مکتب مديريت علمي:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

دانلود پایان نامه

مکتب مديريت علمي

يکي از پيش گامان مديريت علمي[1] فردريک تيلور[2] بود. او مدعي بود به هنگام تصميم گيري درباره ي سازمان و طرح مشاغل بايد به صورتي دقيق و با روش هاي علمي درباره ي شرايط، اوضاع و موقعيت افراد مطالعه کرد. تيلور مهندس مکانيک بود که با استفاده از تجربيات خود درصنايع فولادسازي، مطالعاتي در زمينه “اصول مديريت و مطالعه روش کار” انجام داد .او”حرکاتِ بدن”را براي انجام کار و “زمان انجام کار “را مطالعه مي‌کرد تا بتواند زماني استاندارد را براي انجام کارها تعيين کند و بر اساس آن قضاوت کند، زماني که هرکارگر براي انجام کار مشخصي صرف کرده چه تناسبي با زمان ممکن براي انجام آن کار داشته است. اين تفکر بعداً مبنايي براي سيستم پاداش وتنبيه گرديد. در دهه 1880 ميلادي فردريک تيلور مطالعات خود را درزمينه زمان سنجي و حرکت سنجي، به مثابه راهي براي تعريف و بهينه سازي “واحدهاي مستقل نيروي کار تخصصي”آغاز کرد. هدف تيلور تغيير اين وضعيت به شرايطي بود كه نشان دهد مديريت، فعاليتي علمي است نه يك کاري اتفاقي . از تيلور با عنوان “پدر مديريت علمي” و موسس مکتب تيلوريسم ياد مي شود. اودر سال 1911 ميلادي کتاب اصول مديريت علمي را منتشر ساخت و در آن متذکر شد که “بهتر است هدف اصلي مديريت، حداکثر کردن کاميابي کارفرما و کارمند باشد”.  (دفت, 1377)[3]

تيلور “پدر مديريت علمي” ، بر اين باور بود که بسياري از کارکنان هم عصرش، کمتر از ظرفيت واقعي خود کار مي کنند. او تصور مي کرد که اين مسئله با اتخاذ رهيافتي منظم، مبتني بر هدايت و حمايت کارکنان توسط سرپرستان و ارضا نيازها و انگيزه هاي پولي کارکنان قابل حل است.(رضائیان, 1388)

تيلور چهاراصل ذيل را به عنوان “اصول مديريت علمي” پيشنهاد کرد:
1-  مديريت بايد علمي باشد. روش علمي جانشين روش  تجربه و خطا گرديده و  بايد با مطالعه علمي کار بهترين روش انجام کار را  پيدا و به صورت  دستورالعمل به کارکنان ابلاغ کرد. مطالعه علمي کار، شامل حرکت سنجي و زمان سنجي وتعيين استانداردهاي توليد و کارکرد بر اساس آن است.
2- انتخاب کارکنان بايد اساس علمي داشته باشد و با استفاده از روش ها و فنون علمي افرادي براي کارانتخاب شوند که مهارت و توانايي هاي لازم براي انجام مؤثر و موفقيت آميز آن را داشته باشند.
3-  آموزش و تربيت کارکنان بايد جنبه علمي داشته باشد.
4- روابط نزديک و دوستانه و روحيه همکاري بين مديريت و کارکنان و تقسيم کار و مسئوليت به طور مساوي ميان مديران وکارکنان به طوري که برنامه ريزي و کارهاي فکري را مديران و کارهاي جسمي را کارکنان انجام دهند.) کریتنر[4]، 1387)

تيلوريسم با تاکيد بر به کاربستن شيوه هاي مديريت علمي و کاربرد انضباط و دقت بيشتر درتعيين کار متناسب در روز و پاداش به واحد کار اضافي مدعي بود مي توان توليد سازمان را افزايش داد و نهايتاً با سهيم کردن کارگران در منافع مادي ناشي از صرفه جويي ، تلاش همگاني و توليد بيشتر موجبات تشويق هر چه بيشتر آنان را در ازدياد سطح توليد فراهم کرد.

[1] Scientific management

[2] Frederick Taylor

[3] Richard el. Dafth

[4] Robert Kreitner

دانلود پایان نامه