تاثیر هوش سازمانی بر کیفیت خدمات از منظر تئوری مبادله اجتماعی مطالعه موردی دانشگاه …

در این تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه متغیرهای هر فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن به شرح زیر است:
فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه هوش سازمانی بر کیفیت خدمات اثر مثبت می گذارد، پذیرفته شد (هوش عاطفی، هوش فرهنگی و هوش معنوی نیز بر کیفیت خدمات اثر مثبت دارند).
ضریب همبستگی معنادار بین هوش سازمانی با کیفیت خدمات ۵۰۴/۰ است. همچنین نتایج حاصل از برآورد پارامترها در مدل معادله ساختاری به کمک Amos Graphics نشان داد که در بین ابعاد هوش سازمانی، هوش عاطفی بیشترین تاثیر را بر کیفیت خدمات دارد و پس از آن هوش معنوی و در انتها هوش فرهنگی بر کیفیت خدمات اثر مثبت می گذارد.
فرضیه فرعی (۱) مبنی بر اینکه هوش سازمانی بر مبادلات اجتماعی رهبر- پیرو اثر مثبت می گذارد، پذیرفته شد (هوش عاطفی، هوش فرهنگی و هوش معنوی نیز بر مبادلات اجتماعی رهبر- پیرو اثر مثبت دارند).
ضریب همبستگی معنادار بین هوش سازمانی با مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو ۵۴۷/۰ است. همچنین نتایج حاصل از برآورد پارامترها در مدل معادله ساختاری نشان داد که در بین ابعاد هوش سازمانی، هوش عاطفی بیشترین تاثیر را بر مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو دارد و پس از آن هوش معنوی و در انتها هوش فرهنگی بر مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو اثر مثبت می گذارد.
فرضیه فرعی (۲) مبنی بر اینکه هوش سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت می گذارد پذیرفته شد (هوش عاطفی، هوش فرهنگی و هوش معنوی نیز بر رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت دارند).
ضریب همبستگی معنادار بین هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ۷۳۹/۰ است که نشان دهنده تاثیر قوی هوش سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی است. مشابه نتایجی که برای کیفیت خدمات و مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو بدست آمد، نتایج حاصل از برآورد پارامترها در مدل معادله ساختاری نشان داد که در بین ابعاد هوش سازمانی، هوش عاطفی بیشترین تاثیر را بر رفتار شهروندی سازمانی دارد و پس از آن هوش معنوی و هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار هستند.
فرضیه فرعی (۳) مبنی بر اینکه مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو بر کیفیت خدمات اثر مثبت می گذارد، پذیرفته شد. ضریب همبستگی معنادار بین مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو با کیفیت خدمات ۵۳۶/۰ است که نشان از تاثیر متوسط مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو بر کیفیت خدمات دارد.
فرضیه فرعی (۴) مبنی بر اینکه رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات اثر مثبت می گذارد، پذیرفته شد. ضریب همبستگی معنادار بین رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات ۷۹۴/۰ بدست آمد که نشان دهنده تاثیر قوی رفتار شهرندی سازمانی بر کیفیت خدمات است.
و در انتها فرضیه فرعی (۵) مبنی بر اینکه مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو بر رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت می گذارد، پذیرفته شد. ضریب همبستگی معنادار بین مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو با رفتار شهروندی سازمانی ۷۸۳/۰ بدست آمد.
۶-۵ نتایج حاصل از بررسی مقایسه ای متغیرهای تحقیق
هر کدام از متغیرهای تحقیق از طریق آزمون H به منظور تعیین مقایسه میزان این عوامل در بین گروه های مختلف جنسیت (گروه های مرد و زن) و سن (گروه های زیر ۳۵ سال، ۴۵-۳۵، ۵۵-۴۵ سال و بالای ۵۵ سال) مورد مقایسه قرار گرفته اند.
۱-۶-۵ نتایج حاصل از مقایسه متغیرها در بین گروه های مرد و زن
سازه های هوش سازمانی، هوش عاطفی، هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی در زنان بیشتر از مردان و سازه های هوش فرهنگی مبادلات اجتماعی رهبر- پیرو در مردان بیشتر از زنان است.
۲-۶-۵ نتایج حاصل از مقایسه متغیرها در بین گروه های سنی
هوش سازمانی
۵۵-۴۵> بالای ۵۵> 45-35> زیر ۳۵ سال
بالاترین میزان هوش سازمانی بین افرادی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفته اند متعلق به افراد بین ۴۵ تا ۵۵ سال است و کمترین میزان هوش سازمانی متعلق به افراد زیر ۳۵ سال است.
هوش عاطفی
۵۵-۴۵> بالای ۵۵> 45-35> زیر ۳۵ سال
بالاترین میزان هوش عاطفی بین افرادی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفته اند متعلق به افراد بین ۴۵ تا ۵۵ سال است و کمترین میزان هوش عاطفی متعلق به افراد زیر ۳۵ سال است.
هوش فرهنگی
۵۵-۴۵> 45-35> بالای ۵۵> زیر ۳۵ سال
بالاترین میزان هوش فرهنگی بین افرادی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفته اند متعلق به افراد بین ۴۵ تا ۵۵ سال است و کمترین میزان هوش فرهنگی متعلق به افراد زیر ۳۵ سال است.
