مرحله برنامه ریزی بلند مدت

مدیریت جامع کیفیت یک فلسفه مدیریتی جامع بلند مدت و پویا می باشد. برای استفاده از منافع کامل آن باید برنامه ریزی بلند مدت به عمل آید، در این مرحله کارهای زیر انجام می گیرد:

 • یک ارزیابی درونی کیفیت برای تشخیص نقاط قوت و ضعف
 • تعیین رسالت و دورنمای سازمان
 • تعیین اهداف بلند مدت و استراتژی های دستیابی به آنها
 • تدوین شیوه ارزشیابی برنامه

باید برای تحقق این مرحله از مراحل اجرایی، فرهنگ سازمانی با ارزشهای اساسی مدیریت جامع کیفیت سازگار باشد. وجود جو اعتماد ،تفکر قدرت بخشیدن به کارکنان و مشارکت آنان در ارتقای فرآیندها، اعتماد به کار تیمی و بهبود عملکرد فرآیندها و بطور کلی باور فلسفه مدیریت جامع کیفیت و منافع دراز مدت آن از شرایط اساسی برای برنامه ریزی استراتژیک تلقی می شوند؛ بنابراین مرحله دوم یعنی مرحله کسب دانش و مهارت تا زمانی ادامه می یابد که جمیع شرایط برای ورود به این مرحله فراهم گردد.

2-3-6-4. مرحله برنامه ریزی تفصیلی

در این مرحله همه بخشها و واحدهای سازمانی بر اساس برنامه بلند مدت، برنامه های یک ساله تدوین می کنند. در این مرحله بخش ها و واحدها باید کارهای زیر را انجام دهند:

 • فرآیندهای اساسی خود را تعیین کنند.
 • مشتری های فرآیندها را مشخص کنند.
 • نیازها و انتظارات مشتری ها را تعیین کنند.
 • فرآیندهایی را برای ارتقا انتخاب کنند.
 • اهداف اختصاصی ارتقا را تنظیم کنند.
 • تیم های ارتقای فرآیندها را تشکیل دهند.
 • نشانگرهای ارتقای کیفیت را تعیین کنند.

    2-3-6-5  . مرحله اجرا

در این مرحله بخش ها و واحدها برنامه های سالانه خود را اجرا می کنند. در این مرحله باید کارهای زیر انجام شود:

 • تیمهای ارتقا فرآیندهای خود را ارتقا دهند.
 • یک سیستم ارتباطی منظم و قوی برای انتقال تجربیات ایجاد شود.
 • یادگیری در عمل ترغیب شود.
 • موانع و مشکلات ارتقای فرآیندها از میان برداشته شود.
 • یک سیستم تقدیر و تشویق کار آمد به وجود آید.
 • پیشرفت ها پایش شوند.
 • دستاوردها حفظ شوند.

 2-3-6-6 . مرحله ارزشیابی

باید سالانه از برنامه های ارتقای کیفیت ارزشیابی به عمل آید تاعلل موفقیت ها و احیاناً شکستها مشخص گردد. اگر چه مدیران و کارکنان اغلب از نتایج مثبت اجرای برنامه ها بیشتر خوشحال می شوند ولی تجربیات مثبت و منفی هر دو آموزنده می باشند. هر تجربه منفی شاید فرصت بیشتری را برای کسب تجربه و یادگیری فراهم کند (لامعی ، 1382 ).

 

          2-4 .  تفاوت مدیریت کیفیت جامع و مدیریت سنتی

« کار و لیتمن » در سال 1993 مقایسه ای را بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت سنتی به انجام رساندند و موارد زیر را به عنوان تفاوت های مدیریت کیفیت جامع و مدیریت سنتی قائل شدند:

 • ایجاد کیفیت در برابر موکول نمودن بررسی کیفیت برای بعد.
 • اختیار کارکنان در برابر اختیار مدیریت.
 • تأکید بر بهبود سیستم در برابر مقصر دانستن کارکنان.
 • بهبود مستمر در برابر پیشرفت های مقطعی ( کار و لیتمن ، 1993 ).[1]

 

          2-5 . مقایسه مدیریت سنتی با مدیریت کیفی

از آنجا که مدیریت کیفیت جامع روشی است که به طور گسترده و در سطح بین المللی به کار می رود و هر روز شرکت های بیشتری این روش را جایگزین روش های سنتی و معمول خود می کنند، بنابراین بهتر است که مقایسه ای بین این دو روش انجام شود. جدول زیر این مقایسه را نشان می دهد (مهربان ، 1388).

 

Carr and Littman , 1993 . [1]