تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری۹۱- قسمت ۱۹

۱۶۹/۶۴

۰۳۸/۶

۷۴۲/۷۶

نمودار ۴-۱) روند امتیاز افشای اختیاری شرکت های نمونه طی سال های ۱۳۸۹-۱۳۸۵
همچنین بر اساس نگاره ۴-۱، متوسط میزان پراکندگی مالکیت در بین شرکت های نمونه که بر اساس مجموع میزان مالکیت‏های کمتر از ۵ درصد اندازه گیری شده برابر با ۶/۲۷ درصد بوده و بیانگر این است که بطور میانگین ۶/۲۷ درصد از مالکیت شرکت ها در دست سهامداران خرد می باشد. کمترین و بیشترین میزان متمرکز مالکیت نیز به ترتیب برابر با صفر درصد و ۳۷/۹۴ درصد می باشد. در نمودار ۴-۲ روند سالانه میزان پراکندگی مالکیت میان شرکت های نمونه به تصویر کشیده شده است. همانطور که در این نمودار قابل ملاحظه می باشد پراکندگی مالکیت در میان شرکت های نمونه دارای سیر صعودی بوده و حاکی مورد توجه قرار گرفت بازار سرمایه توسط سهامداران خرد طی سال های اخیر می باشد.
نمودار ۴-۲) روند میزان پراکندگی مالکیت شرکت های نمونه طی سال های ۱۳۸۹-۱۳۸۵
در ارتباط با متغیر سودآوری نیز که از طریق نسبت بازده سرمایه شرکت ها اندازه گیری شده است، بر اساس آمار توصیفی توسط سودآوری شرکت های نمونه برابر با ۲۶/۲۴ درصد بوده و کمترین و بیشترین میزان آن به ترتیب برابر با ۲۶/۱۴- درصد و ۷۳/۱۷ درصد می‏باشد. نمودار ۴-۳ روند سالانه این متغیر را به تصویر کشیده است.
نمودار ۴-۳) روند سودآوری شرکت های نمونه طی سال های ۱۳۸۹-۱۳۸۵
همان طور که در این نمودار ملاحظه می شود سودآوری و نسبت بازده سرمایه شرکت ها طی سال های مورد مطالعه نزولی بوده و از ۸۳/۲۹ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۸۱/۲۰ درصد در سال ۸۹ تنزل پیدا کرده است.
۴-۳ آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق
از آنجایی که در انجام این تحقیق به منظور تخمین پارامترهای مدل از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می گردد و این روش بر این فرض استوار است که متغیر وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال باشند و توزیع غیرنرمال نمونه منجر به تخطی از مفروضات این روش برای تخمین پارامترها می شود، لذا لازم است نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه این موضوع از طریق آماره جارکیو- برا[۸۸] مورد بررسی قرار می گیرد. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر می باشد:
 
اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از ۰۵/۰ باشد (Prob>.05) فرضیه  مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته می‏شود. نتایج آزمون جارکیو – برا برای متغیر وابسته تحقیق (میزان افشای اختیاری) در نگاره ۴-۲ ارائه شده است.
نگاره ۴-۲) نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق

متغیر آماره جارکیو -برا سطح اهمیت
میزان افشای اختیاری
(  )
۷۰۷/۱۲ ۰۰۱۷/۰
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.