان افشای اختیاری متغیر وابسته، متغیرهای پراکندگی مالکیت و سودآوری متغیرهای مستقل و متغیرهای نسبت بدهی و اندازه شرکت متغیرهای کنترلی تحقیق می باشند. در ادامه تعریف عملیاتی و نحوه اندازه گیری هر یک از متغیرهای تحقیق ارائه می شود:
متغیر وابسته تحقیق
۳-۸-۱ میزان افشای اختیاری (  )
متغیر وابسته این تحقیق میزان افشای اختیاری می باشد که مطابق با مطالعات پیشین صورت گرفته (کوک، ۱۹۸۹؛ گری و همکارانش، ۱۹۹۵؛ هانسون، ۲۰۰۱؛ بروبرگ، ۲۰۱۰) از طریق امتیاز حاصل از چک لیست ارائه شده در پیوست اندازه گیری می شود. اقلام تشکیل دهنده این چک لیست تنها شامل موارد افشای اختیاری بوده و موارد افشای اجباری را شامل نمیشود. این اقلام در پنج دسته ۱)اطلاعات کلی درباره شرکت ۲) استراتژی های شرکت ۳) اطلاعات تحقیق و توسعه شرکت ۴) اطلاعات آتی شرکت و ۵) اطلاعات مرتبط با سهام شرکت طبقه بندی شده است و امتیاز هر مورد در صورت وجود برابر با ۱ و در غیر این صورت برابر با صفر می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.