تاثیر توانمندسازی بر نگرش کارکنان:(پایان نامه اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان)

تاثیر توانمندسازی بر نگرش کارکنان

توانمند سازی سه تغییر اساسی در نگرش کارکنان یک سازمان را بوجود می آورد:

2-1-3-1- تعهد در نوآوری برای روش های انجام کار

توانمند سازی مستلزم تحول در نگرش کارکنان است. در سازمانی که توانمند سازی صورت بگیرد افراد آن سازمان از یک مدل ذهنی انعطاف پذیر و پویا برخوردار خواهند شد. بنابراین، این افراد همیشه پذیرای ایده ها و راه حل های جدید هستند و در نتیجه همیشه سعی می کنند روش های انجام کار خود را تغییر داده و در کوتاهترین زمان ممکن آن را به انجام برسانند (صرفه جویی در  زمان و هزینه) بطور خلاصه، در این حالت برای توانمند سازی می توان این شعار را مطرح سـاخت “تحول در نگرش ها، تغییر در روش های انجام کار” (عبدالهی و حیدری، 1388).

2-1-3-2- تغییر در مسئولیت ها

توانمند سازی موجب تغییر و تحولات گسترده ای در مسئولیت، مدیریت و کارکنان می شود. هم چنانکه اشاره کردیم لازمه توانمندسازی، تغییر و تحول در نگرش کارکنان است که مدیریت سازمان بایستی از طریق آموزش و … این کار را انجام داده و در نتیجه باعث ارتقای سطح فکری کارکنان خود گردد. زمانیکه توانایی و تمایل افراد سازمانی بیشتر می گردد، مسـئولیت مدیریت از نظارت مستقیم به سمت هدایتی و تفویضی تغییر پیدا می کند و نهایتـاً اینکه تغییر در سـبک مدیریت، باعث تغییر در مسئولیت کارکنان نیز می گردد چرا که افراد با آزادی عملی کـه در کارها بدست آورده اند بایستی خلاق و خود- مدیریت باشند ( ایوان و همکاران،1388).

2-1-3-3-  تغییر در یادگیری

در سازمان های سنتی، افراد بطور واکنشی عمل می کردند، در صورتی که در سازمان های مدرن (توانمند) افراد به اقدام کارآ، جستجو و حل مشکلات، خطر پذیری، ابراز نظرات و همکاری تمایل دارند. همچنین سازمان های با افراد توانمند، مکانیزمهایی را بر می گزینند تا کارکنان موقعیت یادگیری و رشد کردن را داشته باشند (رحمانپور، 1381).

یک مطلب دیگر:
رویکردهای کیفیت زندگی کاری  :پایان نامه ارتباط کیفیت زندگی دانش سازمانی

2-1-3-4- ویژگیهای های افراد توانمند

افراد توانمند دارای ویژگیهای زیر می باشند:

1)نسبت به کارها دیدگاهی مثبت دارند. 2) دارای اعتماد به نفس هستند. 3)ریسک پذیری بالایی دارند. 4) در انجام کارها پیگیر و مصمم هستند. 5) قابلیت انعطاف و انطباق با شرایط متغیر محیطی را دارند. 6) در کارهای گروهی پیشقدم هستند. 7) همیشه در حال یادگیری و بدست آوردن اطلاعات نو و جدید هستند. 8) سعی می کنند تهدیدات را به فرصت تبدیل نمایند. 9) این افراد اعتقاد دارند که کار نشدنی (غیر ممکن) وجود ندارد (آل یاسین، 1376).