جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری- قسمت ۲۶

۳۴۳

۳-۷٫ روش و ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات
در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از سه شیوه استفاده شده است که به اختصار شرح داده می‌شوند:
مصاحبه: در بخش جاذبههای گردشگری مصاحبهی عمیقی با خبرگان صنعت تا رسیدن به حد اشباع صورت گرفت. در این بخش با ۱۲ نفر مصاحبه انجام گرفت که نفر هشتم نقطهی اشباع بود اما تا دوازدهمین نفر ادامه داده شد. در نهایت ۱۰ فرصت از میان دادههای خام مصاحبهشوندگان شناسایی شد.
مصاحبه‌های ساخت نیافته: در این مصاحبه در صورت به حاشیه کشیده شدن مصاحبه، به سرعت اقدام به جهتدهی دوباره مصاحبه می‌شود. در مصاحبه ساخت نیافته پژوهشگر از چهارچوب تنگ ساخت یافته رهایی می‌یابد و مصاحبه شونده را کاملأ آزاد می‌گذارد تا هر چه در ذهنش می‌آید بگوید و سپس آنها را خود پالایش می‌کند و از آنها اطلاعات را بیرون می‌کشد.(خواجئیان، داتیس،۱۳۸۷،ص ۶۴)
در بخش حمل و نقل از این روش برای انتخاب ویژگیهای حملونقل از دیدگاه گردشگران استفاده شد. در این پژوهش با توجه به بررسی دیدگاه مسافر نسبت به عامل مورد بحث، پژوهشگر روش مصاحبه و به ویژه مصاحبه ساخت نیافته را به عنوان مناسبترین شیوه گردآوری داده برگزید تا همانطور که در فصل دوم به آن اشاره شد با توجه به کمبودها و نیاز مصرف کننده، ویژگیهای مناسب را انتخاب نماید. بنابراین با ۲۹ مسافر و ۱۵ شهروند تا رسیدن به نطقهی اشباع مصاحبه صورت گرفت و در نهایت ۱۱ویژگی مدنظر گردشگران شناسایی شدند.
روش کتابخانه‌ای و جستجو در اینترنت: مقالههایی که در رابطه با شناسایی فرصت انجام شده بود توسط محقق بررسی شد و همچنین از طریق جستجو در اینترنت، به بررسی عامل جاذبههای گردشگری (با محوریت انسان ساخت) و عامل حمل نقل(محوریت درون شهری) در سایر کشوها پرداخته و از این جستجو و پس از اطمینان از اعتبار محتوا، برای بیان نقطه نظر در مصاحبهها بهره گرفته شد.
پرسشنامه: با توجه به اینکه پرسشنامه به عنوان یکی از محبوبترین ابزارهای جمع‌آوری داده مطرح است، لذا از این ابزار برای رتبهبندی فرصتهای شناسایی شده استفاده شد. محقق پرسشنامه ای دارای دو بعد “اهمیت”و “رضایت” با طیف اعداد صفر تا ده که در آن صفر بی ارزشترین و ده با ارزشترین مقدار را دارا است طراحی و اقدام به جمع آوری دادههای کمی تحقیق نمود. خلاصه پرسشنامهها در جدول ۳-۲ قابل مشاهده است. این پرسشنامه شامل دو بخش اصلی است:
الف)مشحصات پاسخدهنده:این بخش شامل اطلاعات جمعیت شناختی پاسخدهندهگان است.
ب)سوالات مرتبط با تغیرهای تحقیق: این بحش متغیرهای تحقیق را انداهگیری میکند و محققساخت است.
جدول ۳-۲- مشخصه پرسشنامه‌ی عوامل مورد بررسی

عامل فرصت/ویژگی تعداد سوالات شماره سوالات
جاذبههای گردشگری ساخت تلکابین ۲ ۱و۲
شکارگاههای مصنوعی ۲ ۳و۴
پیست ورزشهای زمستانی ۲ ۵و۶
تورهای گردشگری مخصوص معلولین
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.