عملکرد مالی

در عصرگسترش روز افزون جهاني شدن، رقابت پذيري موضوعي مهم در بين سياست گذاران سطوح  مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در بخشهاي مختلف دنيا تلقي مي­شود (شورچلو،2002). آنچه در رقابت پذيري يک سازمان حايز اهميت است، توانايي سازمان بر عمل و عکس العمل در درون محيط رقابتي است. عملکرد کسب و کار شامل عملکرد مشتري (رضايت و وفاداري مشتريان) و عملکرد بازار (حجم فروش و سهم بازار بالا) و عملکرد مالي (سود و بازگشت سرمايه در مقايسه با رقبا) است. به منظور سنجش عملکرد کسب و کار از هفت شاخص و در قالب دو دسته عملکرد بازاريابي و عملکرد مالي استفاده کرده اند. عملکرد بازاريابي شامل: بازگشت مشتري، رضايت مشتري و اعتماد. عملکرد مالي شامل بازگشت سرمايه[1]، بازگشت فروش[2]، رشد فروش و سهم بازار. چنگ و همکاران(1999) در يک مطالعه تجربي نشان دادند که در بسياري از خدمات مانند بانکداري و پزشکي که در آنها يک فرآيند تبادل دو طرفه بين کارکنان و مشتريان به صورت مستقيم انجام ميشود، بازارگرايي اثر قابل ملاحظه اي بر عملکرد دارد.

اکثر تحقيقات به بررسي اثر بازارگرايي بر روي عملکرد کسب و کار در بازارهاي داخلي پرداخته اند. کيم(2003) در يک مطالعه بين بازارگرايي و عملکرد کسب و کار را در يک فضاي بين المللي مورد بررسي قرار داده است. نتايج اين مطالعه نشان مي­دهد که عوامل ويژه بنگاه (شامل اندازه بنگاه و تجربيات بين المللي)، استراتژي هاي رقابتي(شامل استراتژي هاي عمومي رهبري هزينه،تمايز و تمرکز)، عوامل ويژه بازار (شامل رشد بازار و شدت رقابت) و نيز عوامل محيطي مداخله گر(شامل آشفتگي بازار، آشفتگي تکنولوژيکي، شدت رقابت و رشد بازار)، در روابط بين بازارگرايي و عملکرد کسب و کار در بازارهاي بين المللي تاثير گذارند. تجربيات بين المللي بيشتر، عملکرد بالاتري را ايجاد مي­کند.

2-2-1- رویکردهای مختلف ارزیابی عملکرد

برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها از رویکردهای متفاوتی استفاده می‌شود و مهم‌ترین‌ این‌ رویکردها را می‌توان به چهار گروه کلی بشرح زیر تقسیم کرد.

  • داده‌های حسابداری‌ همانند سود هرسهم بازده حقوق صاحبان سهام‌، روند تغییر مبلغ فروش‌.
  • داده‌های مدیریت مالی همانند بازده هرسهم، بازده سود سهام، معادله خط بازار سرمایه و مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای.
  • داده‌های اقتصادی همانند ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل‌ یافته.
  • داده‌های تلفیقی که حاصل ترکیب ارزش بازار و اطلاعات حسابداری است. همانند نسبت P/E شاخص قیمت به سود، نسبت Qتوبین و نسبت ارزش بازار هرسهم به‌ ارزش دفتری هرسهم (خالقی و برزیده،1382).

2-2-2- مدل­هاي ارزيابي عملكرد

استفاده­كنندگان گزارش­هاي مالي با استفاده از معيارهاي مختلف، عملكرد شركت را ارزيابي مي­كنند. روشهاي متعددي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد كه بطور كلي مي توان آن­ها را به دو دسته مدل­هاي حسابداري و مدل­هاي اقتصادي تقسيم كرد.

[1] ROI( Return On Investment)

[2] ROS(Return On Sales)