نسبت­های مالی و مدیریت سرمایه در گردش

شرکتی که مدیریت سرمایه در گردش آن محافظه­کارانه عمل می­کند موقعیت زیر را خواهد داشت: نسبت نقدینگی، نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش خالص آن بالا خواهد بود. مدیر مالی شرکتی که مدیریت جسورانه در پیش می­گیرد می­کوشد تا مقدار این نسبت­ها را کاهش داده و چه بسا سرمایه در گردش خالص شرکت را منفی کند دو معیار مشخص کننده مدیریت سرمایه در گردش عبارتند از:

  1. تجزیه و تحلیل روند زمانی نسبت­ها و سرمایه در گردش خالص
  2. مقایسه نسبت­های شرکت با مقادیر متعلق به متوسط است­.

متداول­ترین روش­های تجزیه­و­تحلیل صورت­های مالی­، استفاده از نسبت­های مالی است­. نسبت­های مالی در حقیقت ارتباط دو یا چند عنصر مالی نظیر دارایی­ها­، بدهی­ها­، سرمایه­، درآمد­ها­، هزینه­ها و سود را با یکدیگر می­سنجد تا ازنقاط قوت و ضعف مالی یک واحد انتفاعی آگاهی لازم به دست آید.

با توجه به اینکه دارایی جاری هر واحد انتفاعی به‌عنوان سرمایه در گردش آن واحد تلقی می‌شود، چنانچه بدهی­های جاری را از آن کسر نماییم خالص سرمایه در گردش محاسبه می­گردد. توجه به دو عنصر مالی یعنی دارایی­های جاری و بدهی­های جاری در تجزیه­و­تحلیل سرمایه در گردش با اهمیت است­. به کمک نسبت­های نقدینگی­، تحلیل­گر مالی دارایی­های جاری و بدهی­های جاری را به عنوان متغیر­های مالی عملیاتی با یکدیگر می­سنجد. مهم­ترین نسبت­های نقدینگی عبارتند از­: 1-نسبت جاری 2- نسبت آنی 3- نسبت نقد 4- نسبت سرمایه در گردش 5- نسبت دوره وصول مطالبات 6- نسبت دوره نگهداری موجودی­ها 7- نسبت وجوه نقد عملیاتی 8- نسبت دوره پرداخت بدهی­ها.

در جدول شماره (2-2) رابطه و هدف هر یک از نسبت­های فوق ارائه شده است:

جدول شماره (2-2): نسبت‌های مالی

نام نسبت رابطه هدف
جاری دارایی­های جاری

بدهی­های جاری

سنجش توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت
آنی حسابهای دریافتنی +اوراق بهادار+وجوه نقد

بدهی های جاری

سنجش سرعت توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت
نسبت دارایی­های نقد به دارایی­های جاری اوراق بهادار +وجه نقد

دارایی­های جاری

سنجش قدرت نقدینگی دارایی­های جاری
 نسبت دارایی­های نقد به بدهی‌های جاری اوراق بهادار +وجه نقد

بدهی­­های جاری

سنجش سرعت توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت
خالص سرمایه در گردش بدهی­جاری – دارایی جاری سنجش توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت
دوره وصول مطالبات حساب­ها و اسناد دریافتنی ×360

فروش اعتباری خالص سالانه

سنجش مدت زمان وصول مطالبات ناشی از فروش نسیه جهت ارزیابی سرعت توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت
دوره نگهداری موجودی­ها موجودی­ها×360

فروش خالص

سنجش مدت زمان نگهداری موجودی­ها جهت ارزیابی توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت
وجوه نقد عملیاتی خالص وجوه نقد عملیاتی

متوسط ناخالص کل دارایی­ها

سنجش تولید وجه نقد ناشی از عملیات از کل دارایی­ها
دوره پرداخت بدهی­ها حسابها و اسناد پرداختنی×360

خرید اعتباری سالانه

سنجش مدت زمان پرداخت بدهی ناشی از خرید نسیه

نسبت­های مالی مذکور، ابزار تجزیه­و­تحلیل سرمایه در گردش هستند. استفاده مطلوب از اطلاعات این نسبت­ها در مدیریت سرمایه در گردش بسیار مفید خواهد بود (نیکومرام ،1380).