مدل ﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي داﻧﺶ:پایان نامه ارتباط کیفیت زندگی دانش سازمانی

ديدگاه هاي متفاوت در قابلیت ایجاد دانش سازمانی

در زمینه قابلیت ایجاد دانش سازمانی دیدگاههای متفاوتی ارائه شده است. در ديدگاه هاي فردي تمركز در تحقيق و عمل بر روي فرد است، در حاليكه در ديدگاه سازماني تمركز در تحقيق و عمل بر روي سازمان مي باشد(فورد،2003) در مديريت دانش، شاخه فناوري اطلاعات، محققان و شاغلان در اين حوزه تمايل دارند كه در رشته رايانه و يا علم اطلاعات تحصيل كنند .آنها در ايجاد سيستم مديريت، مهندسي مجدد و گروه افزار درگير هستند .براي اين افراد دانش شيء و يا موجوديتي است كه قابل شناسايي و بكارگيري در سيستم هاي اطلاعاتي است. اين شاخه، شاخه جديدي است و توسط پيشرفت هاي جديد در علم اطلاعات حمايت شده و بسيار سريع رشد مي كند. در مديريت دانش شاخه انساني، محققان و شاغلان در اين حوزه بيشتر تمايل دارند كه در رشته فلسفه، روانشناسي، جامعه شناس ، مديريت و بازرگاني تحصيل كنند. آنها در ارزيابي، تغيير و توسعه مهارتها و رفتارهاي انساني درگير هستند. محققان اين شاخه بطور سنتي به يادگيري و مديريت شايستگي هاي فردي مثل روانشناسي و در سطح سازمان فلسفه، جامعه شناسي و يا تئوري هاي سازماني مشغولند.اين شاخه قدمت بسيار و رشد كندي دارد(گوردن،1999).

برای محققان ممکن است دانش، حكم يك موجوديت را داشته باشد، آنها تمايل دارند كه بر روي مفاهيم تئوري اطلاعات در درك دانش تكيه كنند. در حاليكه محققاني كه دانش را يك فرآيند مي دانند، تمايل دارند مفاهيم دانش را در فلسفه و روانشناسي و جامعه شناسي دريافت كنند . به خاطر وجود تفاوت اين دو شاخه محققان از زبانهاي قضاوتي در صحبت كردن استفاده مي كنند  و زمانيكه در مورد دانش صحبت مي كنند براي همديگر ايجاد ابهام مي كنند. برخي از افراد نيز بر اين باورند كه چون دانش يك استعداد انساني است بنابراين قابل مديريت كردن به جز از طريق خود شخص نباشد(فورد،2003).

2-3-8 مدل ﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي داﻧﺶ

در زمینه مدیریت دانش مدل های مختلفی ارائه شده در این قسمت به بررسی تعدادی از آنها پرداخته می شود.

ﻣﺪل ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ  و ﺗﺎﻛﺎﻳﻮﭼﻲ ﺑﺎزﻧﻤﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺪل داﻧﺶ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻴﻨﻲ و ﺿﻤﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﻮﻻﻧﻲ (1962) داﻧﺸﻲ ﻏﻴﺮ ﻟﻔﻈﻲ، ذاﺗﻲ و ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. داﻧﺶ ﻋﻴﻨﻲ داﻧﺶ اﻇﻬﺎر ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ، ﻃﺮح ﻫﺎ، ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي و … اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻓﺮض ﺷﺪه ﻛﻪ داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻼل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮي ﺑﻪ داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ ﻓﺮددﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮوﻧﻲ ﺳﺎزي ﺑﻪ داﻧﺶ ﻋﻴﻨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺪل داﻧﺶ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از طریق داﻧﺸﻲ ﻏﻴﺮ ﻟﻔﻈﻲ، ذاﺗﻲ و ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. داﻧﺶ ﻋﻴﻨﻲ داﻧﺶ اﻇﻬﺎر ﺷﺪ(هیسکوک،2004).براﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺪل ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد،ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ درون ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺑﻴﺮون ﺳﺎزﻣﺎن (ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺻﻠﻲ، ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، رﻗﺒﺎ و…..) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.