شاخصها، نمایانگرها و معرفهای وجود و یا عدم وجود وجدان کاری

علوم انسانی و اجتماعی مشمول از مفاهیم و متغییرهایی است که در تعریف آنها توافقی بین صاحبنظران نیست و هرکس بر مبنای زمینه تجربی و دیدگاه خویش به تفسیر مفاهیم و متغییرها می پردازد. محققین علوم اجتماعی هنگامی که می خواهند مفاهیم و متغییرها را از حالت انتزاع و تجرید خارج کنند و به سطح عملیاتی برسانند دچار مشکل می شوند.

وجدان کاری نیز یک مفهوم کلی، مبهم، تفسیر پذیر و درونی می باشد که اندازه گیری آن بدون تعریف علمی و تجربی نمایانگرهای آن مشکل است.

با جمع بندی نظرات صاحبنظران مختلف ابتدا علایم دال بر وجود وجدان کاری و سپس علایم ضعف وجدان کاری در ذیل ارایه می شوند(دانشگر،78، ص 79).

2-2-9-1 شاخصها، نمایانگرها، معرف ها و علایم وجود وجدان کاری

 • آگاهی از دلایل و ضرورت وظیفه محوله
 • اولویت بندی کارها و با برنامه کار کردن
 • احساس خوشحالی بعد از اتمام کار و ناراحتی هنگام به تعویق انداختن آن
 • تقدم منافع سازمانی و جمعی بر منافع شخصی
 • استفاده اثربخش از وقت، منابع و امکانات
 • به انجام رساندن کامل کار ونیمه کاره رها نکردن آن
 • سعی و تلاش در آگاهی از نقاط ضعف و قوت کارها و اجازه دادن به دیگران جهت انتقاد و پیشنهاد
 • آینده نگری در انجام کارها و اندیشیدن به نتایج دراز مدت
 • هماهنگی و همسویی کارهای در دست انجام با اهداف و رسالتهای سازمان
 • آگاهی از هماهنگی و همسویی کارها با وظایف سایر واحدهای سازمانی
 • مسئولیت پذیری آگاهانه و عدم قبول مسئولیت در وظایفی که مهارت، دانش و توان انجام آن را ندارد
 • غالب بودن عقل و منطق بر احساسات و عواطف در انجام کار
 • رعایت ضوابط سازمانی هرچند به نفع فرد نباشد
 • آگاهی از شرح وظایف، مقررات، دستورالعملها، آیین نامه ها و…
 • مطالعه در خصوص وظایف کاری و مشورت با افراد و توجه به یادگیری مداوم در خصوص مسایل سازمانی
 • سعی در آگاهی از کمیت و کیفیت وظایف محوله و ایجاد هماهنگی بین کمیت و کیفیت
 • خودارزیابی
 • انجام وظایف و کارها بدون توجه به کم کاری همکاران و تذکر دادن به همکاران جهت انجام صحیح وظایف
 • آگاه کردن مافوق در مواقع بروز اشتباه
 • وعده به قول
 • صراحت لهجه داشتن و عدم رودربایستی با همکاران در انجام وظایف
 • خود را در خدمت ارباب رجوع دانستن
 • شرکت در کارهای جمعی با وجود اطلاع از به میان نیامدن نامش
 • خلاقیت و نوآوری در انجام کارها
 • توجه مداوم به بهبود کارها و ابداع روشهای بهتر جهت انجام کارها
 • به حداقل رساندن کارهای شخصی در سازمان
 • ارایه پیشنهاد جهت بهبود کارها هرچند برایش زحمت و دردسر داشته باشد

2-2-9-2 شاخصها، نمایانگرها، معرف ها و علایم ضعف وجدان کاری

 • کم کاری
 • انجام کار ضعیف
 • مصرف بی رویه منابع
 • مسئولیت گریزی
 • قبول مسئولیت کاری که دانش، توان و مهارت آن وجود ندارد
 • غیبت و مرخصی بیش از حد
 • پارتی بازی و تقدم روابط شخصی و گروهی به ضوابط سازمانی
 • سیاه کاری
 • عدم توجه به رضایت ارباب رجوع و محول کردن کار او به روزهای بعد با وجود توان انجام آن در همان روز
 • نظارت خواهی
 • عدم انتقاد از کار ناصحیح همکاران و ملاحظه منافع خود
 • تقدم منافع فردی، شخصی و گروهی بر منافع سازمانی
 • انجام کارهای شخصی در ساعات اداری
 • توجیه کارهای غلط و نادرست با دلایل غیر منطقی
 • قبول توامان چند مسئولیت و انجام ناقص آنها
 • عدم توجه به وقت و استفاده بهینه از آن

مجموع شاخصها و علایم ذکر شده در بالا نمی تواند به شکل جامع ضعف و یا وجود وجدان کاری را بیان دارد. در مقوله وجدان کاری عوامل فردی، درون سازمانی و برون سازمانی موثرند و این ویژگی متغییرهای علوم انسانی و اجتماعی می باشد. در یک نگاه کلی می توان گفت که وجدان کاری مفهومی نسبی می باشد و می توان شدت وضعف آن را بر روی پیوستار نشان داد.

شاخصها و نمایانگرهای وجدان کاری  و یا عدم وجود آن، با استفاده از نظرات صاحبنظران مختلف و از منابع متعدد شاخصهای رفتاری، مطرح و مورد بحث قرار گرفته است.

در تحقیق حاضر در چهار بعد “زمان، کمیت کار، کیفیت کار و معنوی ”  از ده شاخص برای اندازه گیری وجدان کاری استفاده شده که بر اساس این ده معرف و پرسشنامه استاندارد موجود در زمینه وجدان کاری، پرسشنامه و گویه های این پژوهش طراحی شده است.