شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری- قسمت ۱۸

۱-۷-۲٫ قلمرو مکانی
این پژوهش در میان مسافران و زائران مشهد انجام شده است
۱-۷-۳٫ قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این پژوهش مربوط به سال ۱۳۹۳ به بعد، تازمانی که بتوان از فرصتهای شناسایی شده استفاده نمود، است.
۱-۸٫ جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری
با توجه با اینکه برای انجام این پژوهش ابتدا باید توسط مصاحبه با خبرگان به شناسایی فرصتها پرداخته و سپس از طریق پرسشنامه توسط مسافران به رتبهبندی فرصتها رسیدگی شود، لذا جامعه آماری این تحقیق شامل مجموعه مدیران و کارآفرینان حاضر در شهرستان مشهد و همچنین مسافران و زائران می‌شود. نمونه آماری این مرحلهی اول تحقیق که شناسایی فرصت است، بشرح زیر انجام میشود. برای شناسایی فرصت در عامل های گردشگری ابتدا از ۱۲ خبره در حوزه ی گردشگری و کارآفرینی و ۲۹ گردشگر و ۱۵شهروند، مصاحبه حضوری به عمل آمد و فرصتها شناسایی شدند. بهمنظور اولویت بندی ویژگیهای عامل حمل و نقل و جاذبه های گردگشری پرسشنامهای محققساخت میان ۳۴۳ نفر از گردشگران توزیع و جمعآوری شد. . برای نمونه گیری، از روش نمونه‌گیری خوشهای با توجه به پراکندگی میزان جمعیت گردشگران استفاده شد. به این صورت که از میان مسافران حاضر در سالن راهآهن، فرودگاه و پایانه مسافربری به صورت تصادفی اقدام به نمونه‌گیری شد. با توجه به مشخص نبودن میزان گردشگر و حجم بالای آنها تعداد۳۸۰ نفر از روش جامعه نامحدود برای محاسبه میزان جامعه مسافران مورد نظر، برآورد گردید.
۱-۹٫ تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی
۱-۹-۱٫ کارآفرینی
۱-۹-۱-۱٫ تعریف مفهومی
بررسی تاریخ ادبیات کارآفرینی مؤید آن است که این واژه اولین بار در تئوری های اقتصادی و توسط اقتصاددانان ایجاد شده و سپس وارد مکاتب و تئوری های سایر رشته های علوم شده است. انگلیسیها سه اصطلاح متفاوت را در خصوص کارآفرینی به کار گرفته اند: ماجراجو، متعهد، کارفرما (میرآفتاب زاده، آهنگر، ۱۳۹۲). دانشمندان معتقدند کارآفرینی فرایندی است که در محیط ها و مجموعه های مختلفی اتفاق میافتد و طی آن تغییرات در سیستم اقتصادی از طریق نوآوری افرادی که به فرصتهای اقتصادی واکنش نشان می دهند، رخ می دهد که این باعث ایجاد ارزش فردی و اجتماعی خواهد شد. کارآفرینی فرآینــدی است که منجر به ایجــاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید میگردد. (ایکولس، نیک ،۱۹۹۸)
۱-۹-۲٫شناسایی فرصت کارآفرینانه
۱-۹-۲-۱٫ تعریف مفهومی
تشخیص فرصت به عنوان یکی از مهمترین توانایی های کارآفرینان موفق، موضوع اصلی تحقیق های کارآفرینی( شفرد و دتین،۲۰۰۵،ص ۹۱و ۹۹) و عامل ایجاد ثروت های فردی و اجتماعی (وکاتارمین،۱۹۹۷) محسوب میشود. پندرگست (۲۰۰۴) معتقد است، تشخیص فرصتهای کارآفرینانه از منابع مختلفی سرچشمه میگیرد که از میان این منایع می توان به تغییر روندها، فرصتهای بازار و نبود پیوستگیها اشاره کرد.
