نکته بسیار مهمی که بایستی بدان اشاره شود این است که بیش از استفاده از یک سیستم اطلاعاتی و ارتباطاتی خاص در مدیریت دانش، درک و به کارگیری مفاهیم اساسی مرتبط با آن سیستم ضرورت دارد. به عنوان مثال، بهترین سیستمهای مدیریت اسناد، در صورتیکه به همراه درک مناسب و صحیح از ضرورت و اصول مدیریت اسناد در کاربران، راه به جایی نمی برند و صرفا اندکی از فضای حافظه کامپیوترهای اشغال شود و شاید هم اندکی وقت کاربران را هم تلف کنند(11).

بيشترين ارزش فناوري درمديريت دانش ،افزيش قابليت دسترسي به دانش وتسريع انتقال آن است.فناوري اطلاعات،امكان بيرون كشيدن دانش راازذهن صاحب دانش فراهم مياورد.سپس بافناوري مي توان ان دانش رادرقالب هاي منظم گنجاند وبه ديگر اعظاي داخلي وشركاي تجاري سازمان درجهان منتقل كرد. فناوري،بهرمز گذاري دانش ونيزگاهي خلق آن كمك مي كند. (12)

مديريت دانش درسلامت:اهميت مديريت دانش درزمينه مراقبت هاي بهداشتي به طورفزاينده اي درحال افزايش است.درحال حاضر دركتاب هاي پزشكي، مجلات، اطلاعات سوابق بيماروديگرمراجع به طورگسترده اي استفاده ازميريت دانش براي اجراي دستورالعمل­هاي مراقبتي وروش هاي درماني به منطور تدوين دانش پزشكي به صورت عملياتي درحال افزايش مي باشد.مديريت دانش  به تمام فعاليت هاي مديريتي لازم براي ايجاد،تسخير واشتراك موثرومديريت دانش اشاره مي كند.درسيستم هاي بهداشتي ،مديريت دانش بامردم،تكنولو‍‍ژي وفرايندهايي براي ايجاد،به اشتراد گذاري،ترجمه وكاربرد دانش براي ايجاد و بهبود اثربخشي آميخته است. سازمان بهداشت جهاني (WHO)هدف مديريت دانش رابعنوان پلي مي دانندكه شكاف بين دانش وبهداشت جهاني راپرمي كند.

درسطح جهان ، با توجه به وضعيت توليد دانش تلاش هاي گسترده وسيستماتيك مورد نياز براي مدير يت اطلاعات دانش دربخش بهداشت ودرمان درحال انجام است ونتايج اين تلاش ها دردسترس استفاده كننده هاي بي القوه است.‍‍كاربران  آنهامتخصصين مرقبت هاي بهداشتي،مديران ،تصميم گيران ،برنامه ريزان،دانشگاهيان،پژوهشگران وعموم مردم هستند.افزايش استفاده ازاطلاعات وفناوري ارتباطات به عنوان يك ابزار كليدي درافزايش كارآيي واثربخشي سيستم بهداشتي درهرمنطقه مي باشد(43).

بخش دوم :

2-2-1-  سيستم هاي اطلاعاتي

سيستم هاي اطلاعاتي،ابزارهاي هستند كه ازآنها به منظوردريافت، انتقال، بازيابي، نگهداري، پردازش، و نمايش اطلاعات استفاده مي شود. سيستم هاي اطلاعات شامل افراد، اطلاعات،روش هاي انجام كار، سخت افزارونرم افزارمي باشدكه با همديگركاركرده و مجموعه اي ازوظايف خاص را انجام
مي­دهند.

سيستم هاي اطلاعات به سيستمي گفته مي شودكه داده هاويااطلاعات رابراي كاربران دريك سازمان فراهم كند.براي مثال سيستم دستي حقوق ودستمزدرامي توان نام برد.اگربخواهيم تعريف مجزايي براي سيستم هاي اطلاعاتي مكانيزه ارايه دهيم ،بايد گفت كه سيستم مكانيزه كامپيوتري نيز براي كاربران سازمان،داده يااطلاعات فراهم مي كند.امادراين سيستم ازابزاري به نام كامپيوتر استفاده نمي شود.سيستم مكانيزه حقوق ودستمزد ازاين جمله است.

گروهي ازنويسندگان،سيستم اطلاعات راهمان طوركه ازنامش پيداست به عنوان سيستم درنظرگرفته وانرا ازديدسيستمي تعريف كرد.آنهامعتقدند يك سيستم اطلاعات رامي توان ازنظرفني به مجموعه هي ازاجزاي مرتبط به هم تعريف كرد كه اطلاعات رابه منظورحمايت ازتصميم گيري وكنترل دريك سازمان جمع آوري،پردازش،ذخيره وتوزيع كنند.

علاوه برحمايت ازتصميم گيري،هماهنگي وكنتل،سيستم هاي اطلاعات مي توانندبه مديران وكاركنان كمك كنندتامسايل راتحليل،موضوع هاي پيچيده راتجسم ومحصولات جديدخلق كنند.

درسيستم اطلاعات نيز مانند هرسيستمي سه فعاليت اصلي ورود داده ها،پردازش
داده هاوخروج داده هاانجام مي گيرد.