راهكارها و اقدامهاي كارآفريني و اشتغا ل زايي براي بسيج

      ابعاد                اقدام                           راهبرد
 

 

 

 

 

زمينه ها

 

 

 

 

 

ايجاد محيط كارآفرينانه؛

تقويت فرهنگ كارآفريني؛

اطلاع رساني؛

برنامه هاي ترويج كارآفريني

تعامل با ساير رده هاي اقشار تخصصي بسيج (مهندسين، پزشكان،

هنرمندان)؛

توسعه و تقويت تشكّلهاي همسو؛

توزيع شبكه اي؛

ايجاد پاركهاي كارآفريني؛

امكان حضور افتخاري و داوطلبانة كارآفرينان در بسيج؛

انتخاب و معرفي كارآفرين برتر بسيج به تفكيك اقشار؛

ترويج كارآفريني اجتماعي؛

سهولت دسترسي به زيربناها؛

كاهش زمان دسترسي به سرمايه؛

انتشار مجله و بولتن تخصصي كارآفريني و اشتغال زايي در بسيج؛

كتابچه فرصتها و زمينه هاي كارآفريني در بسيج؛

برگزاري همايش، نمايشگاه و جشنواره هاي كارآفريني و اشتغال زايي.

 

 

رفتارها

 

آموزش غيررسمي و

فني حرفه اي

مخصوص كارآفرينان

بسيجي؛

آموزش مشاوره اي و

تخصصي.

برگزاري دوره هاي آموزش فني و حرفه اي و مهارتي؛

برگزاري كارگاههاي كارآفريني؛

تعيين و اعطاي جايزة كارآفريني و اشتغال زايي در بين اقشار بسيج؛

تربيت مربي كارآفريني در حوزة فعاليتهاي بسيج؛

ارائة مشاورة تخصصي وفني به داوطلبان؛

راه اندازي كلينيكهاي مشاوره و نهادهاي فراگير ملي و محلي؛

ارتباط و تعامل با م ر اكز دولتي و تصميم گير مديريتي در حوزة

كارآفريني

 

ساختارها

 

 

حمايت مالي؛

حمايت اداري،

تشكيلاتي؛

حمايت قانوني.

ايجاد شركتهاي تعاوني حمايت از كارآفرينان؛

ايجاد مراكز حمايتي منطقه اي؛

پيگيري قانون جايگزين/ طرح كارآفرين به جاي خدمت نظام وظيفه؛

ايجاد صندوق حمايت از كارآفرينان جوان و داوطلب كسب وكارهاي

كوچك؛

ايجاد مراكز رشد؛

اعطاي وام كم بهره و بدون ضمانت به داوطلبان كارآفريني و

اشتغال زايي؛

فراهم آوردن تخفيف تعرف ه هاي خدمات به بخش كارآفريني در

پروژه هاي مورد تأكيد بسيج؛

بهينه سازي خدمات اداري در حوزة كارآفريني؛

تشكيل گروههاي كارآفريني و مشاوره به سازمانهاي رسمي در حوزة

سياستگذاري، برنامه ريزي و اجرا؛

معرفي نمايندة كارآفريني بسيج در شوراي عالي اشتغال و

كارآفريني.

 

نتايج بررسي ها در سطح سازمان بسيج نشان مي دهد كه دو ظرفيت فوق العاده در عرصه هاي كارآفريني و اشتغال زايي بسيج وجود دارد كه عبارتند از:

 

الف) سيل عظيم جوانان داوطلب

بر اساس رويكرد ها و رهنمو دهاي موجود، يكي از مهم ترين گروههاي مخاطب فردي شامل خطرپذيري، نشاط و هيجان، توان يادگيري فنون و مهارتها، خلّاقيت و نوآوري، اوقات فراغت و علايق داوطلبانه هستند . لذا بسيج سازندگي در ساليان گذشته بسياري از فعاليتهاي خود را بر حضور داوطلبانة اين گروه، چه به عنوان مخاطب و چه به عنوان عامل اجرايي استوار كرده است. بر اساس قوانين و مقررات بين المللي ن يز اقدام براي توسعة اشتغال زايي و كارآفريني جوانان، به عنوان يك رهنمود جهاني مورد توجه است.

نمونه هاي مربوط به آمادگي جوانان براي كمك و مشاركت در اجتماع كم نيستند. بيش از يك چهارم از 14 ساله هايي كه در مطالع ة مشاركت م دني در28 كشور مورد بررسي قرار گرفته اند، با يك م ؤسسة خير ي ه كار كرده اند و تقريباً دو درصد از آنها با گروهي فعال در زمين ة امور داوطلبانه براي كمك به اجتماع همكاري د اشته اند(عبدالملكي، 1387 ، ص 65)

آنچه از عملكرد بسيج سازندگي در اين حوزه برداشت مي شود و قابل نقد نيز مي باشد، اين است كه بسيج سازندگي بيشتر يا شايد به طور كامل، به مسئ لة ايجاد اشتغال موقت و كاريابي متمركز شده است؛ 2 به طوري كه در يك دورة 10 ساله19702664 نفر روز فعاليت فقط با عنوان اشتغال زايي صورت گرفته و كمتر به مسئلة كارآفريني با رويكرد سه گانة زمينه اي، رفتاري و ساختاري توجه شده است. رويكرد سه گانة زمينه اي، رفتاري و ساختاري توجه شده است. رويكرد سه گانة زمينه اي، رفتاري و ساختاري توجه شده است. بسيج سازندگي به عرصة كارآفريني و حمايت مستقيم 1 و كارآفريني در معنا و مفهوم اصيل آن مي باشد؛ يعني بسيج سازندگي مي تواند ايده ها و طرحهاي ابتكاري بسيجيان را كه متناظر بر يك كسب و كار اجتماعي پررونق و اشتغال زاست، در عرص ههاي سازندگي دريافت، تجزيه و تحليل و حمايت كند.

 

ب) اوقات فراغت

جامعه بايد فرصتي را براي افراد آماده كند تا كارهاي خلّاقانه توليد كنند و اوقات فراغت، همين فرصت است . بررسي هاي به عمل آمده در سطح جهاني نشان مي دهد كه به صورت كلي بسياري از نوجوانان و جوانان به صورت فعالانه در كسب درآمد خانواده براي برطرف كردن نيازهاي اقتصادي و كم كردن فقر خانواده مشاركت مي كنند . در يك محدودة زندگي خانوادگي، خانواده ها نوجوانان خود را براي منافعي كه براي خانواده داشته باشد به كار مي فرستند. با وجود اينكه نوجوانان هميشه در زندگي فعال نيستند، اما امكان يادگيري و رشد به عنوان يك شخص و ديدن چيزي كه مايلند براي آينده در نظر بگيرند را دارند.