روشهاي قيمت‌گذاري ملک  عبارتند از:

1-  قيمت‌گذاري ملک  بر مبناي افزودن به بهاي تمام شده:

در اين روش كه ابتدايي‌ترين روش قيمت‌گذاري ملک  نيز محسوب مي‌شود، قيمت با افزودن درصدعرفی  به بهاي تمام شده تعيين مي‌شود. اين روش تنها زماني كارساز واقع مي‌شود كه قيمت تعيين شده بتواند فروش مورد انتظار را تضمين كند.

2- قيمت‌گذاري ملک  بر مبناي بازده مورد نظر:

در اين روش شركت قيمتي را تعيين مي‌كند كه به يك نرخ بازده از سرمايه‌گذاري برسد. در اجراي اين روش اگر شركت بتواند هزينه‌ها و فروش را به صورتي دقيق برآورد كند بازده سرمايه مورد انتظار تحقق خواهد يافت. در غير اينصورت شركت به نتايج مورد انتظار دست پيدا نخواهد كرد.

3-  قيمت‌گذاري ملک  بر مبناي ارزش مورد تصور:

در اين روش، قيمت‌گذاري ملک  بر مبناي پنداشت خريداران در مورد ارزش محصول و نه بر پايه بهاي تمام شده آن صورت مي‌گيرد. سپس با استفاده از ساير اجزاي تشكيل دهنده آميزه بازاريابي، مانند تبليغات، تلاش مي‌شود تا بر ارزش مورد تصور در ذهن مشتريان افزوده شود. در بكارگيري اين روش براي محصولات جديد نياز به تحقيقات بازار است.
4- قيمت‌گذاري ملک  بر مبناي ارزش:

اين روش بر اين پايه قرار دارد كه قيمت بايد نشان دهنده ارزش بالاي محصول براي مشتريان باشد. در اين روش شركت بايد دست به اقداماتي بزند تا بدون اينكه به كيفيت محصول لطمه‌‌اي وارد آيد محصولات را با هزينه كمتري توليد كند و يا با عرضه محصول به قيمت پايين‌تر، تعداد بيشتري از مشتريان حساس به قيمت را جذب كند. اين روش بيشتر در خرده فروشي‌ها مشاهده مي‌شود.


5- قيمت‌گذاري ملک  بر مبناي نرخ رايج:

در اين روش شرکتها قيمت‌هاي محصولات خود را بر مبناي قيمت محصولات شركتهاي رقيب مي‌گذارند. در اين حالت امكان دارد شركتي محصولات خود را همانند، بيشتر يا كمتر از قيمت شركتهاي عمده و رقيب تعيين كند. اين روش هنگامي كه نتوان به راحتي هزينه‌ها را محاسبه كرد يا واكنش رقبا نامشخص است بكار برده مي‌شود.

مرحله ششم: انتخاب قيمت نهايي

روشهاي قيمت‌گذاري ملک  مورد بحث در مراحل قبل، باعث مي‌شوند كه دامنه قيمت‌هايي كه شركت مي‌تواند انتخاب كند محدود شود و به قيمت نهايي برسد. البته شركت هنگام انتخاب قيمت نهايي ناگزير است عوامل ديگر تاثير گذار را نيز مورد توجه قرار دهد. برخي از اين عوامل تاثيرگذار عبارتند از: قيمت‌گذاري ملک  بر مبناي روان‌شناسي، ساير اجزاي آميزه بازاريابي تاثيرگذار بر قيمت، سياستهاي قيمت‌گذاري ملک در  شركت و اثر قيمت بر سايررقبا.(امکانیان ، 1391)

ابزارهای سنجش قیمت مسکن:

از آنجا كه قيمت مسكن براي توسعه اقتصادي و مالي کشور اهميت دارد ابزارهاي دقيقي براي اندازه­گيري سطح و نرخ رشد آن لازم است. تقاضا براي مسکن بر اساس دو مولفة اصلي شکل مي­گيرد؛ اول، ميزان درآمد اجاره يا ارزش خدمات معادل آن در صورت سکونت مالک واحد مسکوني و دوم، ميزان تغييرات قيمتي که دارنده واحد مسکوني انتظار وقوع آن را در آينده دارد. آحاد اقتصادي در فرايند يادگيري که در طول عمر خود از حضور در بازارهاي مختلف تجربه مي­کنند، براي هر بازار مولفه­هايي را به عنوان تعيين­کننده­هاي قيمت به ذهن سپرده و بر اساس رفتار اين متغيرها انتظارات و در نتيجه تصميمات خود را شکل مي­دهند. لذا در بازار مسکن که در تمامي کشورها تغييرات قيمت قابل توجهي را تجربه مي­کند، وجود اين مکانيزم تصميم­سازي موجب بروز رفتار سوداگرانه در انتخاب موجودي دارائي مسکن توسط برخی افراد مي­شود. از سوي ديگر بر اساس نظريات بازارهاي مالي در بسياري از مواقع، توابع تقاضاي دارائي­هاي مالي نسبت به قيمت­ها شيب صعودي مي­يابند، بدين معني

 که با افزايش قيمت دارائي، تقاضا براي آن افزايش مي­يابد. بنابراين دو نكته اساسي وجود دارد كه اندازه­گيري قيمت مسكن را پيچيده مي­كند. مطرح بودن مسکن به عنوان يک کالاي سرمايه‌اي و رفتار

 آحاد اقتصادي در جهت سوداگري در بازار. این دو عامل باعث مي‌شود عواملي فراتر از آنچه در نظرية اقتصاد خرد به عنوان مؤلفه‌هاي تغيير قيمت مطرح­اند بر تغييرات قيمت اين بازار تأثير گذارند.