ساخت آغاز‌گر-پایان ‌بخش در کتابهای درسی کودکان و ارتباط آن با درک خواندن نگرشی نقشگرا- قسمت ۵

    1. موضوع مورد بررسی

 

دبیرمقدم (۱۳۸۴: صص ۱۲۱-۱۲۲) هلیدی را احیاگر رویکرد نقشگرایی میداند و او را تداومدهنده راه مکتبهای پراگ و لندن معرفی میکند. او رویکرد هلیدی را رویکردی جامعهشناختی و نشانهشناختی به زبان میداند که اصولاً به ساختهای زبانی به عنوان شقوق و انتخابهایی متعلق به محور جانشینی عنایت دارد. او متذکر میشود که در منظر هلیدی منشأ وجودی هر یک از این انتخابها و شقها درواقع پاسخگویی به نیازی ارتباطی در جامعه است. به عبارت دیگر از منظر این رویکرد، متن ساخته میشود تا معنایی رد و بدل شود؛ یعنی هدف اصلی زبان انتقال معنی است و ساخت متنی کلام بر چگونگی سازمانبندی اطلاعات از رهگذر شیوه آرایش و ترتیب عناصر محتوایی کلام ناظر است. به تعبیر هلیدی و متیسون (۲۰۰۴: ص ۲۹) کارکردهای اصلی زبان عبارت اند از بیان تجربیات و نمایش روابط اجتماعی.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به نظر تامسون (۲۰۰۴: ص ۷) درست است که در رویکرد زایشی تنها معنایی گزارهای[۸] مورد توجه است اما بسیار سادهانگارانه است که معنی را محدود به معنای گزارهای نماییم. او توضیح میدهد اگر منظورمان از معنی مجموعه آن چیزهایی باشد که گوینده میخواهد شنونده آنها را بفهمد، آنگاه پر واضح است که درک چگونگی جاگرفتن پیام در بافت جزئی از معنی است. او تصریح میکند که با اتخاذ چنین موضعی، در واقع ما معنای[۹] جمله را معادل کارکرد[۱۰] آن قرار دادهایم.
هلیدی(۲۰۰۴: صص ۲۹-۳۰) سه لایه معنایی برای بند در نظر میگیرد که به طور همزمان در هر بند حاضر هستند. او این لایه های معنایی را فرانقش[۱۱] مینامد:
دانلود تحقیق و پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *