عوامل بازدارندة پيشرفت صنعت الکترونيک در مجموعه بانکي

بيش نيمي از مسافرتهاي اداري مردم در خصوص مراجعه به بانکها مي‌باشد و با حذف و يا کاهش آن مي‌توان حجم بزرگي از مسافرتها و به دنبال آن ترافيک، آلودگي هوا، مصرف سوخت و حتي هزينه مالي اين مسافرتها را براي مردم کاهش داد. اين عوامل بازدارنده به شرح ذيل مي‌باشد:

1- عدم آشنايي مديران و کارکنان قديمي بانک در گذشته با اين صنعت و به روز نبودن اطلاعات آنها که سبب مخالفت با اين صنعت و پيشرفت آن گرديده است.

2- درصد اطمينان بيش از حد بالاي کارکنان قديمي به روش سنتي نسبت به روش جديد، آساني فرا گرفتن آن و پاسخگويي به مراجعات مشتريان به دليل اخت شدن آنها با سيستم قديمي.

3- آموزش کم اين سيستم در سطح بانکها و اگر هم آموزشي هست در زمان‌بندي مناسب و به موقع صورت نمي‌پذيرد و بيشتر حالت مدرک‌گرايي دارد تا باروري اطلاعات در بين کارکنان بانکها.

4- به دليل استفاده از دو سيستم سنتي و الکترونيکي به صورت موازي در بانکها سبب گرديده کارکنان به دلخواه از سيستم سنتي بيشتر استفاده نمايند.

5- به دليل وارداتي بودن اين صنعت، سبب عدم هماهنگي بين فرمها و مدارک بانکي با سيستم جديد گرديده که با جايگزيني آن هزينة سنگيني را به دوش بانکها خواهد گذاشت.

6- همانطور که گفته شد صنعت الکترونيک در بانکها وارداتي مي‌باشد که بانکها براي وارد نمودن آنها و حتي کوچکترين تغيير در اين برنامه‌ها بايد هزينة سنگيني پرداخت نمايند.

7- عدم آگاهي عموم مردم و آشنايي کم آنها با تجهيزات الکترونيکي بانکها و اطمينان بسيار پايين آنها به اين امکانات که سبب افزايش مراجعات آنها به بانکها گرديده است در صورتي که همين الان هم خيلي از فعاليتها را مي‌توان با سيستم الکترونيک انجام داد.

8- توزيع نامناسب و منطقه‌اي خدمات بانکي در سطح شهر که خيلي جاها ديده شده در يک مکان بيش از 10 شعبه بانکي وجود دارد ولي در بعضي مناطق حتي يک بانک هم وجود ندارد که اين امر سبب گرديده که مردم آن منطقه هنوز بيشتر فعاليت اقتصادي خود را بصورت دستي انجام دهند.

9- به دليل سواد کم و يا بي‌سوادي بخشي از مردم سبب گرديده که خيلي‌ها از اين امکانات الکترونيکي استفاده نکنند و اين حق را هم بايد به آنها داد که نتوانند از سيستمي که از گزينه‌هاي متفاوت استفاده مي‌کند و نياز به انواع رمزهاي ورودي دارد به راحتي استفاده نمايند.

10- يکي ديگر از عوامل استفاده کمتر مردم از اين امکانات اتفاقات ناگواري است که در خصوص سوء استفاده افراد شرور از اطلاعات شخصي آنها رخ داده است و مردم ميل ندارند براي فعاليتهاي خود به مراکز کامپيوتري و کافي‌نت‌ها مراجعه نمايند که اصولاً تبادل اطلاعات شخصي در اين مراکز اشتباه مي‌باشد.

11- هزينه‌هاي پايين خدمات بانکي سبب گرديده که مردم بيشتر و با دفعات زيادتري از آنها استفاده نمايند و حتي کوچکترين فعاليتهاي اقتصادي خود را از طريق بانک انجام دهند.

12- وجود امکاناتي مانند انواع چکهاي تضميني و راحتي تهيه آنها سبب گرديده تا مردم تمايل بيشتري به استفاده از آنها نسبت به امکانات الکترونيکي داشته باشند.

13- به دليل عدم همخواني و هماهنگي بين امکانات ارائه شده در بين بانکها، براي استفاده از خدمات بانکي نياز به داشتن چندين رمز الکترونيکي و تعداد زياد کارتهاي الکترونيکي گرديده که براي استفاده‌کنندگان خوش‌آيند نيست.

14- عدم وجود امکانات و تجهيزات قابل استفاده از کارتهاي الکترونيکي بانکي در ساير ادارات سبب گرديده که نقش آنها در ادارات کمرنگ‌تر گردد و مجدداً حضور فيزيکي مردم به بانکها را سبب شود.

15- عدم اطمينان بانکها به مدارک ارائه شده از طرف مشتريان از يک طرف و عدم وجود امکانات ارتباطي و الکترونيکي بين بانکها و مراجع صادر کننده مدارک سبب استفاده از روش سنتي و دستي قديمي براي تهيه مدارک و انجام خدمات بانکي گرديده است (ختايي و يوسفي حاجي‌آباد، 1388).

 

2-18- راه‌حلها و راهکارهاي افزايش استفاده از خدمات الکترونيکي در بانکها

1- برگزاري دورة آموزشي مستمر براي تمامي کارکنان در خصوص اين صنعت، آنهم بصورت اجباري و در زمانهاي مناسب و به دنبال آن برگزاري دوره‌هاي بازبيني براي کارکنان بعد از گذراندن دوره‌هاي اصلي، براي يادآوري اطلاعات قبلي و بازآموزي اطلاعات جديد که سبب فراگيري همة کارکنان قديمي و جديد شده و افزايش ضريب اطمينان به سيستم الکترونيکي در بين کارکنان بانکها به دنبال خواهد داشت.

2- به دليل دوگانه بودن سيستم بانکي (سنتي و الکترونيکي) براي استفاده از اطلاعات قديمي بايد اين سيستمها به گونه‌اي طراحي گردند که امکان ثبت اطلاعات و رويدادهاي مالي و بانکي جديد با سيستمهاي قديمي وجود نداشته باشد و کارکنان را به اجبار به سمت سيستم الکترونيکي گرايش دهد.

3- حدالامکان استفاده از سيستمهاي الکترونيکي داخلي در دستور کار بانکها باشد و يا اگر سيستمي براي آنها از کشورهاي ديگر خريداري مي‌شود بصورت کامل باشد و براي همه بانکها از يک سيستم استفاده گردد. دولت نيز مانند بسياري از برنامه‌ها و طرحهاي اجرايي که در اين چند ساله براي توسعة کشور انجام داده اين مسئله مهم را نيز در دستور کار خود داشته و با کمک متخصصان و محققان داخلي اقدام به توليد و ساخت تجهيزات و امکانات مورد نياز بانکها نموده و وابستگي کشور در اين خصوص را نسبت به کشورهاي بيگانه کاهش دهد و يا اينکه حذف نمايد.

4- بانکها به کمک دولت و سازمان صدا و سيما به جاي افزايش تبليغات تجارتي خود اقدام به آموزش عمومي و اطلاع‌رساني در خصوص امکانات الکترونيکي خود بنمايند تا ضمن آموزش مردم، امکانات جديد و دستآوردهاي آنها نيز به مردم معرفي گردد.

5- با توزيع مناسب بانکها در سطح جامعه سبب افزايش ارتباط بين مردم و بانکها گرديده و در صورت استفاده آنها از سيستمهاي الکترونيکي براي رفع مسائل و يا مشکلات خود مکاني امن و راحت براي رفع مشکلات خود داشته باشند و در صورت نياز مراجعه آنها به بانک سبب ايجاد ترافيک در مناطق شلوغ شهري نگردد.

6- در حال حاضر بيشتر استفاده‌کنندگان از خدمات بانکي افراد کم‌سواد و يا بي‌سواد هستند و يا افرادي هستند که نمي‌توانند به راحتي از خدمات الکترونيکي بانکها استفاده نمايند. براي رفع اين مشکل بانکها مي‌توانند با استفاده از تجهيزات الکترونيکي جديد که با استفاده از سنسورهاي حساس به اعضاي بدن انسان مانند اثر انگشت فعاليت مي‌نمايند هم اين افراد را به سمت اين امکانات کشيده و هم فضاي امن و مطمئن براي آنها فراهم نمايند.

7- همانطور که گفته شد هزينه‌هاي پايين استفاده از خدمات بانکي يکي از عوامل بازدارنده مي‌باشد براي درک بهتر آن به بررسي يک نمونه از آنها مي‌پردازيم. در سطح بانکها هزينة صدور دسته چک بسيار پايين مي‌باشد و اين امر سبب گرديده که حتي براي کمترين مبالغ انجام معاملات و يا دريافت وجه، مشتريان بانکها اقدام به صدور چک نمايند که اين امر نه تنها مراجعات افراد به بانکها را افزوده و حتي هزينه کاغذ و مطبوعات را در بانکها افزايش مي‌دهد که بانکها با افزايش قيمت هزينه هر برگ چک مي‌توانند حجم بسيار زيادي از مراجعات مردم به بانکها را کاهش داده و مشتريان را ترغيب به استفاده از امکانات الکترونيکي نمايند يا اينکه براي محاسبه سود و ارائه خدمات بر اساس مانده حسابهاي آنها نزد بانک، تعداد دفعات مراجعه و واريزهاي مشتريان را نيز در نظر بگيرند که سبب افزايش هزينه مشتريان گرديده و تعدد مراجعات آنها را به بانک کاهش مي‌دهد.

8- يکي از عوامل کاهش استفاده از پول الکترونيک استفاده از انواع چکهاي تضميني و بين بانکي در سطح بانکها مي‌باشد با وجود اين نوع چکها مردم ديگر براي خريدهاي خود و انجام معاملات تجاري از سيستمهاي الکترونيک استفاده نمي‌نمايند و با خم نمودن چند فقره کاغذ مبالغ هنگفتي را با خود همراه داشته و با آن در عمليات تجاري خود شرکت مي‌نمايند بانکها با حذف تدريجي ولي با سرعت مناسب اين چکها نه تنها سبب افزايش استفاده از پول الکترونيک مي‌گردند بلکه از مزاياي ذيل نيز برخوردار مي‌شوند:

الف- حذف هزينه چاپ و کاغذ براي صدور اين چکها که اکثرا داراي طول عمري بسيار کوتاه مي‌باشند (در بعضي اوقات کمتر از يک ريع ساعت).