سامانه پژوهشی – شناسائی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع لوازم خانگی(مطالعه موردی شرکت …

۵-۴-۱ محدودیت های در اختیار محقق…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۴
۵-۴-۲ محدودیت های خارج از اختیار محقق…………………………………………………………………………………………………………………………۹۵
۵-۵ مقایسه نتایج تحقیق با مطالعات قبلی……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
۵-۶ پیشنهادات جانبی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶
۵-۷ پیشنهاداتی برای مدیران شرکت اسنوا………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷
۵-۸ پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
فهرست جداول
عنوان صفحه
۱- جدول ترکیب عناصر بازاریابی و متغیر های اصلی هر Pاز دیدگاه فیلیپ کاتلر……………………………………………………………………..۱۳
۳-۱ جدول ارزش گذاری شاخص ها نسبت به هم ، مقیاس ۹ درجه ساعتی…………………………………………………………………………….۶۰
 
جدول شاخص تصادفی بودن (RI) ؛منبع : الونسو و لاماتا……………………………………………………………………………………………….۶۷
جدول معیارها و زیر معیارهای مدل و نماد های مورد استفاده………………………………………………………………………………………….۷۲
۴-۲ جدول تعیین اولویت های اصلی بر اساس هدف ………………………………………………………………………………………………………….۷۳
 
جدول تعیین اولویت زیر معیارهای تبلیغات و آگهی ……………………………………………………………………………………………………..۷۵
جدول تعیین اولویت زیر معیارهای پیشبرد فروش …………………………………………………………………………………………………………۷۶
جدول تعیین اولویت زیر معیارهای فروش شخصی………………………………………………………………………………………………………..۷۸
جدول ماتریس ارتباط مستقیم : M……………………………………………………………………………………………………………………………….79
جدول ماتریس نرمال شده (N)……………………………………………………………………………………………………………………………………80
جدول ماتریس ارتباط کامل (T)…………………………………………………………………………………………………………………………………..81
جدول الگوی روابط معنی دار زیر معیارها…………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
جدول تعیین اولویت زیر معیارهای روابط عمومی…………………………………………………………………………………………………….۸۳
جدول سوپر ماتریس اولیه (ناموزون) برونداد نرم افزار سوپر دسیژن……………………………………………………………………………۸۴
جدول سوپر ماتریس اولیه(ناموزون)برونداد نرم افزار سوپر دسیژن……………………………………………………………………………..۸۶
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱ نمودار ANP اولویت شاخص ها در نرم افزار سوپر دسیژن …………………………………………………………………………….۷۲
نمودار ۴-۲ برونداد نرم افزار سوپر دسیژن برای معیار های اصلی……………………………………………………………………………………….۷۴
نمودار ۴-۳ نمایش گرافیکی اولویت زیر معیار های تبلیغات و آگهی……………………………………………………………………………………۷۵
نمودار ۴-۴ نمایش گرافیکی اولویت زیر معیار های پیشبرد فروش……………………………………………………………………………………..۷۷
نمودار ۴-۵ نمایش گرافیکی اولویت زیر معیار های روابط عمومی……………………………………………………………………………………..۷۸
نمودار ۴-۶ نمایش گرافیگی اولویت زیر معیار های فرو.ش شخصی…………………………………………………………………………………..۷۹
نمودار ۴-۷ اولویت نهائی زیر معیارهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۸۸
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل۱ گام های مختلف در مدل تاثیر ارتباطات ترفیع…………………………………………………………………………………………………………۲۸
شکل۲ هرم اثرات ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
شکل۳-۲ مدل مفهومی تحقیق با رویکرد AHP و ANP………………………………………………………………………………………………….63

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir