شناسایی بازارهای هدف

– مشارکت تمامی بخش های سازمان در فرایند بازار یابی خدمات با استفاده از بازار یابی یکپارچه

-شناسایی نیازهای مشتریان – توزیع باز خورهای مشتری در سراسر سازمان

– تقویت نگرش مشتری مداری در بین تمامی اعضاء سازمان

– استخدام و آموزش وایجاد انگیزه وتوانمند سازی کارکنان به نحوی که بتوانند به طور کامل به مشتریان ارائه خدمت کنند. اداره امور مشتریان

-پیگیری مستمر وپاسخگویی به موقع انتظارات وشکایات مشتریان

-برقراری ارتباط مستمر با مشتریان از طریق اینترنت وکسب بازخورها از طریق وب سایت شرکت.

– امکان دریافت وارسال شکایات مشتریان از طریق وب سایت .

– ایجاد خطوط تلفن وارتباطی رایگانی برای طرح سریع شکایات مشتریان .

– اتوماسیون وخود کار سازی برخی از امور مشتریان

– استفاده از شیوه های بانکداری الکترونیکی به منظورتسهیل فرایندهای خریدوپرداخت مشتریان(همان منبع )

وفاداری مشتریان

بررسی انتظارات مشتری

– تماس وبرقراری ارتباط با مشتریان واطلاع از میزان رضایت آن ها به طور مستمر از طریق ایجاد یک سیستم اندازه گیری وپایش رضایت مشتریان

-تجزیه وتحلیل نظرات مشتریان وانجام اقداماتی بر اساس این یافته ها .

-آموزش های رفتاری به کارکنان در زمان مواجهه با مشتریان

-تجزیه وتحلیل ارزش مشتری وهزینه مشتری وگروه بندی آن ها بر اساس میزان سود آوری ،گردش حساب وشهرت تجاری آن ها.

– محاسبه نرخ مشتریان از دست رفته وتجزیه وتحلیل این نسبت با استفاده از روش های علی ومعلولی

-داشتن بر نامه ریزی برای جذب گروههای مشتریان بالقوه همانند دانشجویان ودانش آموزان وپرداخت تسهیلاتی برای این اقشار . (همان منبع )

بازار گرایی

-ایجاد فضا وجو هدفمند وبازارگرا در کل سازمان (بازار یابی داخلی )

-انجام برنامه ریزی راهبردی به منظور شناسایی فرصت ها وتهدیدات خارجی ونقاط قوت وضعف داخلی سازمان.

-استفاده از تبلیغات وسیع واستفاده از ابزارهای فناورانه از قبیل سرویس پیام کوتاه .

باید به طبقه بندیها اضافه شود.( حاجی کریمی ، بطحایی  1388 ،38-45)