سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی

شاه كليد قفل تجارت الكترونيك، فرهنگ سازي در اين خصوص است . اهمیت این مسئله  تطبيق ابزارها و روشهاي تجارت الکترونیک با فرهنگ و روحيه و دانش مردم است. برای اینکه مردم كه سالهاست با روشهاي  سنتي خو گرفته اند و شايد به راحتي حاضر به كنار گذاشتن آنها نباشند. آنها هنوز خريد مستقيم، تماشاي محصول درون ويترين مغازه و يا از فاصله نزديك و حتّي لمس كردن محصول را مي پسندند، به كارتهاي هوشمند اعتماد ندارند و وب سايت را ابزاري تجملي و غير ضروري مي دانند و به آنها بي اعتمادند و خدمات اين سامانه ها را غير كاربردي و سطحي مي دانند. ( کیخاو همکاران، 1388)

سیاست و راهبردهاي مناسب به تنهایی قادر نخواهند بود که پذیرش تجارت الکترونیکی را در سطح کشور نهادینه کنند. استفاده گسترده از تجارت الکترونیکی تنها زمانی میسّر است که مردم و سازمانها به سطح مطلوبی از آگاهی و اعتماد برسند تا بتوانند از منافع آن بهره مند شوند.  هدف از بحث  )ساختار فرهنگ) ، ارزیابی فرهنگ حاکم بر جامعه، بررسی وضعیت حاضر و شناخت دل نگرانیهاي افراد و سازمان ها در رابطه با بکارگیري تجارت الکترونیکی و ارائه پیشنهادها و سیاستهاي مناسب براي ارتقاء آگاهی تجارت الکترونیکی و استفاده از آن در سراسر کشور است.

سرمایه انسانی مورد نیاز و ایجاد محیط مناسب براي تحقیق و توسعه [1]  شامل نیروي کار متخصص و تحصیل کرده دانشگاهی و نیروي کار آموزش دیده در مراکز فنی و حرفهایی و توسعه و گسترش موسسات پژوهشی در این زمینه می باشد. تحقیقات نشان می دهد که یکی از ابزارهاي توسعه و اشاعه تجارت الكترونيك  سرمایه گذاري براي نیروي انسانی و افزایش مخارج مربوط به تحقیق و توسعه می باشد. (لوکس ، ظفر حیدری، 1383)

2-13-1 )آمادگی استراتژي و اهداف فناوري اطلاعات :  شامل : چشم انداز سازمان براي توسعه فاوا –  سیاست ها ، راهبردها و اهداف فاوا در سازمان – سرمایه گذاري، بودجه بندي و تخصیص منابع –  برنامه ریزي عملیاتی و تعیین مسئولیتها –  میزان سازگاري و همراستایی سیاست ها و برنامه هاي فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان، می باشد . ( باقری دهنوی و همکاران، 1391)

زیر ساختار نهادهاي پشتیبانی و کیفیت ارائه خدمات از شاخصهاي بارز و تعیین کننده در موفقیّت اقتصاد یک کشور است. براي گسترش و استقرار مبادلات بازرگانی از نوع  B2C  و  B2Bوجود شبکه نهادهاي پشتیبانی مناسب و کارآمد، گریزناپذیر و حیاتی است. در نتیجه ساختار مناسب و کارآمد نهادهاي پشتیبانی ضروري است. تحول در نهادهاي اقتصادي، مالی و اداري مرتبط با مسایل تجارت به سوي الکترونیکی کردن امور شامل بانکداري الکترونیکی )نقل وانتقال الکترونیکی وجوه(  ، بیمه الکترونیکی، گمرك الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی، پست الکترونیکی، سیستم ارتباطات داخلی و بین المللی قوي و گسترده می باشد.  اگر قرار باشد تجارت با روش الکترونیکی دنبال شود، کلیه مراحل تجارت از بازاریابی و تبلیغات، سفارش، گشایش اعتبار و نقل و انتقال وجوه، بیمه و حمل و نقل گرفته تا ترخیص کالا باید با استفاده از امکانات الکترونیکی صورت گیرد. لازمه تحول فوق تغییرات در سیستم اداري دولت بسوي مکانیزه کردن و افزایش کارایی خدمات دولتی به منظور ارایه خدمات بهتر به شرکتها، تجار، بازرگانان و مصرف کنندگان و تلاش جهت شکل گیري حکومت سالم با حذف فساد اداري است. البته در این شرایط سیاست تمرکززدایی باید اعمال شده و با اعطاي مجوز فعالیت به بخش خصوصی در این زمینه، از سرمایه گذاریهاي خارجی نیز جهت انتقال تکنولوژیهاي مربوطه و انجام سرمایه گذاري براي توسعه زیربناهاي فیزیکی و انسانی استفاده شود. (لوکس ، ظفر حیدری، 1383)

اين زيرساخت ناظر به ايجاد تعامل بين بخشي و هماهنگي ميان اجزا است . بخش نظارت، خود شامل دو بخش نظارت بر فرايند و نظارت برفراوردة آموزش است . فرايند ناظر به همة روالهاي اجرايي در محيط يادگيري است و فراورده ناظر به محصول نهايي اين فرايند . به تعبير ديگر در اين بخش هر دو عامل فرايندي و عملكردي مورد ارزيابي قرار مي گيرد. نكتة مهم اين است كه اين بخش محيط بر همة اجزاي قبلي )چه نرم و چه سخت(   است و هر بخش از آنها را تحت نظارت دارد. (منتظر، داراب، 1388)

2-13-2 ) آمادگی مهارت کارکنان و فرهنگ پذیرش : توسعه فناوری های نوین در سطح ملی نیازمند بستر سازی فرهنگی – اجتماعی می باشد. گسترش ماهواره و اینترنت، چالش های فرهنگی جدیدی را به دنبال داشته است. بدون انجام بستر سازی مناسب فرهنگی نمی توان به استفاده درست جامعه از فناوری های گوناگون بخصوص اینترنت امید داشت. از سوس دیگر عدم توجه به بستر سازی مناسب اجتماعی، شکاف دیجیتالی را میان افراد ، کسب و کارها و مناطق جغرافیای مختلف از نظر دسترسی آنها به فناوری اطلاعاتی و ارتباطی بویژه اینترنت می دانند. (لوکس ، ظفر حیدری، 1383)

1.R&D