تحقیق – تحلیل الگوی پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی ( مطالعه …

از قرن ۱۸ میلادی با پیدایش وسایل نقلیه موتوری، بیمههای حمل و نقل خشکی رواج یافتند

در ۱۸۴۰ میلادی اولین بیمه عمر در کلیسایی در فیلادلفیا منعقد شد

در ۱۸۶۰ اولین گردهمایی بینالمللی با محوریت بیمه بازرگانی در شهر گلاسکو بزرگترین شهر اسکاتلند برگزار شد

در ۱۸۳۰ میلادی طبقهبندی ریسک ها به منظور تأمین حمایتهای بیمهای صورت گرفت

در ۱۸۳۵ میلادی حفظ ذخایر قانونی در شرکتهای بیمه در قالب مقررات تصویب شد

در ابتدای قرن ۱۹ میلادی طبق قوانین، کارفرمایان مسئول جبران خسارت کارگر خود بودند

در ۱۹۲۴ میلادی قانون بیمههای اجتماعی در فرانسه تصویب شد

بعد از قرن ۲۰ میلادی بیمه وسایل موتوری همزمان با گسترش استفاده از این نوع ابزار ابداع شد

منبع: نگارنده
فصل سوم: روششناسی پژوهش
۳-۱٫ مقدمه
در فصل دوم به بررسی ادبیات موضوع پرداخته شد. در بخش اول مفهوم ریسک یه عنوان یک مفهوم کلی و نیز سپس راهکارهای مدیریت ریسک مورد بررسی واقع گردید تا از این رهگذر گریزی به بیمه که یکی از تکنیکهای مدیریت ریسک است زده شود. لذا در ادامه و در بخش دوم به طور مختصر و جامع ارکان، اصول و انواع رشتههای بیمه در حیطه بازرگانی، تعاونی و اجتماعی آورده شد. در ادامهی تحقیق بررسی موضوع ذیل مورد نظر میباشد: معرفی آراء اندیشمندان اسلامی در خصوص بیمه و تکافل به عنوان الگویی تعریف شده در پوشش ریسک، جهت تبیین مرز دانش در این حوزه از مالیه اسلامی. در این فصل به تشریح شیوهی عمل و روش تحقیق حاضر به منظور نیل به مقصود پرداخته میشود.
تحقیق بررسی علمی پدیدههای مختلف با تکیه بر پشتوانهی نظری است و محقق کسی است که بدنبال دستیابی به حقیقت و اثبات یک فرضیه که همسو با هدفی خاص طرح شده است، با استناد به منابع اطلاعاتی به مطالعه میپردازد و در این راه از قواعد و ابزار معتبر برای کشف مجهولات و حل مشکلات بهرهبرداری میکند. تقسیمبندیهای متعددی برای روش تحقیق انجام شده که از طریق آنها میتوان به عنوان نقشهی راه استفاده کرد. در این فصل به بحثی اجمالی و جامع پیرامون سه نوع روش توصیفی تحلیلی، تحلیل محتوا و روش مطالعه تطبیقی که پژوهش حاضر با استفاده از این سه روش نگاشته شده است، پرداخته می شود.
۳-۲٫ انواع تحقیق
اگر بخواهیم تحقیقات را با توجه به اهدافی که پیگیری میکنند دستهبندی کنیم باید دو جنبه کاربردی بودن و نیز تحلیلی بودن محصول را مدنظر قرار دهیم.
در واقع بر اساس این سوال که تحقیق مورد نظر به چه منظوری انجام شده و کاربرد آن چه خواهد بود تحقیقات سه گونهاند:
بنیانی: که با هدف گسترش علم یا اثبات یک مقولهی علمی و یا رفع ابهام از یک پایه علمی صورت گرفته و در اصطلاح نظری هستند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.