مزایای روش تحلیل پوششی داده ها:

 • روش تحلیل پوششی داده های تصادفی بر خلاف روش رایج ارزیابی عملکرد روشی آینده نگر است و براساس آن می توان در خصوص عملکرد آتی شرکت پیش بینی هایی انجام داد.
 • روش تحلیل پوششی داده های تصادفی ورودی ها و خروجی های شرکت را در ارزیابی عملکرد آنها ملحوظ می نماید بر خلاف روش رایج ارزیابی عملکرد که تنها بر خروجی های شرکت در ارزیابی عملکرد آنان متمرکز است.
 • از نتایج روش تحلیل پوششی داده های تصادفی می توان در برنامه ریزی بهبود عملکرد استفاده نمود این در حالی است که به دلیل تمرکز روش رایج ارزیابی بر خروجی های شرکت و نیز تحت کنترل نبودن اکثر خروجی ها امکان برنامه ریزی برای بهبود عملکرد اکثر شرکت ها با استفاده از افزایش خروجی ها وجود ندارد.
 • روش تحلیل پوششی داده های تصادفی برخلاف روش رایج ارزیابی عملکرد براستانداردهای عملکرد در خصوص هر یک از خروجی های شرکت استوار نیست و بنابراین نیاز به تغییر و بازنگری مداوم در این استانداردها نیست.

2-2-10- ویژگیهای تحلیل پوششی داده ها:

تحلیل پوششی داده ها دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که آنرا از سایر مدلهای کلاسیک و پارامتریک اندازه گیری کارایی متمایز می سازد. اهم این ویژگیها عبارتند از:

 • ارزیابی واقع بینانه
 • ارزیابی همزمان مجموعه عوامل
 • عدم نیاز به وزنهای از قبل تعیین شده
 • جبرانی بودن
 • ارزیابی با گرایش مرزی به جای گرایشهای مرکزی
 • تصویر کردن بهترین وضعیت عملکردی به جای وضعیت مطلوب

2-2-11- قابلیتهای کاربردی تحلیل پوششی داده ها

قابلیتهای اساسی این روش عبارتند از:

 • رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری
 • ارائه واحدهای نشانه و راه کارهای بهبود عملکرد
 • ارائه واحدهای با بیشترین مقیاس بهره وری (Most Productive scale size) و تخمین بازده به مقیاس(Return to scale)
 • ارائه راهکارهای توسعه ای شامل انبساط و انقباظ واحدها
 • تعیین پیشرفت و پسرفت تکتیکی واحدها
 • تعیین تراکم در نهاده ها
 • تخصیص بهینه منابع
 • تعیین پتانسیل های عملکردی
 • ارزیابی پویای کارایی (فتحی هفشجانی، 1381)

 

2-2-12- رتبه بندى واحدهاى كارا

تحلیل پوششی داده ها واحدهای تحت بررسی را به دو گروه واحدهای كارا و غیر كارا تقسیم می كند. واحدهای كارا واحدهایی هستند كه امتیاز كارایی آنها برابر با یك است. واحدهای غیر كارا با كسب امتیاز كارایی قابل رتبه بندی هستند، اما واحدهایی كه امتیاز كارایی آنها برابر یك می باشد با استفاده از مدل های كلاسیك تحلیل پوششی داده ها قابل رتبه بندی نیستند.

در روش تحلیل پوششی داده ها روش های مختلفی برای تعیین رتبه بنگاه های كارا ارایه شده پیترسون، مدل q است مانند روش اندرسون رتبه بندی كارایی متقاطع و مدل محرابیان، علیرضایی و جهانشاهلو (MAJ).