ديدگاه مبتني بر توان خلاقيت و نوآوري

ديدگاه سوم، ديدگاه مبتني بر توان خلاقيت و نوآوري ميباشد كه دربرگيرنده توان تحقيق و توسعه، تـوان بكارگيري فناوري اطلاعات و مديريت دانش مـي باشـد ( مـك گاهـان و سيلورمن، 2006،1234).

اين ديدگاه را ميتوان به نوعي جزء ديدگاه مبتني برمنابع نيز به حساب آورد. منابع را مـي توان به دو دسته محسوس و نامحسوس طبقه بندي نمود و در اين طبقـه بنـدي، تـوان خلاقيت و نوآوري در زمره منابع نامحسوس به شمار مي آيد ( دس و لامپكين، 2003، 215).

توان خلاقيت و نوآوري، ممكن است منسوب به منابع انساني و يا دارايي هـاي سازماني باشد. توان خلاقيت منابع انساني، به ايجاد محصولات و خدماتي متمايز در زيبايي و جذابيت ظاهري و نوآوري در دارايي هاي سازماني نيز در نهايت ميتواند به كاهش هزينه هاي عملياتي، كاهش زمان توليد و ارائه محصـول و حتي توسعه محصول و رسوخ در بـازار منجـر گـردد (مهری، 1380، 89).

نوآوري را ميتوان به نوعي مهمترين سنگ بناي مزيت رقابتي بـه حساب آورد. زيـرا در درازمدت، رقابت به سبب نوآوري ادامه مي يابد. اگر چه تمام نوآوري ها موفق نميگردند ولي آنهائي كه موفق ميشوند ميتوانند به عنوان منبع مهمي براي مزيت رقابتي بـه حيات خود ادامه دهند. دليل آن، اين است كه با استفاده از تعريف، يك نوآوري موفق به شركت چيـزي منحصر به فرد عطا ميكند، چيزي كه رقبا از داشتن آن محرومند (البته تا زماني كه آن را تقليد نمايند). اين منحصر به فرد بودن ميتواند شركت را قادر سازد تا خود را از رقبـايش متمـايز سازد و قيمتي بالاتر براي محصولاتش در نظر بگيرد و يا ميتواند شركت را قادر سازد تا هزينه هر واحد را نسبت به رقبايش بسيار پائين بكشد (سعيدي، 1388، 20).

2-1-2-3-1) سرمایه نوآوری

سرمایه نوآوری به ارائه (معرفی) ترکیب جدیدی از عوامل حیاتی و ضروری تولید در درون یک سیستم تولیدی اطلاق می شود. این سرمایه می تواند شامل محصولات جدید، تکنولوژی های جدید، بازار جدید و مواد جدید و ترکیب جدید باشد. با افزایش اهمیت دانش، سرمایه نوآوری به جزء مهمی از سرمایه فکری تبدیل می شود و این سرمایه می تواند به سه جزء موفقیت های نوآوری، مکانیزم های نوآوری و فرهنگ نوآوری تقسیم شود. (چن و همکاران، 2004، 216)

در این تحقیق برای بررسی سرمایه نوآوری سه مورد توان تحقیق و توسعه، توان توسعه محصول جدید و میزان ارتباط با نهادهای تحقیقاتی و مشاوره ای مورد ارزیابی قرار می گیرد. (مهرگان، 1391، 253)

2-1-2-3-2) توان فناوری اطلاعات

زیرساخت فناوری اطلاعات در هر کسب و کار ابتکاری به کار می رود تا قسمت های مختلف بنگاه را به هم متصل کرده و آنها را به تأمین کنندگان، مشتریان و شرکای تجاری پیوند دهد. پورتفوی فناوری اطلاعات سازمان دربرگینده کل سرمایه گذاری شرکت در فناوری رایانه ای و ارتباطی بوده و شامل سخت افزار، نرم افزار، ارتباطات از راه دور، ذخیره الکترونیکی داده ها، وسایل جمع آوری و نمایش داده ها و افرادی که خدمات فناوری اطلاعاتی را ارائه می دهند می شود. این توانمندی زیرساختی ممکن است از داخل سازمان یا خارج سازمان تأمین شود. (ویل، 2001، 188)

2-1-2-3-3) مدیریت دانش

تفاوت در زنجیره ارزش رقبا، یک منبع کلیدی مزیت رقابتی است. در فرهنگ رقابت، ارزش میزان تمایل مشتری به پرداخت برای خرید محصولات/خدمات شرکت است. ارزش با درآمد کل سنجیده می شود که انعکاسی از قیمت محصول یک شرکت است. یک شرکت زمانی سودمند است که ارزش محصولاتش بیشتر از هزینه خلق و تولید محصولاتش باشد (پورتر، 1975، 61). خلق ارزش برای مشتریان که بیشتر از هزینه خلق آن ارزش باشد، هدف هر استراتژی رقابتی است. در اصل بجای هزینه، شرکت ها باید از ارزش برای تجزیه و تحلیل موقعیت رقابتی استفاده کنند، خصوصا زمانی که هزینه هایشان را به منظور ایجاد تمایز افزایش می دهند. فرآیند مدیریت دانش شامل پنج فعالیت تحصیل دانش، ادغام دانش، نوآوری، حفظ دانش و درنهایت نشر دانش است. (مهرگان، 1391، 263)