سطوح بازاريابي سبز

مي توان براي فعاليت هاي بازاريابي سبز سه سطح را در نظر گرفت: سطح استراتژيك، شبه استراتژيك و تاكتیکي.

در سطح سبزسازي استراتژيك، مديريت مالي تصميم هايي درباره تجميع موضوعات محيطي و هدف هاي يك شركت با سيستم هاي بزرگ و كوچك سازماني مي گيرد. در اين سطح تغييرات بنيادي استراتژيك در فلسفه شركت به وجود مي آيد، به عنوان مثال  یک شركت استراليايي همه فرايندهاي ماشين شويي را در يك چرخه بسته سيستم بازيافت آب طراحي كرده است.

سبزسازي شبه استراتژيك، ويژگي هاي استراتژي هاي سازماني براي تجميع موضوعات محيطي با استراتژي بازاريابي و با تصميم هاي مديريتي كه به سمت رسيدن به يك مزيت رقابتي در بازارها گرايش يافته اند، است. در اين سطح شاهد تغييرات در روش سازمان هاي تجاري هستيم. به عنوان مثال برخي هتل ها براي كاهش مصرف آب از ميهمانان خود درخواست مي كنند كه حوله هاي استفاده شده را براي شستشو در كف حمام يا وان قرار دهند.

در سبزسازي تاكتیکي فعاليت هاي وظيفه اي سبز مي شوند. براي مثال در ايام خشكسالي مسئولين امور آب، شعارهايي براي مصرف بهينه و صرفه جويي بكار مي برند.

سطح تاكتیکي داراي ويژگي هايي با تصميم هاي وظيفه اي (مديران بازاريابي يا توليد) مي باشد. اين سطح به سمت رسيدن به هدف هاي مخصوص با استراتژي هاي هدايت شده با سازوكار مالي گرايش داده شده است (ماندگاری،1391،ص9)

2-1-16- تقسیم بندی بازار سبز

شواهد نشان می دهد در ایران نیز نگرانی مردم در رابطه با مسائل و مشکلات محیط زیستی افزایش یافته و بخش های بازار سبز در بین مصرف کنندگان پدید آمده است.( ضیایی، 1392، ص 45)

فولر[1] در کتاب خود درصد مصرف کنندگان سبز را به صورت زیر توصیف کرده است:

2-1-16-1- سبزهای خالص واقعی[2]  (12%)

-رهبران جنبش سبز بوده و درسطح وسیعی از فعالیت های طرفدار محیط زیست شرکت می کنند.

– جایگاه اقتصادی-اجتماعی بالایی دارند. ( مانند تحصیلات، درآمد، سطح شغلی)

– کمک مالی برای مسائل زیست محیطی و تعامل با سیاستمداران.

-طرفدارانی متعهد و سخت کوش هستند و از محصولاتی که توسط شرکت های دوستدار محیط زیست ساخته نشده اند دوری می کنند.(همان منبع)

2-1-16-2- سبزهای پشتیبان[3]  (6%)

– شبیه به سبز های خالص واقعی هستند با این تفاوت که در مقایسه با گروه قبل فعالیت سیاسی کمتری دارند.

-آماده برای پرداخت مقداری از پول خود برای محصولات دوستدار محیط زیست هستند.

– به طور کلی جوان هستند و ترجیح می دهند کالای سبز را رد و بدل کنند و دوست ندارند سبک زندگی خود را عوض کنند.

– جایگاه اقتصادی- اجتماعی بالایی دارند. (همان منبع)

2-1-16-3-جوانه ها[4] (37%)

– این گروه می تواند به عنوان تغذیه کننده بخش سبز های خالص و سبزهای پشتیبان باشد. این افراد قادر به خرید محصولات سبز هستند ولی ترجیح نمی دهند که این محصولات را خریداری کنند مگر آنکه تحت تأثیر بازاریابی قرار بگیرند.

– اعتقاد دارند که مسائل زیست محیطی تنها در تئوری مطرح بوده و در عمل وجود ندارد.

– جایگاه اقتصادی- اجتماعی خوبی دارند.

– این افراد در میانه راه دستیابی به جایگاه اجتماعی و سیاسی اند.

– رتبه خوبی از نظر رفتار بین دوستداران محیط زیست دارند.(همان منبع)

2-1-16-4- نق زن ها[5]  (13%)

-این گروه به طور کل در مسائل و رفتارهای طرفدار محیط زیست شرکت نمی کنند و اعتقاد دارند این امر بر عهده دولت و شرکت های بزرگ است.

– منطق و دلیل خاص خود را برای شرکت نکردن در فعالیت های زیست محیطی دارند.

– درست مانند نامشان شکایت می کنند که بسیار مشغله دارند، خیلی درگیر هستند، محصولات سبز بسیار گران اند و خوب کار نمی کنند.

– جایگاه اقتصادی- اجتماعی آنها پایین تر از سطح متوسط جامعه است.(همان منبع)

2-1-16-5-بی توجه ها[6]  (29%)

–  این گروه از درگیرشدن در مسائل زیست محیطی دوری می کنند.

– نسبت به مسائل اجتماعی و زیست محیطی بی تفاوت اند.

– علاقه ای به خرید محصولات سبز و سبز بودن ندارند و هیچ مزیتی در چنین محصولاتی مشاهده نمی کنند.

-دیگران را برای مشکلات زیست محیطی سرزنش نمی کنند و تلاشی برای حفظ محیط زیست نمی کنند.

– بر روی کارهای روزمه و لحظه ای خود تمرکز می کنند.

-پایین ترین سطح درآمد و تحصیلات را دارند. (Awan, 2011, pp6-7)

[1] Fuller

[2] True Blue Greens

[3] Greenback Greens

[4] Sprouts

[5] Grousers

[6] Basic Browns