ورودي هاي طراحی محصول

سازمان باید نیازمندي هاي ورودي طراحی محصول شامل موارد زیر را شناسایی، مستند و بازنگري

نماید:

 • نیازمندي هاي مشتری (بازنگري قرارداد ) ، نظیر مشخصه هاي ویژه ، نحوه شناسایی، ردیابی و بسته بندي
 • اطلاعات ، سازمان باید فرآیندي براي گسترش اطلاعات کسب شده از پروژه هاي طراحی قبلی، تحلیل رقبا، بازخور از عرضه کنندگان، ورودی هاي داخلی و سایرمنابع مرتبط، براي پروژه هاي مشابه جاري و آینده داشته باشد.
 • اهداف محصول از نظر کیفیت، عمر، قابلیت اطمینان، دوام، قابلیت نگهداري و تعمیرات، زمانبندي و هزینه
 • بند 7-3-3-2- ورودیهاي طراحی فرآیند ساخت

سازمان باید ورودي هاي طراحی فرآیند ساخت را که شامل موارد زیر است شناسایی، مستند و

بازنگري کند:

 • داده هاي خروجی طراحی محصول
 • اهداف مربوط به بهره وري،کارایی فرآیند و هزینه
 • نیازمندیهاي مشتري در صورت وجود
 • تجربیات توسعه هاي قبلی

طراحی فرآیندهاي ساخت شامل بکارگیري روش ها ي خطاناپذیرسازي

بند 7-3-2-3- مشخصه هاي ویژه

 • سازمان باید مشخصه هاي ویژه را شناسایی و آن ها را در طرح کنترل درج نماید
 • با تعاریف و نمادهاي مشخص شده از سوي مشتري سازگار نماید
 • مستندات کنترل فرآیند (از جمله نقشه ها،مستندات ،FMEA طرح هاي کنترل) و دستورالعمل هاي اپراتوري را با نماد مشخصه ویژه مشتري یا نماد معادل درسازمان مشخص نموده تا نشان دهد که آن مراحل از فرآیند بر مشخصه هاي ویژه تأثیر می گذارد.

مشخصه هاي ویژه می تواند شامل مشخصه هاي محصول و پارامترهاي فرآیند باشد .

بند 7-3-3- خروجی هاي طراحی و توسعه

خروجی هاي طراحی و توسعه باید به شکلی تهیه شوند که امکان رسیدگی به آن ها درمقایسه با

ورودی هاي طراحی و توسعه وجود داشته و قبل از توزیع تایید شوند.خروجی هاي طراحی و توسعه

باید:

 • تامین کننده نیازمندي ورودي ها باشد
 • اطلاعات لازم جهت عملیات خرید،تولید و یا ارائه خدمت را فراهم نماید
 • شامل معیارهاي پذیرش محصول باشد و یا به آن ها ارجاع دهد
 • مبین ویژگی هاي لازم به منظور استفاده مناسب وایمن باشد

بند 7-3-3-1- خروجی هاي طراحی محصول- متمم

خروجی ها از طراحی محصول باید به شکلی بیان شود که بتواند در مقابل نیازمندیهاي داده ها به

طراحی محصول تصدیق و صحه گذاري شود. خروجی ها از طراحی محصول باید شامل موارد ذیل

باشد:

 • FMEA فرآیند و نتایج قابلیت اطمینان
 • مشخصات محصول شامل مشخصه هاي ویژه محصول
 • در موارد مقتضی، خطا ناپذیرسازي محصول
 • تعریف محصول شامل نقشه ها یا داده هاي ریاضی
 • نتایج بازنگري هاي طراحی محصول و
 • راهنماهاي تشخیص (در صورت کاربرد)