مدل قیمت گذاری سرمایه ای(CAPM):پایان نامه در مورد معیار ریسک نامطلوب در بورس

1-1- تبیین قیمت گذاری دارایی سرمایه ای: مقایسه تطبیقی مد لها

1-1-1  مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM):

 

اصولاً سرمایه گذاریها به جهت نوسان پذیری که در بازده آنها ایجاد می شود ؛ دارای ریسک هستند. اقتصاددانان مالی الگوهای متفاوتی را برای اندازه گیری ریسک ارایه دادند. نظریه بازار سرمایه با بسط و تعمیم نظریه پرتفوی، مدلی را برای قیمت گذاری دارایی‌های ریسک دار استخراج میکند. خروجی نهایی این نظریه، به نام مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه‌ای، این امکان را فراهم می سازد تا نرخ بازده هر دارایی ریسک دار تعیین شود.

با توجه به یکی از مفروضات مهم CAPM مبنی بر وجود ارتباط خطی بین بازده سهام هرفعالیت و بازده بازار سهام و وجود امکان قرض دادن و قرض گرفتن با نرخ بهره بدون ریسک برای بازده مورد انتظار داراییiخواهیم داشت:

بتا، شاخص ریسک سیستماتیک است. معادله فوق به این نتیجه گیری اعتبار می‌بخشد که ریسک سیستماتیک، تنها عامل مهم در تعیین بازده مورد انتظار است و ر یسک غیرسیستماتیک نقشی را ایفا نمی‌نماید. بتا از طریق رابطه زیر قابل محاسبه است.

 

بررسی مفروضات مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای

دنیای واقعی به اندازه‌ای پیچیده است که براحتی نمی توان برای درک چگونگی رفتار آن از مدل‌ها استفاده نمود. همانگونه که فیزیکدانان مدل‌های مربوط به حرکت را در شرایط بدون اصطکاک مطرح می‌کنند، اقتصاددانان هم در شرایط عاری از اصطکاک به ارائه مدل‌های توصیف‌کننده حرکات قمیت سهام می‌پردازند.مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بر یک سری از مفروضات بنا نهاده شده که در ذیل به آنها می‌پردازیم:

  • عدم وجود هزینه‌های معادلاتی:بدین معنی که خریداران و فروشندگان به هنکام دادوستد دارایی هیچ‌گونه هزینه جانبی را بابت تحصیل و واگذاری متحمل نمی‌شوند.اگر خرید و فروش دارایی‌ها با هزینه‌های جانبی همراه باشدبازدهی حاصل از هر دارایی باید متناسب با میزان هزینه‌ها تعدیل گردد.بنابراین لحاظ کردن هزینه‌های معاملاتی در مدل بر پیچیدگی‌ آن می‌افزاید. البته متناسب با اهمیت هزینه‌های معاملاتی در تصمیمات سرمایه‌گذاران می‌توان آن را به رغم پیچیدگی مدل در نظر گرفت.
  • قابلیت تقسیم پذیری نامحدود دارایی ها:این فرض بدین مفهوم است که سرمایه‌گذاران بدون توجه به میزان ثروت خود می‌توانند در دارایی مورد نظر خود سرمایه‌گذاری کنند.
  • عدم وجود مالیات بر درآمد شخصی: یعنی سرمایه‌گذاران به دلیل عدم وجود مالیات، در دریافت سود نقدی[1] و یا منفعت سرمایه[2] بی‌تفاوت هستند(مطلوبیت یکسان).
  • قیمت پذیری فعالان بازار: فعالان بازار با خرید و فروش دارایی‌ها به تنهایی نمی‌توانند برقیمت اثر گذارند. این مفهوم بیانگر شرایط رقابت کامل می‌باشد که فعالان بازار فقط به طور دسته جمعی می‌توانند بر قیمت دارایی تاثیر گذارند.
  • سرمایه‌گذاران تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بر اساس دو معیار میانگین و واریانس بازدهی انتخاب می‌کنند.
  • سرمایه‌گذاران با نرخ بهره بدون ریسک می‌توانند بطور نامحدود وام‌دهی و وام‌گیری نمایند.
  • سرمایه‌گذارن دارای انتظارات همگن می‌باشند.بدین معنا که دارای برداشت یکسان از میانگین و واریانس بازدهی سهام بوده و نیز دارای افق سرمایه‌گذاری برابر می‌باشند.
  • سرمایه‌گذاران بطور نامحدود می‌توانند فروش استقراضی[3] داشته باشند.

همه دارایی‌ها قابلیت خرید و فروش در بازار را دارا هستند.

[1] Dividend

[2] Capital Gain

[3] Short sale