تحلیل الگوی پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی ( مطالعه تطبیقی …

سهم از سود
اصل و فرع سرمایه
سهم مشارکت
صندوق تکافل
آورده صندوق
پرداخت تامینی
سهم از سود
هزینه های اتکایی، ذخایر و سایر هزینه های قانونی
شرکت تکافل
شکل شماره ۴-۴: الگوی تکافل خانواده براساس عقد وکالت
منبع: نگارنده
۴-۴-۳-۲٫ الگوهای ترکیبی
۴-۴-۳-۲-۱٫ مضاربه-وکالت
با ترکیب عقود مضاربه و وکالت، شکل جدیدی از تکافل طراحی و اجرا شده است. علت اصلی طراحی این الگو، ایراداتی بوده است که در الگوهای مضاربه محض و وکالت محض بروز نموده است. در این الگو به طور کلی، بخشی از عواید شرکت تکافل از محل حق الوکاله اولیه و بخش دیگر از محل عواید طرحهای سرمایهگذاری تأمین میگردد. طرفداران این مدل این طور استدلال میکنند که قرارداد مضاربه در این الگو برای مدیریت سرمایهگذاری و وابسته بودن بخشی از درآمد کل شرکت تکافل به بازدهی و بهرهوری طرحهای سرمایهگذاری، و قرارداد وکالت انگیزهی کافی را در شرکت برای تلاش حداکثری و بهرهبرداری کارآمد از منابع سرمایهای متکافلین ایجاد و تضمین مینماید (عبیدالله، ۲۰۰۵، ص ۱۴۰). برخی از مسئولان امور مالی و سازمانهای بینالمللی مانند سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی این الگوی مختلط را توصیه میکنند. زیرا نقاط قوت دو الگوی محض مضاربه و وکالت را به طور همزمان دارد (رشیدی و همکاران، ۱۳۸۷).
۴-۴-۳-۲-۱-۱٫ مضاربه- وکالت- عمومی
در این الگو شرکت تکافل وکالت مییابد تا به نمایندگی از متکافلین، عملیات تکافل (موارد مربوط به صندوق تکافل، امور بیمهگری و سایر امور وجوه سهم مشارکت در صندوق تکافل را اداره نماید، همچنین مشارکتکنندگان در صندوق موظفند مبالغ معین شده به عنوان حقالوکاله را در چارچوب مفاد قرارداد به شرکت پرداخت نمایند. در جریان این الگو بخشی از عواید سرمایهگذاری بابت عاملیت شرکت در عملیات مضاربه به وی پرداخت میشود؛ مابقی نیز به حساب صندوق منظور میشود. تأمین هزینههای عملیاتی بر عهدهی شرکت خواهد بود. اما پرداخت هزینههای جانبی از محل منابع صندوق تکافل صورت میگیرد. در صورت وجود مازاد تصمیم مدیریتی لحاظ و در صورت مواجههی صندوق با کسری، شرکت معادل آن را به صندوق قرضالحسنه میدهد.
۴-۴-۳-۲-۱-۲٫ مضاربه- وکالت- خانواده
فرآیند کلی تکافل خانواده بر اساس ترکیب عقود مضاربه و وکالت همانند تکافل عمومی در قالب این مدل است. طی این الگو مبالغ مربوط به آوردهی متکافلین (پسانداز و سرمایهگذاری) به صندوق ویژهی متکافلین واریز میگردد. این مبالغ در ملکیت متکافلین باقی میماند و اصل و فرع آن به ایشان تعلق خواهد داشت؛ زیرا این منبع مالی هم در عملیات مضاربه مشارکت داده میشود. عواید برنامهی سرمایهگذاری به نسبت توافقی بین صندوق تکافل، صندوق ویژهی متکافلین و شرکت با عنوان حق عاملیت تقسیم میشود.
در ادامه هر دو الگو در نمودارهای مجزا به تصویر کشیده میشود.
مازاد (پس از کسر همه خروجی های صندوق)
متکافلین
طرح های
سرمایه گذاری
(براساس عقد مضاربه)
آورده صندوق
صندوق تکافل
سهم مشارکت
سهم از سود
جبران خسارات
هزینه های اتکایی، ذخایر و سایر هزینه های قانونی
شرکت تکافل
شکل شماره ۴-۵: الگوی تکافل عمومی براساس عقود مضاربه_وکالت
منبع : نگارنده
شکل شماره ۴-۶: تکافل خانواده براساس عقود مضاربه_وکالت
منبع: نگارنده
مازاد (پس از کسر همه خروجی های صندوق)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.