سبک رهبری[1]

منظور از سبک رهبری ،چگونگی رفتار رهبر در زمانی که سعی در تأثیر گزاری بر عملکرد افراد دیگر دارد می باشد. به بیان دیگر چگونگی سرپرستی مدیران بر دیگران و چگونگی رفتاری که افراد در موقع تأثیر گزاری و نفوذ بر عملکرد زیردستان از خود بروز می دهند را سبک رهبری می گویند(رضائیان، 1391،ص165).

سبك هاي رهبري بحث رهبري و تأ ثير آن بر عملكرد و اثربخشی سازمان، دير زمانی است كه در محافل مديريتي مطرح گرديده است. متخصصان رهبري راههاي مختلفی را براي شناخت موضوع رهبري و ارتباط آن با اثربخشی سازمان انتخاب كرده اند و بر مبنای آن تئوري هاي متعددي شروع مباحث رهبري با تئوري هاي شخصيتي و  را ارئه نموده اند. (Francoeur,2008),

اگر رهبران بخواهند در میان افراد به طور اثر بخش و کارا تأثیر گزارند لازم است در به کارگیری سبک های رهبری انعطاف داشته  و قدرت تشخیص نیازهای زیردستان را داشته باشند و با آنها نوعی توافق در روش اعمال سبک رهبری را به دست اورند  Luthans,2009,p455) ( .

 

2-1-4- وظایف رهبری

رهبران گروه ها و سازمان ها معمولا مجموعه ای از وظایف مختلف را بر عهده دارند . این وظائف به صورت زیر دسته بندی می گردد.

 • داوری کردن[2] : زمانی که اعضای سازمان موافقت چندانی با انجام یک عمل نداشته باشند ، رهبر ممکن است از طریق حکمیّت یا تصمیم گیری شخصی به حل مشکل بپردازد (قاسمی،1390،ص440).
 • دریافت پیشنهاد : ارائه و تأکید بر پیشنهاد توسط رهبر ،این فرصت را به وی می دهد تا بدون آنکه از دستورات مستقیم استفاده کند، از جانب زیر دستان خود نیز نظرات و عقاید گوناگون را دریافت دارد.
 • تدارک و عرصه اهداف : هدف های یک سازمان دارای یک معیار مشخص نیست ، بلکه باید بوسیله رهبر تهیّه؛ تنظیم و ارائه شود.
 • بازبینی اجرای عملیات : رهبری یک گروه یا سازمان اعم از این که خود سیاست های گروه را تعیین نمایند یا ننمایند،در هر صورت مسئولیت بازبینی اجرای این سیاست ها را بر عهده خواهد داشت.
 • برنامه ریزی : یکی از وظائف رهبری ،تصمیم گیری در مورد انتخاب روش ها و وسائل برای رسیدن به هدف ها است که جز برنامه ریزی گروه می باشد.
 • سیاست گذاری : درگیر شدن در طراحی هدف ها و سیاست گذاری های یک گروه یا سازمان و دخالت برای پیاده کردن آنها، یکی از وظائف مهم رهبری گروه یا سازمان می باشد.
 • کنترل کننده روابط داخلی : با توجه به میزان تسلّطی که رهبر نسبت به جزئیات ساختار گروه و روابط گروهی دارد، می تواند نسبت به کنترل روابط داخلی گروه نقش مهم و سازمان دهنده ای را داشته باشد.
 • نمونه بودن : رهبر لازم است خود نمونه بارز رفتاری باشد، که از افراد گروه انتظار می رود.رهبر ضمن اینکه مسئولیت نمایندگی سازمان خود را در بین دیگران بر عهده دارد، همچون یک عنصر شاخص ویک نهاد خدمتگزار عمل میکند.
 • به عنوان شبه پدر : رهبر می تواند در بسیاری از موارد، منبعی برای پاسخ به تمایلات و احساسات پیروان به حساب آید و پیروان او را همچون پدری که هم تشویق و هم تنبیه او جنبه دلسوزی دارد، پنداشته و مسائل و مشکلات خود را با او در میان بگذارند.
 • به عنوان سپر بلا : رهبری که نقش پدر را بر عهده دارد، در صورت لزوم پاسخگوی عوارض ناشی از نتایج کار دیگران می شود، در حقیقت رهبر در سطح همه گروه یا سازمان نیز می تواند پناهگاه ومحملی برای جلوگیری از روحیه یأس و ناامیدی در شکست های گروه باشد و با قبول مسئولیت، سپر بلایی برای افراد سازمان و گروه شود(همان منبع،ص441).
 • تأمین امنیت : یک رهبر در برخورد با مسائل و مشکلات ، چنانچه طرز تلّقی و نگرش مثبت و خوش بینانه ای داشته باشد، قادر خواهد بود امنیّت خاطری را برای زیردستان خود فراهم آورد.چنین امنیّتی برای اعضای سازمان بسیار مهم است و همواره در معرض تهدید برداشت های رهبر قرار دارد.
 • القا نمودن : یکی از نیازهای انسانی ، نیاز به انجام دادن کاری است که ارزشمند و مهم باشد. در صورتی که یک رهبر بتواند امکان درک و شناخت اهمیّت و ارزش کار زیر دستانش را برای آنان فراهم آورد،بنابراین قادر خواهد بود، پذیرش و هواداری جدّی از اهداف سازمانی را در اذهان زیردستان خود القاء کند.
 • تشویق و تمجید : یکی دیگر از نیازهای انسانی ، نیاز به تشخیص؛ احترام و شناسایی در بین دیگران است. بر این اساس، رهبران می توانند از طریق تشویق و ستایش صادقانه این نیاز را مورد تأکید قرار دهند.
 • شتاب بخشیدن[3] : برای آغاز یا افزایش یک حرکت یا ایجاد تحرّک در یک سازمان، به یک نیرو یا شدّت عملی نیاز خواهد بود که این نیرو می تواند به مانند یک شتاب دهنده، باعث برانگیختگی و تحریک کارکنان برای انجام کار شود(همان منبع،ص442).

[1] -Leadership Style

[2]– Arbitrating

[3] -Catalyzing