مقاومت‌های سازمانی/پایان نامه درباره سبک‌های تفکر مدیران

دو دیدگاه

2- 15- 1. آب‌های آرام

این دیدگاه بیان می‌کند که سازمان در یک محیط آرام و ثابت قرار دارد و برهم خوردن وضع موجود هرچند وقت و به‌صورت موردی اتفاق می‌افتد. فرایند تغییر سه مرحله‌ای لوین نیز مناسب محیط‌های آرام می‌باشد. از حالت انجماد خارج شدن، حرکت در جهت وضع جدید، تثبیت مجدد اوضاع. وضع موجود به‌عنوان یک وضع تعادلی محسوب می‌شود. اگر مرحله نهایی به اجرا درنیاید به‌احتمال‌زیاد دوره عمر کوتاه خواهد بود و کارکنان به وضع تعادلی پیشین برمی‌گردند. هدف از انجماد مجدد، تثبیت وضع جدید است  تا بتوان نیروهای محرک یا بازدارنده را در حالت تعادلی قرارداد (همان منبع، ص 404).

2- 15- 2. آب‌های کف‌آلود

این دیدگاه عکس حالت فوق است و بیان می‌کند که در محیط ثبات و پایداری وجود ندارد. سازمان بیشتر به یک قایق بزرگ شباهت دارد تا یک کشتی . این قایق به‌جای اینکه در آب‌های آرام شناور باشد باید از یک رودخانه پرتلاطم بگذرد که جریان آب همواره طوفانی است. تغییر یک امر طبیعی است و مدیریت باید به‌صورت دائم با این پدیده دست‌وپنجه نرم کند (همان منبع، ص405).

2- 16. منشأ مقاومت‌ها در مقابل تغییر

نتایج و منشأ مقاومت‌ها به دودسته فردی و سازمانی تقسیم می‌شود:

2- 16- 1. مقاومت‌های فردی

رابینز (1381) برای مقاومت‌های فردی که جزء ویژگی‌های شخصیتی افراد است پنج عامل را برشمرده است:

 1. عوامل اقتصادی: يکی ديگر از دلايلی که موجب مقاومت فردی می‌شود این است که فرد می‌ترسد تغيير باعث شود که درآمد وی کاهش يابد، تغيير در نوع کار يا وظیفه‌ای که فرد در سازمان انجام می‌دهد می‌تواند موجب تهديدات اقتصادی شود .
 2. وحشت از پدیده مجهول: پديده تغيير باعث می‌شود که عدم اطمينان و ابهام جايگزين چيزهای شناخته‌شده شود. کارکنان و اعضای سازمان در برابر پديده عدم اطمينان واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند و ممکن است نسبت به پديده تغيير نگرش منفی پيدا کنند.

 

 1. عادات[1]: انسان موجودی پایبند عادات است. افراد هنگامی‌که با پديده تغيير روبرو می‌شوند ، اين نوع تمايل به‌صورت منبعی درمی‌آید که در برابر پديده تغيير ايستادگی می‌کند . بنابراين زمانی که محل کارفرما تغيير می‌کند و به نقطه ديگری منتقل می‌شود او بايد بسياری از عادت‌های خود را تغيير دهد.
 2. امنيت[2]: کساني که به‌شدت احساس امنيت شغلی می‌کنند در برابر پديده تغيير مقاومت می‌نمایند. زيرا اين پديده می‌تواند احساسی را که آنان از امنيت دارند دستخوش تهديد قرار دهد.

    

 1. چشم خود را در برابر واقعیت‌ها بستن: اصولاً افراد از میان اطلاعاتی که به آنان می‌رسد، آن‌هایی را گوش می‌دهند که در نوع پنداشت يا برداشتشان خدشه‌ای وارد نکند آنان همان چيزهايي را می‌شنوند که می‌خواهند بشنوند (همان منبع، ص 408).

2- 16- 2. مقاومت‌های سازمانی

سازمان‌ها برحسب طبیعت محافظه‌کارند. آن‌ها به صورتی فعال در برابر پدیده‌ی تغییر مقاومت می‌کنند. سازمان‌ها و نهادهای دولتی همواره تمایل دارند تا کارها را بدان گونه که سال‌هاست انجام می‌دهند، ادامه دهند.  ازنظر رابینز (1381) شش منبع اصلی مقاومت سازمانی عبارت‌اند از:

 1. مکانیسم ساختاری: نحوه گزینش، شیوه آموزش و قوانین رسمی به‌گونه‌ای است که سبب می‌شود اعضا رفتارهای خاصی را در پیش بگیرند. این مکانیسم ساختاری به‌صورت بالقوه عاملی است برای حفظ ثبات ساختاری.
 2. تغییرات اندک: هر نوع تغییر اندکی که دریکی از دستگاه‌های فردی روی دهد به‌وسیله سیستم بزرگ‌تر خنثی خواهد شد.
 3. هنجار[3] های گروه: حتی اگر افراد بخواهند رفتارهای خود را تغییر دهند، هنجارهای گروه به‌عنوان یک عامل بازدارنده درخواهد آمد.
 4. تهدید[4] متخصصان: امکان دارد تغییر در الگوهای سازمانی، تخصص و مهارت گروه‌های متخصص را مورد تهدید قرار دهد.
 5. تهدید مدیران: ارائه شیوه‌های تصمیم‌گیری مشارکتی و گروه‌های کاری مستقل، قدرت سرپرستان و مدیران رده میانی را تهدید می‌کند.
 6. تهدید ناشی از شیوه تخصیص منابع: گروه‌هایی که مقدار زیادی از منابع سازمان را در کنترل خوددارند، پدیده‌ی تغییر را به‌عنوان یک عامل تهدید به‌حساب می‌آورند (همان منبع، ص410).

[1]– Habit

[2]– Security

[3]– Norm

[4]– Threats