تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری۹۱- قسمت ۱۷

برای آزمون فرضیات فوق از آماره آزمون هاسمن استفاده میشود.
۳-۱۰-۵ تحلیل توصیفی دادهها
شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق به منظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیه‏ها تعیین میشوند. میانگین به عنوان مهمترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار به عنوان مهمترین شاخصهای پراکندگی محاسبه شد. این اقدام به منظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به نمونه آماری و شناخت بیشتر آن صورت میگیرد.
۳-۱۱ خلاصه فصل
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، توصیفی و همبستگی بوده و سعی بر آن دارد تا تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. دوره زمانی تحقیق ۵ ساله (از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۹) بوده و جامعه آماری آن را کلیه شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‏دهد. نمونه آماری تحقیق نیز شامل ۷۰ شرکت و تعداد مشاهدات برابر با ۳۵۰ شرکت-سال می باشد. همچنین فرضیات تحقیق بر اساس مدل  ارائه شده، با استفاده از روش داده های پانل مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت نسبت به معنی دار بودن مدل و هر یک ازمتغیرهای مستقل تصمیم گیری می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که به طرق مختلف جمع‌آوری شده‌اند؛ خلاصه، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین داده‌ها به‌منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرایند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می‌شوند و تکنیک‌های گوناگون آماری نقش به‌سزایی در استنتاج‌ها و تعمیم به عهده دارند (خاکی، ۱۳۸۴، ص ۳۰۵). در این فصل با استفاده از داده‏های جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل ۷۰ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۵ می باشد، فرضیه‏های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش داده های پانل[۸۳] می‏باشد که با بهره گیری از نرم افزار Eviews انجام شده است. در ادامه ابتدا به منظور کسب شناخت بیشتر درباره جامعه آماری و متغیرهای مورد مطالعه، خلاصه ای از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه می گردد. سپس بر اساس طبقه بندی صورت گرفته در خصوص فرضیه های تحقیق، به گزارش آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل پرداخته می شود.
۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
به طور کلی، روش‌هایی را که به وسیله آنها می‌توان اطلاعات جمع‌ آوری شده را پردازش کرده و خلاصه نمود، آمار توصیفی می‌نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه تحقیق است (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۹، ص ۸). در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از شاخص‌های مرکزی همچون میانگین و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار[۸۴]، چولگی[۸۵] و کشیدگی[۸۶] انجام پذیرفته است. در این ارتباط میانگین، اصلی ترین شاخص مرکزی بوده و متوسط داده‌ها را نشان می‌دهد بطوری که اگر داده ها بر روی یک محور به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقاً نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار می گیرد. انحراف معیار از پارامترهای پراکندگی بوده و میزان پراکندگی داده ها را نشان می‌دهد. چولگی نیز از پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی بوده و شاخص تقارن داده‌هاست. در صورتی که جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد، ضریب چولگی مساوی صفر، درصورتی که جامعه چوله به چپ باشد، ضریب چولگی منفی و در صورتی که دارای چوله به راست باشد، ضریب چولگی مثبت خواهد بود. کشیدگی نیز شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال می باشد. خلاصه وضعیت آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق پس از غربالگری و حذف داده‏های پرت[۸۷] به کمک نرم افزار SPSS در نگاره ۴-۱ارائه شده است.
با توجه به نگاره ۴-۱، متوسط امتیاز افشای اختیاری شرکت های نمونه برابر با ۰۳/۲۹ بوده و از آنجایی که با توجه به چک لیست افشای اختیاری (پیوست ۱ پایان نامه) بیشتری امتیاز قابل کسب توسط یک شرکت در هر سال برابر با ۸۱ می باشد بنابراین میتوان گفت سطح افشای اختیاری در میان شرکت های نمونه پایین بوده و از شرایط ایده آل دارای فاصله می باشد. در این ارتباط کمترین و بیشترین میزان افشای اختیاری نیز به ترتیب برابر با ۵ و ۵۸ است. برررسی چولگی و کشیدگی مربوط به این متغیر که برای نرمال بودن لازم است به ترتیب برابر با صفر و ۳ باشد گویای آن است که توزیع این متغیر نرمال نمی باشد. در نمودار ۴-۱ روند سالیانه این متغیر به تصویر کشیده شده است. همانطور که در این نمودار مشهود می باشد میزان افشای اختیاری شرکت های نمونه طی بازه زمانی تحقیق دارای روند صعودی بوده بطوری که متوسط میزان آن از ۹۱/۲۰ در سال ۱۳۸۵ به ۹۲/۳۷ در سال ۱۳۸۹ رسیده است. روند فوق مؤید بهبود محیط اطلاعاتی شرکت ها و توجه بیشتر به موضوع افشای اختیاری در سال های اخیر می باشد.
 
نگاره ۴-۱) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

متغیر تعداد
مشاهدات
میانگین انحراف معیار کمترین
مقدار
بیشترین
مقدار
چولگی کشیدگی
میزان افشای اختیاری
(  )
۳۴۶ ۰۳۴/۲۹ ۸۰۶/۱۱ ۵ ۵۸ ۱۹۴/۰ ۱۷۱/۲
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.