2 گروه های کاری و تیم های کاری

 • گروه کاری :گروهی است که در سهیم شدن در اطلاعات و اتخاذ تصمیمات تعامل می ورزد تا به هر یک از اعضا کمک شود كه در حوزه مسئولیت خود عمل کند.
 • تیم کاری :گروهی است که در آن که پدیده ی هم افزایی مثبت از راه تلاش هماهنگ و سازمان یافته مشاهده می شود(لاو،2012).

 

2-3-4 تفاوت تیم با گروه

 1. از مهمترین تفاوت های تیم با گروه درهم افزایی مثبت تیم نسبت به گروه است هم افزایی مثبت یعنی کار و عملکردی که از طریق تلاش افراد حاصل می شود از مجموع عملکرد اعضا بیشتر است.
 2. در گروه اعضا بیشتر به فکر خود هستند اما در تیم اعضا وابستگی متقابل دارند.
 3. در گروه اعضا نسبت به هدف حساس نیستند اما در تیم اعضا هدف را از خود می دانند.
 4. در گروه پیشنهاد تقویت نمی شود اما در تیم برعکس.
 5. درگروه اعتماد بین اعضا کم است اما در تیم اعتماد زیادی بین اعضا حاکم است.
 6. در گروه اعضا مورد حمایت یکدیگر قرار نمی گیرند اما در تیم برعکس.
 7. تعارض در گروه تهدید محسوب می شود اما در تیم فرصت محسوب می شود.
 8. در گروه صداقت بین اعضا زیاد نیست اما در تیم صداقت بین اعضا زیاد است.
 9. در گروه همرنگ جماعت شدن از نتایج مثبت مهمتر است اما در تیم برعکس (مک گریوی،2012).

 

2-3-5 اندازه تيم

بيشتر تيـم هاي مـوفق 3 تا 10 نفـر عضو دارد. تيـم هاي بزرگتر با مشكلات تداركاتي پيچيده اي روبـرو مي شوند. همچنان كه اندازه تيم بيشتر مي شود، دست يافتن به توافق براي تعيين زمان و محل جلسات به طور روز افزوني مشكل تر مي شود. تيم هاي بزرگتر مجبور هستند ذهنيت و ظرفيت فكري تيم را توسعه دهند. در چنين حالتي، اعضاي تيم به جاي اينكه شركت كنندگاني فعال باشند، بخشي از يك دسته مي شوند كه با حداقل پايداري مسيري را مي پيمايند. تيم هاي كوچكتر به اعضاي خود فرصت مي دهند تا مخالفت سالم را كه هدايت كننده تيم به سمت راه حل هاي اثربخش است، تجربه كنند. آنها به كنش و واكنش سريع، طوفان مغزي وتوسعه اعتماد و احترام اجازه بروز مي دهند(کاتزنباچ واسمیت[1]،2011).

شكل گيري و توسعه تيم، فرايندي پوياست. بيشتر تيم ها خود را دائماً در حال تغيير مي يابند و ممكن است هرگز به مرحله اي ثابت نرسند. اما صاحبنظران معتقدند كه بيشتر تيم ها فرايند تكاملي را طي مي كنند. براساس مــدل »تــوكمــن« تيم هـا چهار مرحله (شكل گيري، طوفان زايي، هنجارسازي و عمل) را طي مي كنند. استيفن رابينز به فرايند توسعه و تكامل تيم از ديدگاه توكمن مرحله فروپاشي را نيز اضافه كرده كه به نظر مي رسد مراحل مدل توكمن را كامل ساخته است. اين مراحل عبارتند از:

كل گيري[2] : مرحله است كه در آن اعـــضاي گروه براي اولين بار دور هم جمع مي شوند. همه افراد مؤدب وغيرفعال اند. تضاد به ندرت به طور مستقيم مشاهده مي شود و افراد بيشتر متكي به كساني هستند كه به سان «رهبر» ظاهر مي شوند.

طوفان زايي[3] : در اين مرحله شخصيتها با هم اصطـكاك پيدا مي كنند. هيچ كس به راحتي نكته اي را نمي پذيرد. از همه مهمتر، ارتباطات بسيار كمي اتفاق مي افتد و هيچ كس گوش شنوايي ندارد و بعضي از افراد هنوز تمايلي به گفتگوي آزاد ندارند.

هنجارسازي[4] : بعد از اين دو مرحله، نوبت به هنجارسازي مي رسد. در اين مرحله زيرگروهها منافع گروهي را تشخيص داده و منازعات گروهي كاهش مي يابد. هركسي در بيان نقطه نظرات خود احساس امنيت مي كند و مباحث به راحتي در گروه دنبال مي شود. در اين مرحله روشهاي كاري وضــــع مي گردند و گروه آن را به رسميت مي شناسد.

عمل[5] : رسيدن به اين مرحله،حد اعلاي تكامل كار تيمي است. در اين مرحله تيم سيستمي را وضع مي كند كه اجازه مي دهد نقطه نظرها و ديدگاه ها آزادانه و بدون رودربايستي مبادله شود و درجه بالايي از حمايتهاي درون گروهي براي تصميم گيري شكل مي گيرد. همچنين توان اعضا از «شدن»به «دانستن» تحول يافته و در انجام وظايف ضروري يكديگر را همراهي مي كنند. خطري كه در اين مرحله تيم را تهديد مي كند «گروه انديشي[6]» است.

فروپاشي[7] : در اين مرحله تيم آماده انحلال است. ديگر مبرم ترين وظيفه، بالابردن سطح انجام وظيفه نيست. در عوض، توجه معطوف به پايان دادن به فعاليت ها است(مک گریوی،2012).

نكته مهمي كه در مراحل شكل گيري تيم مي توان به آن اشاره كرد، اين است كه تيم ها فرايند تكاملي خاص خود را دارند اين فرايند وقتي كامل مي شود كه نقش رهبري تيم به موازات بلوغ تيمي از حالت اقتدار گرايي به هماهنگ كنندگي تغيير يابد. همچنين لازم به توضيح است هميشه تيم ها به طور شفاف از مـرحلـه اول به مرحله بعدي نمي روند. در واقع در برخي مـوارد مراحل متعـدد، به طـور همـزمان شكل مي گيرند (مک گریوی،2012).

[1]-Katzenbach& Smith

[2]– Forming

1-Storming

2-Norming

3-Performing

4-groupthink

[7]-Adjourning