۱-۹-۲-۲٫ تعریف عملیاتی
در این پژوهش برای شناسایی فرصتهای کارآفرینانه از مدل شناسایی فرصت اولویک استفاده شده است. این روش جامعهی آماری مصرفکنندگان را در شناسایی فرصت مهمتر از عرضهکنندگان میداند. طبق این مدل ارزش یک فرصت یا ویژگی به صورت زیر محاسبه میشود:
ارزش یک ویژگی=اهمیت آن ویژگی از نظر مصرفکننده+(اهمیت – رضایت مصرفکننده از وضعیت فعلی آن ویژگی)
۱-۹-۳ . صنعت گردشگری
۱-۹-۳-۱٫ تعریف مفهومی
در باب گردشگری تعاریف متعددی از سوی صاحبنظران بیان شده است.بنا به تعریف سازمان جهانی گردشگری گردشگری عبارت است از فعالیت های افرادی که برای استراحت ، کار ودیگر دلایل به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر کرده و حداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت می کنند.(سازمان جهانی گردگشری،۱۹۹۳، ۱-۱۰)
صنعت گردشگری همانند سایر منابع اقتصادی از قوانین و نظریههای تجارت بین المللی پیروی میکند و این اتفاق نظر در ادبیات اقتصادی وجود دارد که کشورهای بهره مند از منابع طبیعی و نیروی کار ارزان، در صادرات خدمات گردشگری از مزیت نسبی برخوردار هستند. اهمیت و عظمت گردشگری به ایجاد فرصت های شغلی و درآمدی محدود نمی شود. در صورت برنامه ریزی و توسعه ی از پیش اندیشیده شده، گردشگری قادر است منافع مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و محیطی ایجاد کرده و سهم قابل توجهی را در توسعه ی ملی ایفا نماید(معصومی،۱۳۸۵، ۱۰).
۱-۹-۳-۲٫ تعریف عملیاتی
در این پژوهش برای دو عامل جاذبههای گردشگری و حمل و نقل به ترتیب ۸ فرصت و ۱۱ ویژگی شناسایی شده است که در پرسشنامه با دو معیار اهمیت و رضایت مورد پرسش قرار گرفتهاند.
۱-۱۰٫ ساختار فصل‌های پایان‌نامه
پایان نامه در ۵ فصل، تدوین و ضمائم پس از پایان فصل پنجم آورده می شود.
فصل اول: کلیات پژوهش
این فصل شامل: مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع، سوال یا سوالات پژوهش، جامعه و نمونه آماری پژوهش، قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش، تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان پژوهش و چارچوب نظری پژوهش می باشد.
فصل دوم :مروری بر پیشینه
فصل دوم شامل: مقدمه، تاریخچه موضوع، تعاریف و مفاهیم، مدل‌ها و سایر مباحث مرتبط با موضوع بوده، در پایان فصل تحقیقات مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و پایان فصل با یک جمع‌بندی خاتمه می‌یابد.
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
این فصل شامل: مقدمه، موضوع پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه‌گیری، ابزار جمع آوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزارگردآوری داده ، ارائه مدل و جمع بندی فصل می‌باشد.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
این فصل به تجزیه و تحلیل اطلاعات اختصاص داشته و شامل: مقدمه، و جمع‌بندی فصل می باشد.
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات
این فصل شامل :مقدمه، خلاصه نتایج، بحث و نتیجه‌گیری، پیشنهادات کاربردی، پیشنهادات پژوهشی، محدودیت‌های پژوهش و جمع‌بندی فصل می‌باشد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱٫ مقدمه
امروزه در دنیا، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای درحال توسعه دغدغهی تمام صنایع و سازمانها ایجاد و خلق دیدگاه کارآفرینانه است زیرا کارآفرینی کلید رشد اقتصادی و توسعهی هر کشوری است و دولتمردان هرکشوری در تلاش برای برقراری این رویکرد هستند. گردشگری نیز مانند سایر صنایع باید به صورت شفاف از فرآیند کارآفرینی آگاهی پیدا کند تا بتواند منابع و فرصتها را در اختیار کارآفرینان قرار دهند. بنابراین، موضوع گردشگری بهعنوان یکی از محورهای گسترش اقتصادی و بستری برای کارآفرینی حائز اهمیت است. در این فصل به ادبیات دو موضوع گردشگری و کارآفرینی و پس از آن ارتباط بین آنها پرداخته خواهد شد.
برای آشنایی با مسئله شناسایی فرصت کارآفرینانه نیاز به درک مناسبی از کارآفرینی است و پس از آن می‌توان به شناسایی فرصت پرداخت.
بنابراین دبیات تحقیق به دو بخش تقسیم شده است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است