متن کامل – تحلیل الگوی پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی ( مطالعه تطبیقی …

مجموع سرمایهی آورده شرکت و متکافلین تجمیع شده، در فعالیت اقتصادی که طی قرارداد اولیه (بند ۱) تعیین شده است به کار گرفته میشود؛
در نتیجهی فعالیت سرمایهگذاری مورد نظر (تحت عقد مضاربه یا …) سودی حاصل میشود که نحوهی توزیع آن به شرح ذیل خواهد بود:
بخشی از سود حاصل شده بابت عاملیت و نیز مشارکت در تأمین سرمایه به شرکت پرداخت میشود. این مبلغ به عنوان درآمد ناخالص شرکت لحاظ میشود؛
بخش دیگری از سود مضاربه (یا مشارکت یا …) متناسب با آوردهی سرمایه، متعلق به متکافلین بوده، به ایشان پرداخت میشود؛
شرکت براساس تعهدات خود (طی قرارداد اولیه- بند ۱) خسارات وارد شده به متکافلین را جبران مینماید. قواعد مربوط به نوع خسارات قابل قبول، سقف پرداخت در هر مورد، نحوهی تشخیص، سهم متکافل از زیان وارد شده (فرانشیز) و … در قرارداد اولیه تصریح میشود؛
درآمد خالص شرکت، درآمد ناخالص آن منهای خسارتهای پرداختی خواهد بود؛
پس از کسر هزینههای عملیاتی شرکت از درآمد ناخالص، سود نهایی (خالص) معین میشود. این هزینه عبارت خواهند بود از هزینههای عملیاتی (پرسنلی، ملزومات، جاری و …) و هزینههای به اصطلاح عملیات بیمهگری؛
بدین لحاظ شرایط عمومی این الگو به شرح ذیل خواهد بود:
الف. متعاقدین: طرفین قرارداد، شرکت تکافل و متکافلین هستند. در واقع هریک از متکافلین به طور مستقل با شرکت تکافل وارد عقدی میشود. در این الگو متکافلین با یکدیگر هیچ ارتباط یا قراردادی ندارند.
ب. نوع عقد: عقد پایه در این الگو، یکی از عقود مشارکتی متعارف (از جمله عقد مضاربه یا عقد شرکت) است که در آن متکافل با پرداخت مبلغی به عنوان سرمایه، در سود عملیات اقتصادی شریک میشود. سمت اصلی شرکت تکافل در بخش سرمایهگذاری، عاملیت در مدیریت سرمایه است؛ لکن ممکن است شرکت تکافل خود مبلغی را به عنوان سهم از سرمایه سهیم نماید. در جریان این عقد، سود حاصل مبتنی بر اصول اولیه قرارداد به صورت مشاع با نسبتی که از پیش توسط متعاقدین تعیین شده است (و در ادامه تبیین می شود) تقسیم میشود. در ضمن این عقد، شروطی قرار میگیرد.
ج. شروط ضمن عقد: مهمترین بخش این الگو، شرط ضمن عقدی است که براساس آن، شرکت تکافل متعهد میشود تمام یا بخشی از خسارات وارد شده به متکافلین را از محل اموال خود جبران نماید (مبتنی بر جزئیاتی که در قرارداد میآید، شامل خسارات ناشی از بلایای طبیعی، یا فوت یا نقص عضو، یا تصادف یا مسئولیت یا …).
د. نسبت تقسیم سود: مبتنی بر اصول اولیه عقود مشارکتی، لازم است حصّهی سود هریک از طرفین عقد به صورت مشاع از پیش تعیین شده باشد. در این عقد نیز به همین صورت عمل میشود؛ لکن با توجه به اینکه شرکت تکافل (عامل) در جریان شرط ضمن عقد مکلف و متعهد به جبران خسارات متکافلین میشود، لازم است سهم (یا حصّه) وی از سود، به میزانی بیشتر از سهم (یا حصّه) متعارف تعیین گردد، بدین معنا که به عنوان مثال در صورتی که در مضاربه رایج سهم عامل پنجاه درصد از سود کل است، در این الگو سهم عامل بیشتر از پنجاه درصد (مثلا هفتاد درصد) تعیین میگردد تا بدون بروز زیان برای وی، از عهده تعهد جبران خسارات آتی متکافلین برآید. این بخش مازاد، میتواند براساس اصول علم آمار- و برآورد میزان خسارات احتمالی متکافلین- تعیین گردد.
در این الگو در صورتی که خسارات قابل پرداخت (تعهدات شرکت) از میزان سهم وی از سود فزونی یابد، شرکت میبایست مازاد خسارات را از محل اموال خود تأمین نماید. به همین جهت میبایست سهم شرکت از سود عملیات اقتصادی به نحوی تعیین گردد که پوشش کافی برای خسارات بعلاوه سود متعارف شرکت را فراهم نماید.
شکل شماره ۴-۱۳: الگوی تکافل براساس پیشنهاد آیت الله سیدعبدالهادی شاهرودی
منبع: نگارنده

  1. سهم از سرمایه

متکافلین
شرکت تکافل
۱٫قرارداد مضاربه (یا شرکت) با
شرط ضمن عقد تامینی
۴٫کل سرمایه مضاربه (یا شرکت)
۵٫سود فعالیت اقتصادی (مضاربه یا شرکت)

  1. سهم از سرمایه

۷٫سهم متکافلین از سود
۶٫سهم شرکت از سود
( درآمد ناخالص)

  1. پرداخت خسارات متکافلین، براساس قرارداد و شروط ضمن عقد

۹٫درآمد خالص شرکت

  1. کسر هزینه های عملیاتی شرکت
  2. دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.