دلایل موافقین مسولیت اجتماعی

دلایل موافقت نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها، از مزایای بالقوه که نصیب سازمان ها و جامعه می شود، ناشی می شود. یکی از دلایل مذکور این است که انجام مسئولیت اجتماعی باعث میشود سازمان در بلند مدت به منافع خود دست یابد ؛ از سوی دیگر فعالیت های اجتماعی باعث می شود، دولت دخالت کمتری در مسائل داشته باشد که این نیز در بلند مدت به نفع سازمان است (خلیلی عراقی و یقین لو، 1384: 144).

دلایل موافقت نسبت به مشارکت و مسئولیت های اجتماعی :

 • التزام اخلاق
 • محیط اجتماعی بهتر
 • ممانعت از گسترش قوانین و مقررات دولتی
 • وابستگی های متقابل نظام مند
 • کمک در حل مشکلات اجتماعی
 • بهبود چهره عمومی
 • جلب منابع ارزشمند سازمان ها

2-4-2-         دلایل مخالفین مسولیت اجتماعی

دلایل مخالفت نسبت به مشارکت و مسئولیت های اجتماعی شرکت ها به قرار زیر می باشد :

 • لزوم کسب حداکثر سود
 • تعدد هدف های سازمان
 • هزینه مشارکت اجتماعی
 • تضعیف تراز پرداخت های بین المللی
 • فقدان مهارت های اجتماعی
 • عدم حساب پس دهی
 • ناتوانی سازمان در انتخاب گزینه های اخلاقی (خلیلی عراقی و یقین لو، 1384: 144).

 

 

جدول 2-1): دلایل موافقین و مخالفین مسئولیت اجتماعی سازمان
مخالفان مسئولیت اجتماعی موافقان مسئولیت اجتماعی
1- سود آوری سازمان ها را کوتاه مدت کاهش می دهد.

2- توانایی تولید را کاهش می دهد.

3- هزینه ها افزایش می یابد.

4- موجب بی میلی سهامداران و سرمایه داران می شود.

5- موجب کم رنگ تر شدن و کاهش اهداف سازمان
می شود.

6- موجب تعارض در معیار عملکرد مدیران می شود.

1- انتظارات عمومی را برآورده می سازد.

2- سود آوری را در بلند مدت افزایش می دهد.

3- تعهد و الزامات اخلاقی را رعایت می کند.

4- از گسترش قوانین و مقررات دولتی جلوگیری می نماید.

5- شهرت و اعتبار سازمان را افزایش می دهد.

6- موجب ایجاد محیطی برتر در راستای کشف و جذب استعدادها می شود.

7- علاج و پیشگیری قبل از وقوع حادثه تلقی می شود.

(Robbins & coulter , 2007: 10).