عوامل موفقیت سیستم  اطلاعاتی

-یادگیری از تجارب سازمانهای موفق در کاربرد فناوری اطلاعات:

سازمانهای دولتی سازمانهایی می باشند که روابط میان آنها بیشتر دارای ساختاری مشارکتی و همکارانه است. این همکاری فرایندی است که در آن، سازمانها هدفهای خود را دنبال می کنند و با حفظ استقلال، فعالیت های خود را به سمت موضوع یا نتیجه مشترکی جهت می دهند (Hall,1996) .یکی از این موضوعها خلق دانش است که در بافتی سیال و تحول یابنده صورت می گیرد. بنابراین سازمان رسمی به شکل سنتی با خشکی و انعطاف ناپذیری آن، وسیله ای نامناسب برای یادگیری به حساب می آید. از این گذشته در حوزه های پیچیده و توسعه یافته و در جایی که تخصص در سطحی وسیع توزیع شده است، نوآوری را بیشتر می توان در شبکه ای از سازمانهای یادگیرنده یافت نه در تک تک سازمانها. بنابراین یکی از عواملی که باعث می شود سازمانها به همکاری با یکدیگر روی آورند، یادگیری استسازمانها با یادگیری از یکدیگر و استفاده از تجارب هم می توانند به موفقیت دست پیدا کنند(Child, 1998).

 

 

10-تناسب و همخوانی کاربرد فناوری اطلاعات با هدفهای سازمان:

این عامل علاوه بر مطالعات انجام شده در بخش دولتی در بخش غیر دولتی نیز تاکید شده است (Reich, Benbasat, 1996).

11-تناسب و همخوانی کاربرد فناوری اطلاعات با استراتژیهای سازمان:

تناسب و همخوانی کاربرد فناوری اطلاعات با استراتژیهای سازمان از دیگر عواملی است که تاثیر آن بر موفقیت کاربرد این فناوری از طرف اعضای پانل کلیدی تشخیص داده شده است. این عامل علاوه بر مطالعات انجام شده در بخش دولتی در بخش غیر دولتی نیز مورد تاکید بوده است.

12-کنترل پروژه های کاربرد فناوری اطلاعات در طول توسعه و استقرار آنها:

رویکردی علمی و فنی به کنترل پروژه های کاربرد فناوری اطلاعات و استفاده از نرم افزارهای کنترل پروژه در این زمینه، برای موفقیت کاربرد این فناوری کلیدی تشخیص داده اند. کنترل پروژه ها می تواند دستیابی به هدفها، تکمیل پروژه، تخصیص منابع، شناخت و گزارش مشکلات را تضمین کند. اهمیت این عامل علاوه بر بخش دولتی پیش از این در بخش غیر دولتی نیز به اثبات رسیده است

13-قابلیت استفاده فناوری اطلاعات برای کاربران:

« آزمون پذیری» یکی از ابعاد مدل « اشاعه نو آوریها» است که « راجرز» ارائه کرده است .بر اساس این مدل، این عامل به میزان آزمون پذیری و قابلیت استفاده و تجربه کردن یک نوآوری اشاره می کند. افراد با تجربه کردن یک نوآوری و در یافتن اینکه در شرایط بخصوص مربوط به هر فرد چگونه کار می کند، در حقیقت به آن معنا می بخشند. بر اساس مدل« راجرز» ادراک اعضای یک سیستم اجتماعی از آزمون پذیری یا قابلیت استفاده از یک فناوری بر میزان اشاعه آن تاثیری مثبت دارد. تاثیر مثبت این عامل در کاربرد فناوری اطلاعات، پیش از این در بخش دولتی نیز به اثبات رسیده است.

14-وجود قوانین و مقررات مناسب:

قوانین و مقررات مناسب برای کاربرد فناوری اطلاعات از جمله عوامل کلیدی موفقیت تعیین شده است. قوانین و مقررات مناسب، آنهایی می باشند که برای کاربرد این فناوری محدودیت ایجاد نکنند و از لحاظ مالی و معادلاتی متناسب با ماهیت پروژه های مربوط به آن باشند.