رویکردهای کیفیت زندگی کاری  

الف ) کیفیت زندگی کاری  بعنوان رویکردی جهت ایجادانگیزه کار درکارکنان

توجه به این واقعیت که رفتار واحد از دو نفر ممکن است ناشی از نیازهای مختلف باشد و به همین ترتیب  نیاز واحد در دو نفر ممکن است به عملکرد متفاوت منجر شود لذا سوال همیشگی اکثرمدیران این بوده و هست که به چه ترتیب و با چه فنونی انگیزه کار را درکارکنان می توان تقویت کرد. انگیزش آنچنان پیچیده و انفرادی است که راه حل و پاسخ واحدی برای این سوال اساسی مدیران نمی توان ارائه کرد.

پرداختچی به نقل از کونتزووبهریج سه تکنیک عمده انگیزشی را در سازمان به این شرح مطرح کرده است(پرداختچی 53:1384)

  • پول
  • مشارکت
  • کیفیت زندگی کاری

 

آنها برنامه های زندگی کاری را یکی از جالبترین رویکردها در انگیزش و رویکرد سیستمی در طراحی شغل می دانند. کیفیت زندگی کاری  پیشرفت امیدوار کننده ای در غنی سازی شغل داشته است و براساس و مبنای آن رویکرد سیستم اجتماعی فنی در مدیریت است.

جزایری به نقل از نیواسترام و دیویس کیفیت زندگی کاری  در انگیزش را در شکل (2-1) نشان داده است.

همانطور که ملاحظه می شود  کیفیت زندگی کاری  متاثر از رهبری ، ارتباطات سازنده و پویایی گروه ، مطلوبیت و کیفیت زندگی کاری ، سبب انگیزش کارکنان برای کار سازنده و اثربخش گردیده و در نتیجه ، عملکرد مطلوب فردی و سازمانی ، رضایت شغلی ، رشد و بالندگی افراد را به دنبال خواهد داشت.

ب) رویکرد واستراتژیهای بهبود کیفیت زندگی کاری  

اگرچه رویکرد و استراتژیهای مختلفی برای بهبود کیفیت زندگی کاری  مطرح شده  وجود دارد، ولی همگی آن ها در یک هدف مشترک اند و آن انسانی کردن محیط کار از طریق بسط دموکراسی و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های مربوط به کار و محیط کارخویش از یک طرف و تجدید ساختار کار یا باز طراحی کار و تغییر روش به نحوی است که برای متصدی کار جالب و ارضا کننده باشد . نمونه ای ازرویکردها واستراتژیهای مطرح شده درارتباط با کیفیت زندگی کاری به شرح زیر است :

 

1-دوایر کیفیت که طی آن کارکنان درگروه های کوچک متشکل می شوند وبه طور مرتب بایکدیگر ملاقات می کنندومسایل کار وکیفیت محصول رادر واحد خود شناسایی می کنند و برای خود راه حل ارائه می دهند.

2-سیستم اجتماعی فنی که عبارت است از مداخله درشرایط کار ازطریق تجدید سازمان کار،تشکیل گروه های کاری وتنظیم رابطه بین کارکنان وفناوریهایی که برای انجام کار مورد استفاده قرار می گیرد.تجدید ساختارکار وتنظیم مجدد ارتباط های اجتماعی وفنی در شغل کارکنان  فرصتی بزرگتر جهت زندگی کاری با کیفیت فراهم می کند.این کوشش ها برای انسانی کردن محیط است.

3-دموکراسی صنعتی یعنی توجه به رای و خواست کارکنان تحت عنوان تصمیم گیری که طبق آن نمایندگان کارکنان در نشست های رسمی مشترک با مدیریت بحث وگفتگو می کنند. و رای خود را در مورد تصمیمات مرتبط به کار و شرایط کار خویش  اعلام می دارند.جزنی دموکراسی صنعتی راتحت عنوان “عزم همگانی ” به کار برده است. ( جزنی 404:1380)

وی می نویسد که در اثر نشست های رسمی با مدیریت شرکت عزم همگانی نمایندگان کارکنان را مجاز می سازد تا در مورد تصمیم های کلیدی که وضعیت آنان را متاثر می سازد به بحث نشسته و به آن ها رای دهند.

4-گروه های کاری مستقل یا خودگردان که رویکردی متداول در درگیر ساختن کارکنان و مشارکت آنها در کارها وتصمیمات سازمانی است .گروه های کاری مستقل متشکل از تیمی از کارکنان است بدون آن که رئیس از طرف سازمان به طور رسمی بر آن گمارده شده باشد. این گروه تصمیماتی را  که به طور سنتی مدیران وسرپرستان اتخاذ می کردند عهده دار هستند.

 

رابینز مسئولیت این گروه را به قرار زیر می داند:

1-نظارت برسرعت کار

2-تعیین وظایف

3-تعیین زمان صرف صبحانه ونهار

4-نظارت وکنترل برشیوه عملیات

5-انتخاب اعضا

6-ارزیابی عملکرد اعضا

 

جزنی خصیصه ممتاز گروه های مستقل خودگردان راعبارت از درجه  بالای عزم شخصی کارکنان درمدیریت کارروزانه خود می داند.منظور وی از عزم شخصی شامل کنترل جمعی برسرعت کار، توزیع وظایف ،سازماندهی زمان های تنفس وتشریک مساعی جمعی درنیرویابی و آموزش اعضای جدید بوده است(جزنی ،404:1380) فرنچ[1] و بل[2] یکی از رویکردهای توسعه یا بالندگی سازمان راپروژه های کیفیت زندگی کاری  می داند. وی رویکردهای راکه بالندگی سازمانی پیوند خورده است را بصورت زیر خلاصه کرده است(فرنچ،2003).

– سیستم اجتماعی – فنی

– تیم های خودگردان

– بازسازی کار

– مدیریت بر مبنای هدف

– کیفیت زندگی کاری

– حلقه های کیفیت

– ساختاریادگیری متوازی

– امکانات فیزیکی

– مدیریت کیفیت جامع

کامینگنز [3]و اورولی[4] به  ملاحظه های توسعه سازمانی اشاره می کنند.از نظر آن ها، دخالت های توسعه سازمانی ، فعالیت هایی هستند که به منظور کمک به سازمانها برای بهبود کارایی، کیفیت زندگی کاری و بهره وری،انجام می شوند.همچنین آنها اشاره می کنند که مداخله هایی که به رشدبهره وری و کیفیت زندگی کاری کمک می کنند،دارای سه ویژگی کلیدی هستند.(کامینگز واورلی ،296،295:1375)

[1] .Ferench

[2] Bell

[3]

[4]