عوامل موثر بر عملکرد سازمانی-پایان نامه مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی

مطابق مدل مفهومی تحقیق عوامل موثر بر عملکرد سازمانی را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود:

 

2-5-1) مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی

مطالعاتي كه براي روشن كردن رابطه بين TQM و عملكرد سازماني انجام شده اند، نتايج متفاوتي را به دنبال داشته اند. از سوي ديگر مطالعاتي وجود دارد كه درباره تأثيرات TQM بر ارزش كسب و كار بحث مي كند. مطالعات آدام وهمكاران در 1997، هندريك و سينقال در 2001 و ماني و همكاران در 1994 نشان داد که TQM بر معيارهاي عيني براي نظارت بر عملكرد مثل بازگشت سرمايه، بازگشت در سهام و درآمد عملياتي قبل از استهلاك، تأثير مي گذارد. در رابطه با نتايجي كه در اين مورد بوجود آمده اختلافاتي وجود دارد زيرا مطالعات افرادي مثل آدام در 1994 يا پاول در 1995، يك رابطه محكم را بين درجه بكارگيري TQM و عملكرد مالي پيدا نكردند. با اين وجود، بر طبق اين مطالعات، TQM توانايي و قابليت ارتقاي كيفيت محصولات شركت را بر اساس مطالعاتي كه در بالا به آنها اشاره شد، را ثابت كرد. اين رابطه بين اجراي TQM و كيفيت محصولات سازمانها به لحاظ تجربي معتبر بوده است. تعداد بسياري از مطالعات، كيفيت بهتر محصولات و خدمات را براي عملكرد سازماني بهتر گزارش مي كند (کاظمی و دیگران، 1392). فوتوپولاس و همكاران در سال 2009 اظهار كردند كه مديريت كيفيت جامع يك عامل مهم براي بهبود عملكرد است. طبق گفته فوتوپلاس و همكاران در سال 2009، رهيري، كار تيمي، تمركز بر مشتري، آموزش و مديريت كيفيت تأمين كنندگان عاملهاي كليدي موفقيت در بكارگيري TQM هستند (Fotopoulos et al , 2009,p155). كومار و همكاران (2008) خاطر نشان كردند كه مديريت كيفيت جامع شركت را قادر مي كند تا عملكرد خود را بهبود دهند (Kumar et al ,2008,p26).

 

2-5-2) بازارگرایی و عملکرد سازمانی

چنگ[1] و همكاران در يك مطالعه تجربي نشان دادند كه در بسياري از خدمات مانند بانكداري و پزشكي كه در آنها يك فرايند ارتباط دو طرفه بين كاركنان و مشتريان بصورت مستقيم ایجاد مي شود، بازارگرايي اثر قابل ملاحظه اي بر عملكرد دارد (دیواندری و همکاران، 1387، ص43). سین[2] و همکاران (2005)، هان[3] و همکاران (1998)، هریس[4] (2001)، نوکا[5] (2008) و پری و شاو[6] (2002) دریافتند که رابطه مستقیم و معناداری میان بازارگرایی و عملکرد سازمانی وجود دارد (Wang & et al , 2012:p125). با این حال سازمان های بسیاری معتقدند که نفع ذاتی پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع، نتایج مالی، عملکرد عملیاتی، رضایت مشتری و رضایت کارمندان است. این رویکرد جامع مدیریت که مدیریت کیفیت را دنبال می کند، مستلزم توسعه استراتژیک کیفیت و چارچوبی برای پیاده سازی آن است. این مفهوم بر تأمین نیازهای مشتریان و اهداف سازمان تمرکز می کند.

 

2-5-3) عوامل محیط خارجی

همانطور که مدل نشان می دهد عوامل محیط خارجی نیز یکی از عوامل مرتبط با عملکرد سازمانی است.

[1] Cheng

[2] Sin

[3] Han

[4] Harris

[5] Nwokah

[6] Perry & Shao