تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری۹۱- قسمت ۱۴

متغیرهای مستقل تحقیق
۳-۸-۲ میزان پراکندگی مالکیت ( )
در تحقیقات آکادمیک مالکیت هایی که میزان آن ها کمتر از ۲درصد باشد به عنوان مالکیت های پراکنده در نظر گرفته می شود (رافورنیر، ۱۹۹۵؛ آدریم، ۱۹۹۹؛ پرنسیپ، ۲۰۰۴؛ بروبرگ و همکاران، ۲۰۱۰). در ایران با توجه به این که در صورت های مالی اکثر شرکت ها میزان مالکیت های بالای ۵ درصد به عنوان مالکیت عمده تلقی شده و افشا می شود لذا در این تحقیق پراکندگی مالکیت برابر خواهد بود با مجموع میزان مالکیت‏های کمتر از ۵درصد که از اختلاف میان کل مالکیت و میزان مالکیت های بالای ۵درصد محاسبه خواهد شد.
۳-۸-۳ سودآوری ( )
سودآوری به توانایی واحد تجاری در کسب سود اشاره دارد. سودآوری نتیجه نهایی همه برنامه‏ها و تصمیمات مالی بنگاه تجاری می باشد. در این تحقیق متغیر سودآوری از طریق نسبت بازده سرمایه شرکت و به صورت زیر اندازه‏گیری می شود.
 
نسبت بازده سرمایه
=
خالص درآمد عملیاتی
ارزش دفتری بدهی + ارزش دفتری سرمایه – وجه نقد
متغیرهای کنترلی تحقیق
۳-۸-۴ اندازه شرکت ()
در مطالعه حاضر برای محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت استفاده خواهد شد.
 
در این رابطه:
= اندازه شرکت i در سال t
= ارزش بازار شرکت i در پایان سال t
۳-۸-۵ نسبت بدهی ()
در تحقیقات مالی از نسبت بدهی به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه استفاده می شود. در ساده ترین تعریف میزان بدهی که یک واحد تجاری به منظور تأمین دارایی های خود بکار می‏گیرد را نسبت اهرمی گویند (هامپتون[۷۴]، ۱۹۹۰). در این تحقیق نسبت اهرمی به عنوان یکی از متغیرهای کنترلی از تقسیم بدهی های شرکت بر جمع کل حقوق صاحبان سهام آن اندازه گیری خواهد شد.
 
در این مدل داریم:
= نسبت بدهی شرکت i در سال t.
= جمع کل بدهی های شرکت i در سال t.
= جمع کل حقوق صاحبان سهام شرکت i در سال t.
۳-۹ مدل تحقیق
در مطالعه حاضر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی زیر بصورت داده‌های پانل استفاده خواهد شد. .
 
در الگوی رگرسیونی فوق:
= میزان افشای اختیاری شرکت  در سال  ،
= میزان پراکندگی مالکیت شرکت  در سال  ،
= سودآوری شرکت  در سال  ،
= نسبت بدهی شرکت  در سال  ،
= اندازه شرکت  در سال  ،
در مدل فوق در صورتی که ضرایب  و  در مدل تحقیق در سطح اطمینان ۹۵درصد معنی دار باشند به ترتیب فرضیه های اول و دوم تحقیق مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
۳-۱۰ نحوه آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیه های آماری جملات یا عباراتی هستند که با استفاده از نمادهای آماری و به صورت پارامتر نوشته می شوند و نقش آنها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری است. آزمون آماری فرایندی است که طی آن مجموعه ای از مقادیر متغیر تصادفی که به ازای آنها باید رد شود تعیین می گردد. متغیر تصادفی که مقادیر آن برای انجام این عمل به کار می رود آماره آزمون نامیده می شود و مجموعه مقادیری از این متغیر تصادفی را که به ازای آنها باید رد شود را ناحیه رد آزمون می نامند. آزمون به وسیله آماره آزمون و ناحیه رد مشخص می شود (ابن شهرآشوب و میکائیلی، ۱۳۷۵). با توجه به موارد فوق فرضیه های آماری به دو بخش زیر بیان می شود:
الف) فرض صفر(): فرضیه ای که معمولا پژوهشگر را به ارزشیابی فرضیه تحقیق قادر می سازد و از آنجایی که بیانگر وجود هیچ رابطه مهم بین این دو متغیر است، با رد آن می توان فرضیه های مخالف(جایگزین) را تایید نمود.
ب) فرض مخالف(): اغلب منطبق با فرضیه های تحقیق است و بیانگر انتظار پژوهشگر درباره نتایج تحقیق می‏باشد.
بنابراین اولین گام جهت آزمون فرضیه ها تبیین فرضیه های آماری به دو صورت فرض صفر و فرض خلاف است. سپس متناسب با نوع آزمون آماری و سطح خطا که با نمادنشان داده می شود و مقایسه با حداقل احتمال محاسبه شده(P- value) نسبت به تایید یا رد فرض صفر که نقطه مقابل فرض مخالف(فرضیه تحقیق) است، تصمیم گیری شده است.
۳-۱۰-۱ مدل رگرسیون

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.