عوامل عملکرد

به طور کلی، عوامل و شاخصه های عملکردي عبارتند اند: عوامل رفتاري و عوامل فرایندي (جلالی، 1377، ص 133).

 

2-6-1عوامل رفتاري

-رعایت مقررات و انضباط اداري: حضور به موقع و انجام به موقع کارها

-رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع: برخورد خوب، کوشش در جهت رفع مشکلات و پی گیري آن و روابط صمیمانه با همکاران

-جدیت در کار: اجراي سریع دستورات و پیگیري امور محوله

-کوشش در جهت فراگیري کارها: کوشش در جهت افزاش مهارت هاي شغلی، فراگیري مهارت هاي مختلف و شرکت در کلاس هاي آموزشی

-انعطاف پذیري: پذیرش اشتباهات و اصرار نورزیدن بیش از حد در مورد نظرات خود در پذیرش راهنمایی دیگران

-قابل اعتماد بودن: تسلط در کار و انجام آن بدون نظارت مستمر، توجه به درستی و صحت کار، دلسوزي در انجام کار، احساس مسؤولیت و مراقبت از وسایل

-خودجوشی: تشخیص نیازهاي واحد و ارایه راه حل هاي مناسب براي رفع آنها و داشتن انگیزه براي کار و ایجاد کار سازنده و پیش قدم بودن در اجراي فعالیت هاي شغلی است .

 

2-6-2عوامل فردي:

حمايت اجتماعي به عنوان منبع كمك به افراد براي مقابله با فشار رواني وفرسودگي شغلي محسوب مي شود و تأثير مستقيمي بر عملكرد شغلي كاركنان سازمان ها دارد.

2-6-3عوامل فرایندي:

-عوامل مربوط به شرایط کار: تأمین وسایل، تجهیزات مناسب، امنیت شغلی و بیمه مسؤولیت.

-عوامل مربوط به احترام و قدر و منزلت: احترام از سوي مدیران، ایجاد روابط صمیمی، تشویق و دلگرمی درمیان افراد، رفع تبعیض و بی عدالتی.

-عوامل مربوط به رفع نیازهاي آموزشی و فراهم ساختن شرایط ارتقا: برگزاري دوره هاي بازآموزي، فراهم ساختن زمینه تحقیق و پژوهش هاي علمی- کاربردي و تقویت اطلاع رسانی.

-عوامل مربوط به مشارکت: مشارکت در تصمیم گیري و نظرخواهی افراد در مورد موضوعات مرتبط با آنها.

-عوامل مربوط به مدیریت صلاحت دار و شایسته.

2-6-4عوامل سازماني:

عوامل سازماني در قالب هاي زير در عملكرد شغلي مؤثرند:

الف- ابهام شغل: به روشن و مشخص نبودن اهداف و مسئولي تها اطلاق مي شود، زماني رخ مي دهد كه انتظار از فرد مشخص نباشد و عدم درک آن مي تواند در عملكرد شغلي و تربيتي فرد تأثير بگذارد.

ب- انتظارات شغل: تعارض انتظارات اوليه شغل با تجارب بصري شغلي.

ج- تعارض نقش: عدم همخواني بين خواسته هاي فردي با محيط تعارض بين ارزش هاي فردي و رويه سازماني.

د- تراكم كاري: درخواست هاي بيش ازحد بدون توجه به زمان انجام آن. به طور كلي از نظر سازمان آشنا نبودن افراد با اهداف سازمان، شيو ههاي مديريتي، غير انعطاف بودن برنام هها، نامناسب بودن شبكه هاي ارتباطي، بي توجهي مديران به امور كاركنان، عدم بهره گيري از توان كاركنان، ناراضي بودن كاركنان از سازمان واگذاري مسئولیت  هاي بيش از توان، هماهنگ نبودن ميزان كار با دريافت ها، نامناسب بودن نظامدارزيابي عملكرد، امكانات نامناسب وشرايط سخت كاري از عوامل مؤثر در عملكرد شغلي است.