نظریه رفتار تریاندس،پایان نامه عوامل موثر در استفاده از آموزش الکترونیکی

نظریه رفتار تریاندس

 

نظریه های بسیار قوی درخصوص پذیرفتن تکنولوژی و خدمات جدید که نقشی مهم در زندگی مصرف کنندگان بازی می کنند، بیان شده است که منجر به بوجود آمدن مدلهای کلی مختلفی در بحث رفتار شناسی انسان شد. شاید برجسیته ترین آنها نظریه رفتار برنامه ریزی شده آیزن که نشان دهنده قصد از رفتاری مشخص، حاصل ترکیبی از نگرش، هنجارها و درک کنترل رفتار می باشد و یا الگوهای دیگر با ایده های عینی تر از کنترل مثل مدل نگرش-رفتار-زمینه استرن و نیز عواملی چون مقررات، فن آوری موجود، هزینه های مالی و دانش، همه و همه می توانند بعنوان محدودیتهای سطوح کنترلی مردم از رفتارشان مشاهده شوند و همینطور نظریه رفتاری تریاندس که رفتار انسان را به سه عامل عادت، تمایلات و شرایط تسهیل گر ارتباط می دهد. تمایلات انسانی نیز تابع شرایطی چون اجتماع، احساسات و انتظارات می باشد که تمامی موارد مذکور در مدل زیر قابل رویت می باشد. (M. J. Fell 2014)