راهبردهای رفتار شهروندی سازمانی :

یکی از عوامل مؤثر در ارتقا و ترغیب رفتار شهروندی سازمانی، سیاستها و راهبردهای سازمان است، مدیران با وضع سیاستهای مناسب، می توانند در جهت شکوفایی این رفتارها در بین کارکنان، تلاش نمایند، لذا برخی از راهبردهای رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از:

1- گزینش و استخدام : برخی محققان بر این عقیده هستند که افرادی که رفتار شهروندی خوبی در زندگی شخصی خود دارند، تمایل به بروز رفتار شهروندی سازمانی دارند، بنابراین سازمان می تواند سیاستهای جذب کارکنان را طوری طراحی نماید که افراد مستعد این رفتارها ، وارد سازمان شوند، یکی از بهترین ابزارهای گزینش در این زمینه مصاحبه است .

2- آموزش و توسعه : اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان و سرپرستان در ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی پرسنل سازمان مؤثر است.

3- ارزیابی عملکرد و جبران خدمات: ایجاد سیستم های منظم و منطقی پاداش دهی برای کارکنانی که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می کنند در تشویق این نوع رفتار مؤثر خواهد بود.

  • سیستم های غیررسمی: توسعه مکانیسم های غیررسمی نظیر فرهنگ مشارکتی، یک رکن اساسی و محوری برای توسعه رفتار شهروندی سازمانی است (مقیمی ، 1384).

 

2-1-6) نتایج و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی :

نتایج و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی،  بر روی دو موضوع کلیدی متمرکز شده است :

الف: تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارزشیابی عملکرد

ب : تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی

الف: دلایل عمده ای که به تأثیر این رفتارها، در ارزیابی عملکرد کارکنان توسط مدیران می پردازد، عبارتند از :

1- قاعده مقابله به مثل: گولدنر [1]معتقد است ، افراد معمولاً، در صدد جبران کمک های دیگران به خود هستند، بر اساس همین نظریه، اگر رفتار شهروندی سازمانی به موفقیت سازمان کمک نماید، مدیران سازمان نیز در ارزیابی عملکرد کارکنان، تأثیر مثبت این نوع رفتار را در نظر می گیرند.

2- نظریه عملکرد ضمنی:  بورمن و کنی [2] عقیده دارند، ارزیابان در برخورد با وقایع همزمان نظریه ضمنی دارند یعنی اگر مدیر به طور ضمنی به ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمان، معتقد باشد و شاهد این رفتارها در بین کارکنان باشد ، می پذیرد که کارکنان دارای عملکرد بالا هستند.

3- تأثیر رفتاری : بر طبق نظر دنیسی، کافرتی و مگلینو [3] مدیران در ارزیابی عملکرد کارکنان، به دنبال اطلاعات مجزا هستند، از آنجا ک رفتار شهروندی سازمانی جزو وظایف رسمی پرسنل نیست، لذا این رفتارها،  ممکن است، شکل مجزایی از اطلاعات موردنظر مدیران محسوب شوند.

4- فرآیندهای درونی: رفتارهایی که انگیزه و علت درونی دارند، در ارزیابی عملکرد، تأثیر بیشتری دارند  پس بر همین اساس و با توجه به اینکه این رفتارها ، ماهیت رسمی نداشته و جزو رفتارهای درونی محسوب شده و در ارزیابی عملکرد کارکنان، تأثیر بالایی دارند.

[1] – Gouldner

[2] – Berman & Kenny

[3] – Denisi , Cafferty & Meglino