جستجوی مقالات فارسی – تحلیل الگوی پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی ( مطالعه …

۴-۴-۳-۲-۲-۵٫ وقف- مضاربه-وکالت؛ عمومی
حقالوکاله
فرآیند کلی تکافل عمومی براساس ترکیب وقف- مضاربه- وکالت به این صورت است که قراردادی بر پایهی سه عقد وقف، مضاربه و وکالت منعقد میشود. سپس شرکت صندوق وقف را که موقوف علیه (ذینفع) آن صندوق تکافل است تأسیس میکند. بخشی از مبالغ توافقی و تبرّعی که سپردهی متکافلین به این صندوق است به عنوان حقالوکاله در آغاز دورهی قرارداد به نفع شرکت مصادره و بخش دیگر متناظر با حقبیمه در بیمههای متعارف در تأمین خسارات به کار گرفته خواهد شد. شرکت تکافل به عنوان مجری عملیات، منابع صندوق تکافل را در طرحهای سرمایهگذاری تحت عقد مضاربه مشارکت میدهد. انجام پرداختهای تأمینی و جبران خسارت از محل صندوق تکافل صورت میگیرد. بخشی از سود سرمایهگذاری به صندوق تکافل و دو قسمت از آن به عنوان سهم و بخشی نیز بابت عاملیت شرکت در مضاربه بر اساس مفاد قرارداد به وی پرداخت میشود.
۴-۴-۳-۲-۲-۶٫ وقف- مضاربه- وکالت؛ خانواده
فرآیند تکافل خانواده براساس ترکیب وقف- مضاربه- وکالت تقریباً مشابه عملیات این مدل در طرح عمومی است با این تفاوت که در تکافل خانواده پس از تأسیس صندوق وقف، متکافلین مبلغی توافق شده را با عنوان تبرّع به این صندوق واریز مینمایند که در نهایت به سه مصرف میرسد: بخشی از آن پیش از هر عملیات دیگری بابت حقالوکاله به شرکت پرداخت میشود. بخش دوم به عنوان سهم مشارکت (در تأمین خسارات دیگران) مورد استفاده قرار میگیرد و بخش سوم نیز همان آوردهی متکافلین جهت واریز به صندوق ویژهی متکافلین (پسانداز و سرمایهگذاری) است. این سه سهم از ابتدا و در چارچوب قرارداد اولیه تعیین میشوند. منابع صندوق ویژهی متکافلین همراه با منابع صندوق تکافل در طرحهای سرمایهگذاری مشترک مطابق با اقتضائات عقد مضاربه هزینه میشود. بخشی از سود سرمایهگذاری به صندوق تکافل و بخشی به صندوق ویژهی متکافلین و دو قسمت از آن به عنوان سهم و بخشی نیز بابت عاملیت شرکت در مضاربه بر اساس مفاد قرارداد به وی پرداخت می شود.
شکل شماره ۴-۱۱: الگوی تکافل عمومی براساس عقود وقف_مضاربه_وکالت
منبع: نگارنده
مازاد (پس از کسر همه خروجی های صندوق)
صندوق تکافل
آورده صندوق
متکافلین
طرح های
سرمایه گذاری
(براساس عقد مضاربه)
جبران خسارات
شکل شماره ۴-۱۲: الگوی تکافل خانواده براساس عقود وقف- مضاربه-وکالت
شرکت تکافل
تاسیس صندوق
حقالوکاله
سهم از سود
هزینه های اتکایی، ذخایر و سایر هزینه های قانونی
پرداخت وجوه
سهم مشارکت
منبع: نگارنده
مازاد (پس از کسر همه خروجی های صندوق)
صندوق ویژه متکافلین
حقالوکاله
پرداخت اصل و فرع
شرکت تکافل
سهم مشارکت
متکافلین
آوردهی دو صندوق
سهم دو صندوق از سود
هزینه های اتکایی، ذخایر و سایر هزینه های قانونی
تاسیس صندوق
آورده صندوق متکافلین و سهم آن از سود