تكنيك پي .ام .آي:/پایان نامه درمورد ماهیت شغل و خلاقیت

تكنيك پي .ام .آي (P.M.I):

يكي از ارزشهاي اين تكنيك آن است كه انسان را مجبور مي سازد تا دقايقي برخلاف قالبهاي ذهني اش تفكر كند و به مرور نسبت به قالبهاي ذهني خود آگاه تر و مسلط تر شود؛ لذا آمادگي ذهني بيشتري براي خلاقيت پيدا مي كند. نام اين تكنيك برگرفته از حرف اول سه كلمه plussبه معني افزودن، Minus به معني كاستن و Interesting به معني جالب مي باشد. روش كار چنين است كه ابتدا فرد توجهش را به نكات مثبت موضوع يا پيشنهاد و سپس به نكات منفي و نهايتا”به نكات جالب و تازه ي آن كه نه مثبت است و نه منفي، معطوف مي كند و در پايان نسبت به تهيه ي ليست نكات مثبت موضوع يا پيشنهاد و سپس به نكات منفي و نهايتا”به نكات جالب و تازه ي آن كه نه مثبت است و نه منفي، معطوف مي كند و در پايان نسبت به تهيه ي  ليست نكات مثبت يا مزاياي موضوع، ليست موانع، محدوديتها و نكات منفي موضوع و ليست نكات جالب و تازه ي موضوع، اقدام مي كند. يكي از مهم ترين كاربردهاي اين تكنيك زماني است كه نسبت به يك قضيه اطمينان داريم نه مواردي كه نسبت به آن شك و ابهام داريم. به عبارت ديگر هرچقدر نسبت به موضوعي بيشتر بدبين يا خوش بين باشيم استفاده از اين تكنيك كارگشاتر و اثربخش ترخواهد بود. براي يافتن نكات جالب كافي است كه جمله ي ‹‹چقدر جالب مي شود اگر … ›› را كامل كنيم. (همان منبع، 78 )

 

1-2-9-6- تكنيكDOIT:

نام اين تكنيك از حرف اول چهار كلمه ي Define به معني تعريف كردن، Openبه معني باز كردن ،  Identify به معني شناسايي، Transform به معني تبديل كردن، تشكيل شده است. منظور از انتخاب اين واژگان اين است كه براي حل مشكل لازم است ابتدا موضوع و مسئله را دقيق تعريف و مشخص نمود و سپس ذهن را براي راه حل هاي مختلف باز نگه داشته تا بهترين راه حل شناسايي و در نهايت آن را به عمل تبديل كرد. ( همان منبع، 79 )

 

1-2-9-7- تكنيك شكوفه ي نيلوفر آبي:

اين تكنيك توسط ياسو آماتسومورا طراحي و ارائه شده است. طرح اين ايده برگرفته از شكوفه نيلوفر آبي مي باشد. بدين صورت كه گلبرگ هاي شكوفه نيلوفر آبي به دور يك هسته مركزي خوشه مي زنند و ازآن نقطه گسترش مي يابند. با ايجاد پنجره هايي مشابه با پنجره هاي مورد استفاده در برنامه كامپيوتري، بخش هايي از يك تابلوي ايده را مي توان به صورتي تقسيم بندي كرد كه يك موضوع اصلي براي استخراج ايده در پنجره هاي جانبي، مورد استفاده قرار مي گيرد و به نوبه خود مراكز مجموعه هاي جديد پنجره را تشكيل مي دهد. ( همان منبع، 79 )

 

 1-2-9-8- تكنيك اسكمپر:

اين تكنيك كاربرد اصلي آن بر پايه ايده يابي فردي طراحي شده است كه مي تواند به نحو بسيار اثر بخشي براي گروهها نيز مفيد باشد. هدف اصلي اين تكنيك قدرت تصور است تا ان رادر جهات و بعد مختلف و ضرورري به حركت درآورد. اين تحريك به وسيله يك سري سؤالات تيپ و ايده برانگيز صورت مي گيرد كه شخص در رابطه با مسئله مورد نظرش از خود سؤال مي كند و در نهايت با افزايش ايده ها، كيفيت ايده ها تضمين و ارتقا مي يابد. واژهSCAMPER از ابتداي حروف واژه هاي سؤال برانگيز گرفته شده كه در دستيابي ايده هاي نو بسيار موثر است.

حرفS  برگرفته از كلمهSubstitution به معني جانشين سازي است.

حرفC  برگرفته از كلمهCombine  به معني تركيب كردن است.

حرف A برگرفته از كلمه Adapt به معني رفاه، سازگاري و تعديل كردن است.

حرف  M برگرفته از كلمه Magnify به معني بزرگ سازي است.

حرفP برگرفته از كلمه Put to other uses به معني استفاده در ساير موارد است.

حرف E برگرفته از كلمهEllimination به معني حذف كردن است.

حرفR  برگرفته از كلمه Reverse به معني معكوس سازي است. ( همان منبع، 80 )