ویژگی های افراد کارآفرین

نیاز به موفقیت : تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی به قصد موفقیت در موقعیت های رقابتی.

استقلال طلبی : نیاز به استقلال از ویژگی هایی است که به عنوان یک نیروی انگیزشی مهم برای کارآفرینان، بر آن تاکید شده است و با عباراتی نظیر ” کنترل بر سرنوشت خویش ” ، ” کاری را برای خود انجام دادن”و ” رئیس خود بودن ” تعریف کرد.

تحمل ابهام : قدرت ابهام عبارت است از پذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی از زندگی ، توانایی ادامه حیات با دانش ناقص درباره محیط و تمایل به آغاز فعالیتی مستقل ، بدون آنکه شخص بداند موفق خواهد شد یا خیر.

کانون کنترل درونی : کارآفرینان تمایل دارند فکر کنند که خودشان راه و روش هر چیزی را می دانند و شانس و اقبال ، نقش و تاثیری در زندگی شخصی و کاری آنان ندارد.چنین افرادی به قدرت و توانایی خویش اعتماد دارند و سرونوشت خود را قابل کنترل می دانند.

مخاطره پذیری : لاینرو بروکهاوس  معتقد بودند که تمایل به پذیرش مخاطره های معتدل ، از ویژگی های بارز کارآفرینان است و کارآفرینان موفق ، کمتر از مدیران از مخاطره پرهیز می کنند ( سلاجقه و همکاران، 1391، ص6).

 

2- 3-8)  فرآیند کارآفرینی

کارآفرینان افرادی هستند که با توجه و دقت در محیط اطراف خود ، فرصت های جدیدی را شناسایی می کنند و بعد از ارزیابی فرصت مشاهده شده و در صورتی که با اهداف و علایق کارآفرین هماهنگی داشته باشد و آینده روشنی را پیش روی کارآفرین ترسیم کند ، کارآفرین اقدام به شروع فعالیت کارآفرینانه که همان ارایه و تولید محصول یا خدمتی جدید است می نماید ( روزبهان ، 1391 ، ص 21 ). فرآیند مذکور را می توان در چهار مرحله مشخص به شرح زیر بیان نمود :

  • شناسایی و ارزیابی فرصت- قطعا شناسایی و ارزیابی فرصت ، با اهمیت ترین مرحله در فرآیند کارآفرینی است که خود نیز به دو قسمت مجزا قابل تفکیک است. در قسمت اول کارآفرین باید دقت و توجه کافی را داشته باشد تا بتواند فرصت ها را ببیند. نگاه به مشتری به او کمک خواهد کرد تا خواسته ها و حتی نیازهایی را که تبدیل به خواسته نشده اند را نیز مورد توجه قرار دهد. اکثرا نمی توان راهکار مشخصی را برای شناسایی فرصت ها ارایه کرد اما ابزارهایی وجود دارند که می توانند در شناسایی فرصت بسیار موثر باشند که از جمله آن ها می توان مصرف کنندگان ، همکاران تجاری و شرکت های رقیب ، اعضای نظام توزیع و متخصصین مربوطه را نام برد. در قسمت بعد باید فرصت شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گیرد و در این رابطه ارزش حقیقی و کلی فرصت ، مورد مطالعه قرار گیرد به این معنی که مثلا اندازه بازار و محدوده دریچه فرصت ، مورد مطالعه قرار گیرد به این معنی که مثلا اندازه بازار و محدوده دریچه فرصت ایجاد شده چه مقدار است ، گروه های مصرف کننده و محدوده جغرافیایی مصرف کنندگان کجاست. میزان ریسک سرکایه گذاری در کنار میزان بازدهی احتمالی آن نیز باید محاسبه شوند و شاید از همه مهم تر میزان تناسب فرصت شناسایی شده با علایق فرد کارآفرین و مهارت های او نیز اهمیت زیادی خواهد داشت. زیرا در صورت عدم وجود علاقه و مهارت کافی ، امکان تمرکز و تلاش کافی کمتر وجود خواهد داشت (روز بهان ،1391،ص21 ).
  • تدوین طرح تجاری [1]تهیه طرح تجاری که از آن با نام های دیگری مثل طرح شغلی و طرح کسب و کار نیز نام برده می شود ، برای کارآفرین اهمیت فوق العاده ای دارد.شاید این مرحله را بتوان مشکل ترین قسمت در روند کارآفرینی نامید. یک طرح تجاری خوب می تواند نشان دهنده و تبیین کننده فرصت واقعی باشد. هم چنین در تعیین منابع مورد نیاز ، اعم از منابع انسانی ، منابع مادی و منابع مالی و نحوه به دست آوردن و مصرف آن ها و اداره موفقیت آمیز فعالیت کارآفرینانه ضروری است. طرح تجاری ، چشم انداز مالی فعالیت کارآفرینانه را به صورت واضح و شفاف آشکار می سازد. طرح تجاری را می توان اعلامیه کارفرما نیز نام نهاد ، اعلامیه ای که برای همگان آشکار می سازد که هدف او چیست ، چگونه می خواهد به هدفش برسد و هریک از کارکنان و همکاران او در این مسیر چه نقشی دارند و چگونه باید نقش خود را ایفا نمایند در یک طرح تجاری ، علاوه بر صفحه عنوان ، فهرست مندرجات و خلاصه مدیریتی ، باید خلاصه مراحل اجرایی شامل، شرح فعالیت اقتصادی ، شرح صنعت ، طرح بازاریابی ، طرح مالی ، طرح تولید ، طرح سازمانی ، طرح عملیاتی ، به همراه ضمائم و مدارک مربوطه که می تواند مجوزها ، تفاهم نامه ها و موارد مشابه باشد ، آورده شود ( روزبهان ، 1391،صص22-21 )
  • تامین منابع مورد نیاز- برای انجام فعالیت کارآفرینانه منابع مالی مورد نیاز است و کارآفرین باید در ابتدا منابع فعلی خود را مورد توجه قرار داده و سپس سایر راه های تامین منابع را مورد بررسی و توجه قرار دهد. بانک ها و سرمایه گذاران می توانند جز تامین کنندگان منابع مالی باشند. میزان و تنوع منابع مورد نیاز از جمله مواردی است که نباید کم اهمیت جلوه کنند ، کسب به موقع منابع نیز باید مورد توجه کارآفرین قرار گیرد. نکته حائز اهمیت آن است که کارآفرین باید تا آنجایی که امکان دارد ، مالکیت خود را در شرکت توسعه داده و آن را در شروع فعالیت کارآفرینانه تثبیت نماید ( روزبهان ،1391،ص22 ).
  • مدیریت بنگاه اقتصادی – مدیریت یک بنگاه اقتصادی نوپا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است بالاخص با توجه به اینکه کارآفرین محصول یا خدمتی نو را به جامعه عرضه کرده و نیاز به مدیریت و انسجام بیشتری برای هدایت شروع فعالیت اقتصادی است. استفاده از ساختار سازمانی مناسب به همراه بهره برداری از فنون برنامه ریزی و کنترل ، در کنار مباحث کاربردی شیوه های مدیریت و هدایت بنگاه های اقتصادی ، می تواند تضمین کننده موفقیت کارآفرین باشد (روزبهان ، 1391،ص22-23 ).

 

[1] Business planj