مهمترين محرك‌هاي بیرونی عبارتند از:

الف-اثرات فن آوري بر محيط كاري :

رشد سريع فن آوري،تمامي جوانب سازمان ها را به نوعي تحت تأثير قرار داده است. تغييرات سريع فن آوري باعث تغيير ماهيت كارها شده است و رايانه ها ، رباط ها و دستگاههاي كاملاً خودكار جايگزين مشاغل روتين شده اند. اين ابزار،تغييرات شديدي درنوع مهارت هاي مورد نيازافراد واعضاي سازمان ها ايجاد كرده اند. بديهي است براي رويارويي با چنين چالشي كاركنان بايد توانمند شوند يعني در تمامي جهات رشد كنند.

 

ب-افزايش انتظارات مشتريان :

امروزه مشتريان به كمك اينترنت قادرند وسايل مورد نياز خود را به طور مستقيم و در بهترين قيمت رقابتي خريداري كنند . افزايش انتظارات مشتريان باعث افزايش انتظارات سازمان ها از كاركنانشان شده است. تحت اين شرايط ، نه تنها سلسله مراتب دستوري– كنترلي مناسب نخواهد بود بلكه برعكس بايد بياموزند ابتكار عمل داشته، خلاق باشند. در درون تيم هاي خودگرداني كه براي انجام وظايف سنتي مديران (از قبيل بودجه بندي، پاداش، كنترل، كيفيت، استخدام و…)توانمند شده اند به خوبي ايفاي نقش كرده و مسئوليت بيشتري براي اقداماتشان بپذيرند.

ج-ضرورت انعطاف پذيري سازمان ها :

در شكل سنتي سازمان ها داراي ساختار سلسله مراتبي و قدرت متمركز در رأس هرم تغييرات عمده اي در حال رخ دادن است. به اعتقاد بسياري از مديران عالي،‌ در محيطي كه شدت رقابت جهاني و فن آوري هاي نوين از ويژگي هاي نوين از ويژگي هاي آن به شمار مي آيد، دست برداشتن از كنترل متمركز باعث افزايش انعطاف پذيري سازمان ها خواهد شد. دراين ميان ، توانمندسازي كاركنان بهترين فلسفه عدم تمركز است. (محمدی، 1381: 160) .

 

د- قوانین ومقررات دولتی:

در فصل نهم قانون خدمات کشوری، توانمندسازی کارکنان در موارد 58 و 62 مورد تاکید قرار گرفته است. ماده 58 بیان می دارد که سازمان موظف است به منظور ارتقای سطح کارایی و اثربخشی دستگاه های اجرائی نظام آموزش کارمندان ، دستگاه های اجرائی را به گونه ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش  تامین کند. به نحوی که رابطه ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوطه در هر سال برخوردار گردند. در ماده 62 نیز آمده است که کارمندان موظف اند نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارت ها و توانایی های شغلی خود اقدام نمایند. دستگاه های اجرائی، شیوه ها و الگوهای لازم برای افزایش توان سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان  تهیه و ابلاغ می شود، به مورد اجرا خواهند گذارد(رضایی پور،47:1386).