مزایای بانکداری الکترونیک:(پایان نامه در مورد بانکداری اینترنتی)

بانکداری الکترونیک در زمینه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاست و مذهب کاربردهاي  فراوان دارد. درخشیدن اینترنت در جهان تبلیغات در دهه هاي اخیر نه تنها روش هاي قدیمی تجارت را تحت تاثیر قرار داده و آن را عوض نموده است، بلکه به مقرون به صرفه بودن از نوع بهترین وجه آن ، دستیابی پیدا کرده است. امروزه در نیازهاي مصرف کنندگان تغییر و تحولاتی شگرف بوجود آمده است و بخش گستردهاي از این تغییرات در گرو تحولات تکنولوژیکی و فناوري اطلاعات می باشد. البته سازمان ها و نهادها نیز از این تغییرات گسترده در امان نبوده و کم و بیش از تغییرات بنیادین الکترونیکی بهره مند شده اند.امروزه کمتر شخصی را می توان یافت که با موضوع بانکداري الکترونیک آشنایی نداشته باشد. رشد روزافزون فن آوري بخصوص فناوري اطلاعات در جهان، موانع و مشکلات زمانی و مکانی مرتبط به امور تجاري را کاهش داده و دستیابی عمومی مردم به اینترنت سبب شده امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت و یا به عبارتی بانکداري الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژهاي در کشورهاي توسعه یافته برخوردار شود. بانکداري الکترونیک به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینه ها و بهره برداري از فرصت هاي زودگذر عرصه جدیدي را در رقابت گشوده است. بروز پدیده نوین مبادله الکترونیکی اطلاعات از طریق شبکه هاي مختلف خصوصا شبکه اینترنت از یک سو و طرح دهکده جهانی از سوي دیگر، عملا تحول گسترده اي در قلمرو بانکداري ایجاد نموده است. بازتاب این دگرگونی در تجارت بین المللی باعث گردیده دسترسی آسان و مطمئن به اطلاعات و برقراري ارتباط سریع به بازارها از اهمیت ویژه و حساسیت خاصی برخوردار گردد. بهره مندي از امکانات و فنون جدید تبادل اطلاعات تاثیر مستقیم و موثر در روان سازي و تسهیل امر بانکداري داشته است (هاشمی، 1392).

از جمله مزایا و سودمندي هاي بانکداري الکترونیکی را می توان در تصمیم گیري ها و برنامه ریزي هاي مناسب و دقیق، حذف مقررات محدود کننده ،آسان سازي ارتباط میان عوامل داد و ستد، بکارگیري سیستم هاي اطلاع رسانی و آگاه کننده ، فراهم آوردن فضاي رقابت براي تمامی استعدادها، جلوگیري از اتلاف وقت شهروندان، پیشگیري از تهدید شدن و به خطر افتادن سلامت جسمانی و روانی شهروندان ناشی از تصادفات درون شهري و بین شهري، کمک به تلطیف هوا و کاهش آلودگی هوا، پاسخگویی سریع با قدرت بالا، امکان رفع اشتباه و جبران خسارتهاي مختلف، بخشی از سودمندي هاي کاربست بانکداري الکترونیک به شمار می روند . روش بانکداري الکترونیک معروف به بانکداري بدون کاغذ، صرفه جویی در زمان، هزینه ها و نیروي انسانی را به دنبال داشته است و شاخص هاي بهره وري را توانسته است افزایش دهد، اما این شیوه هنوز در کشور ما جایگاه واقعی و مطلوب خود را بدست نیاورده است. این موضوع در شهرهاي بزرگتر کمتر به چشم میخورد و تقریباً برخی امور زندگی در ابعاد مختلف توسط اینترنت و تکنولوژي هاي مدرن انجام می گیرد. اما در شهرهاي کوچک تر و محروم از امکانات، کاربست بانکداري الکترونیکی با موانع و چالش هاي بیشتري همراه می باشد. در سالیان اخیر فروشگاه ها و مراکز خرید، ادارات، سازمان ها، دانشگاه ها و مدارس، کتابخانه ها و پژوهشکده ها و بسیاري دیگر از اماکن سعی کرده اند که کالاها و خدمات مورد نیاز شهروندان را در قالب بانکداري الکترونیک ارایه نمایند، اگرچه همواره در این مسیر با چالش ها و فراز و نشیب هاي متعددي مواجه گشته اند. براساس برآوردي که از هزینه هاي ارائه خدمات و محصولات بانکی به مشتریان توسط چند بانک خارجی و داخلی بعمل آمده است  هزینه بانکداري سنتی به مراتب بیشتر از بانکداري الکترونیک می باشد که در سامانه هاي بانکداري الکترونیک نیز هزینه هاي بانکداري مجازي یا مدرن (اینترنت بانک، تلفن بانک، موبایل بانک ) به نسبت سامانه هاي دیگر کمتر می باشد (هاشمی، 1392).

صرف حضور مشتري در شعبه براي بانک هزینه آور است. توسعه خدمات الکترونیک مبتنی بر بانکداري جامع امکان کنترل لحظه اي سود و زیان و روند جذب منابع و اعطاي تسهیلات فراهم می آورد.بنا براین فراهم آوردن امکانات بانکداري متمرکز الکترونیک در دراز مدت سبب کاهش چشم گیر هزینه ها خواهد بود(هاشمی، 1392).