پژوهش دانشگاهی – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان …

شجره: ر.ک.ص۴/س۱۸٫
علی حِده: قیدمرکب عربی، جداگانه (لغ)
مُنقضی شدن: صفت مرکب عربی، به سرآمدن، سپری گشتن، به پایان رسیدن . (لغ)
جانُقی: اسم ترکی، مشورت، کنکاش کردن و مصلحت و صلاح دیدن جمعی باشد با هم . (لغ)
اِقدام فرمود: صفت مرکب عربی، شروع کردن، پرداختن (لغ)
سَبَق: مصدر عربی، پیشی گرفتن (لغ)
مواقِف: اسم عربی، ج موقف، جای ، جایگاه (لغ)
تَحریض: مصدر عربی، برانگیختن (منتهی)
تحریص: مصدر عربی، آزمند گردانیدن کسی را برچیزی (لغ)
اساءه ادب: مصدر مرکب عربی، مقابل احسان و نیکی (لغ)
خبش سلطان: یافت نشد.
تاخت: اسم مصدر ،حمله؛ هجوم (لغ)
سمرقند: ر.ک.ص۳/س۷٫
شِرا: مصدر عربی، خریدن یا فروختن و از اضداد است. (لغ)
تَمکین کردن: مصدر مرکب، قبول کردن، رخصت دادن، پذیرفتن . (لغ)
اِستِحلال: مصدر عربی، حلال شمردن (لغ)
کبایر: صفت عربی، ج کبیره به معنی گناه بزرگ. (لغ)
حِلیه: اسم عربی، زینت ، زیور و آرایش (لغ)
از حلیه احوال ایشان ظاهر و پیدا: از ظاهر و نشانه احوال ایشان معلوم و آشکار بود.
غارت شَعوا: غارت متفرق و پریشان . (لغ)
لاترجعوا بعدی…: بعد از من کافر نشوید که بعضی گردن بعضی دیگر را بزنید.
(مستدرک الوسائل ، جلد ۱۸). قسمتی از خطبه معروف به «حجه الوداع» حضرت رسول است که در صحیح بخاری و مسلم و سایر کتب حدیث وارد شده است . (تصحیحات مهمان نامه: ۳۶۰)
ناصیه: اسم عربی، چهره، روی ، سیما، پیشانی. (لغ)
میزبان قضای الهی…: خواست و لطف پروردگار همچون میزبانی فرزندان ابوالخیرخان را در بخارا جمع کرد و بر حسب تفاوت طبقه آنها به آنها نعمت و نیکی بخشید.
نامتناهی: ر.ک.ص۳۶/س۷٫
مَراحِم: اسم عربی، مهربانیها. ج مرحمت. (لغ)
علی مقادیر درجاتهم: به اندازه درجات و مقامات آنها.
دست تقدیر: اضافه استعاری.
فایز: ر.ک.ص۴/س۱
غزا: ر.ک.ص۳۶/س۱۹٫
اِساءَت ادب: ر.ک.ص۴۲/س۱۷٫
دامن بی ادبی: اضافه استعاری
خانه حشمت: اضافه تشبیهی
بادفنا: اضافه تشبیهی
خواقین : ر.ک.ص۴/س۳٫
قُطر: اسم عربی، کرانه (لغ)
اَقطار: اسم عربی، ج قطر، کرانه ها و قطرها (لغ)
سرطاعت: اضافه اقترانی.
ماوراء النهر: ر.ک.ص۲۶/س۲