اعتماد به مدیران

2-3-1- مقدمه

چنانچه سير تحولات مديريت منابع انساني را بنگریم ، به فراست در خواهیم يافت كه توجه به انسان در دنياي سازمان و مديريت از دیرباز مورد نظر صاحب نظران مديريت بوده است .اين توجه روز به روز افزایش يافته تا جايی كه امروزه نيروي انساني را مشتريان سازمان ها نام نهاده اند. اين بدان معنا است كه در عصر جديد ، ضرورت پاسخگويي به نياز هاي اساسی كاركنان در هر سازمان ، در اولويت اول قرار مي گيرد زيرا نيل به اهداف سازمان در گرو تأمین اهداف و خواسته ها ي منطقی و مشروع منابع انساني است  يكي از مهمترین نيازهاي كاركنان در سازمان ، برقراری اعتماد ميان آنها و مدير مي باشد. وجود سطوح بالای اعتماد در سازمان باعث ايجاد هزينه هاي پايين ارزيابي و ديگر مکانیزم ها ي کنترل خواهد بود و كاركنان خود را کنترل و داراي انگيز ه هاي درونی خواهند بود . با توجه به اين كه ايجاد اعتماد ، موجب اثر بخشي سازمان و كاهش هزينه هاي ارزيابي و کنترل مي شود، بنا بر اين ضرورت شناسايى عواملی كه باعث ايجاد اعتماد مي شود، قابل احساس است(خنیفر و همکاران،1388). بدون تردید ايجاد اعتماد در هر نظامی ركن اصلی حاكميت و مبنای مشروعیت آن بوده و مخدوش شدن آن در بلند مدت بنیان هر نظامی را متزلزل خواهد كرد، به گونه اي كه اشتباهات فاحش رهبران سياسي در رابطه با شهروندان و عدم توجه به بحث خدمتگزاری، به اعتماد عمومي لطمه زده كه در نهایت منجر به كاهش مشروعیت نظام سياسي ميشود نظر به اين كه اعتماد به سازمانهاي اجرايی نياز مند ايجاد اعتماد  ميان كاركنان و مديران بخشهای اجرايی است، بنابراین توجه به ايجاد اعتماد درون سازماني بسيار مهم است. براي مديريت بهینه، به ايجاد

اعتماد در سازمان به عنوان يكي از مهمترین سرمایه های اجتماعي نياز است و اين امر باعث پیوند همدلی ميان كاركنان و مديران بخشهای اجرايی مي شود( باقرسليمي و همکاران،1389،ص23).

2-3-2- مفاهیم اعتماد

اعتماد عبارتست از اینکه یک فرد متمایل است تا خود را از جانب یک مقام ذیصلاح در معرض خطر و آسیب پذیری قرار دهد و این تمایل، بر مبنای توقعات و انتظارات مثبتی است که درباره اقدامات و نیات آن مقام ذیصلاح وجود دارد. وقتی که ما اعتماد می کنیم با خواست و اراده خود را در این موضوع درگیر می سازیم، حتی اگر انتخاب ما در نهایت به نا امیدی منجر شود. این تعریف می تواند اهمیت تفاوت قائل شدن بین ریسک و اعتماد را روشن سازد. به طور واقعی خود را در معرض خطر و آسیب پذیری قرار دادن از جانب یک مقام ذیصلاح یک ریسک می باشد و اعتماد منعکس کننده تمایل به متحمل شدن آن ریسک می باشد. این تعریف همچنین جایگاهی را که اعتماد از آن ناشی می شود تشریح می نماید و بر مبنای این تشخیص قرار دارد که یک مقام ذیصلاح در موقعیتهای خاص چگونه رفتارهایی را از خود بروز می دهد.

اعتماد[1] يکي از موضوعات مهم در رفتار و روابط انساني است که احساس اعتماد کارکنان به مدير و سازمان، زندگي سازماني، رفتار سازماني و روابط بين کارکنان و سازمان را تحت تأثير قرار مي دهد(نادی و دیگران، 1388،ص 24). توجه به مفهوم اعتماد در خلال سال هاي 1980 شروع به رشد کرد و اين مفهوم از ديدگاه هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش هاي اوليه مربوط به اعتماد عمدتاً در حوزه هاي روانشناسی و جامعه شناسي انجام گرفته است (Arnott, 2007,p 982). کوک و وال (1980) اعتماد را اين گونه تعریف کرده اند:” حد و اندازه اي كه يك نفر تمايل دارد تا به سخنان و اعمال ديگري اطمینان داشته باشد”(Cook &Wall, 1980,p 322). بون و هولمز (1991) تعریف اعتماد را حالتي شامل اطمینان داشتن به انتظارات مثبت در مورد انگیزه هاي دیگران در موقعیت هايي كه خطری در پي دارد، مي دانند(Boon&Holmes,1991,p41). شاو اعتماد را، اعتقاد به اين موضوع تعريف مي کند که براي دستيابي به انتظارات مان، به ديگران وابسته هستيم(Shaw, 1997,p33). اعتماد يک ساختار چند بعدي است که در نظريه مبادله اجتماعي به سختي مورد مطالعه قرار گرفته و شکلي از ارتباط تبادلي بين کارکنان و سازمان و ارتباط تبادلي پويا ميان کارکنان و مديران تبيين گرديده است. در سازمان هايي که داراي اعتماد سيستمي پايين، تسهيم اطلاعات با دقّت کمتري صورت مي پذيرد و اعتماد پايين اعضاي يک گروه کاري اغلب به شکست نهايي مي انجامد. با وجود اين، اعتماد در برگيرنده مفاهيم مهمي براي مطالعه است و کليد اصلی براي توسعه روابط بين فردي به شمار مي رود((Monji& Ortlepp, 2012,p 195

مک آلیستر (1995)در روابط سلسله مراتبي، اعتماد را به اعتماد شناختی و اعتماد عاطفی  تفکیک نمود.

1-اعتماد شناختی : از منظر سرپرست ، اعتماد شناختی اشاره به تصمیمات عقلایی سرپرست به اعتماد نمودن و یا عدم اعتماد به زیر دست است. این تصمیم معمولا بر یک دلیل منطقی استوار است. مثلا عملکرد مثبت کارکنان در گذشته، شاهدي شناختی براي این نوع اعتماد فراهم می کند اين نوع اعتماد، مبتنی بر عقلانیت بوده و مفاهیمی چون شایستگی و مسئولیت را در برمی گیرد (Lin et al.,2012).

2-اعتماد عاطفی :اعتماد عاطفی بیشتر احساسی است تا عقلایی به ویژه در دوره زمانی بلند مدت و بر مبناي روابط معنادار میان سرپرست و کارکنان شکل می گیرد که در این روابط علاقه، حمایت و مراقبت از اهمیت اولیه برخوردار است(. (Costigan,Insinga,Berman, & Ilter, 2007

2-. trust