هوش معنوی
بالای ۵۵> 55-45> 45-35> زیر ۳۵ سال
بالاترین میزان هوش معنوی بین افرادی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفته اند متعلق به افراد بالای ۵۵ سال است و کمترین میزان هوش معنوی متعلق به افراد زیر ۳۵ سال است.
مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو
۵۵-۴۵> بالای ۵۵> 45-35> زیر ۳۵ سال
بالاترین میزان مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو بین افرادی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفته اند متعلق به افراد بین ۴۵ تا ۵۵ سال است و کمترین میزان مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو متعلق به افراد زیر ۳۵ سال است.
رفتار شهروندی سازمانی
۵۵-۴۵> بالای ۵۵> 45-35> زیر ۳۵ سال
بالاترین میزان رفتار شهروندی سازمانی بین افرادی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفته اند متعلق به افراد بین ۴۵ تا ۵۵ سال است و کمترین میزان رفتار شهروندی سازمانی متعلق به افراد زیر ۳۵ سال است.
بطور کلی میزان هوش عاطفی و هوش معنوی در زنان بیشتر از مردان است. این نتایج با یافته های تحقیقات گذشته در این زمینه مشابهت دارد. همچنین یافته ها نشان می دهد احتمال بروز رفتارهای فراتر از وظیفه به شکل رفتارهای شهروندی سازمانی در زنان بیشتر از مردان است. اگر چه هیچ معیار مطلقی در این زمینه وجود ندارد. همچنین نتایج نشان می دهد که میزان متغیرهای تحقیق بویژه هوش عاطفی، هوش معنوی و رفتارهای شهروندی سازمانی با افزایش سن در افراد بیشتر می شود.
۷-۵ بحث و بررسی
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر هوش سازمانی در قالب ابعاد هوش عاطفی، هوش فرهنگی و هوش معنوی اساتید بر کیفیت خدمات دانشگاه است. نتایج تحقیق نشان میدهد که هر سه نوع هوش با کیفیت خدمات رابطه مثبت معنادار دارند هرچند که بیشترین تاثیر متعلق به هوش عاطفی و پس از آن هوش معنوی و در نهایت هوش فرهنگی است. بعلاوه در این تحقیق نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان و مبادلات اجتماعی آنها با مدیران را بر رابطه ی هوش سازمانی و کیفیت خدمات بررسی کردیم. نتایج حاصل از ارزیابی مدل مفهومی تحقیق به روش مدل معادله ساختاری نشان از برازش قابل قبول مدل تدوین شده دارد.
هوش عاطفی و هوش معنوی هم بر رفتارهای شهروندی سازمانی و هم بر مبادلات اجتماعی کارکنان با مدیران اثر مثبت معنادار دارند. هر چند که تاثیر هوش فرهنگی بر مبادلات اجتماعی کارکنان و مدیران اندک است اما این سازه تاثیر قابل توجهی بر رفتارهای شهروندی سازمانی دارد. همچنین فرضیه ی تاثیر مبادلات اجتماعی بر رفتارهای شهروندی سازمانی نیز تایید شد که این نتایج با نتایج تحقیقات گذشته در این زمینه همخوانی دارد. تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی در مقایسه با مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو بر کیفیت خدمات بیشتر است.
۱-۷-۵ پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق
با توجه به تاثیر هوش سازمانی اساتید بر دیدگاه دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات دانشگاه ها، پیشنهاد میگردد مدیران و روسای دانشگاه ها به این امر توجه ویژه مبذول نمایند. یافته ها ی تجربی نشان می دهد که تمامی ابعاد هوش سازمانی را می توان از طریق آموزش کارکنان در سازمان ارتقا داد. با برگزاری کلاس های هوش سازمانی و همچنین انتشار مجلات و بروشورهای آموزشی در زمینه ی هوش عاطفی، هوش فرهنگی و هوش معنوی می توان زمینه را برای افزایش سطح هوش سازمانی اساتید و کارکنان دانشگاه فراهم نمود. این امر روابط اساتید و کارمندان را با دانشجویان و با همکاران خود تعدیل کرده و می تواند یک محیط آموزشی و فرهنگی مطبوع را به وجود آورد و بر رضایت شغلی اساتید و کارمندان ، مدیریت کارآمد و پیشرفت علمی دانشگاه تاثیر مثبت گذارد. هوش سازمانی بالا باعث می شود که عملکرد اساتید و کارمندان و درک و شناخت آنها از وظایف شغلیشان ارتقا یابد و این خود به خود به ارائه ی خدمات بهتر به دانشجویان منجر می شود. اساتیدی که هوش سازمانی بالاتری دارند رفتارهای فراتر از وظیفه ی بیشتری در قبال دانشجویان از خود نشان می دهند. دلسوزی، نزاکت و وجدان مداری سه ویژگی منحصر به فرد رفتارهای شهروندی سازمانی هستند که بروز آنها در رفتارهای اساتید و کارکنان تاثیر قابل توجهی بر رضایت دانشجویان از خدمات دانشگاه ها دارد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است