فعالان صنعت بيمه ي ايران:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

  • فعالان صنعت بيمه ي ايران

بر اساس آخرين اطلاعات رسمي منتشر شده ي بيمه ي مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در سال 1387 تعداد 4 شرکت بيمه ي دولتي ايران، آسيا، البرز و دانا به همراه 12 شرکت غير دولتي معلم، پارسيان، توسعه، رازي، کارآفرين، سينا، ملت، دي، سامان، نوين، پاسارگاد و ميهن در سرزمين اصلي و سه شرکت بيمه ي حافظ، اميد و ايران معين در مناطق آزاد و ويژه ي اقتصادي فعاليت مي نمايند. شبکه ي فروش صنعت بيمه ي ايران را مي توان در سال 1387 به اين صورت خلاصه کرد که 20 شرکت بيمه به همراه 11530 نمايندگي و 649 شعبه ي بيمه در کشور در حال ارائه ي خدمات به مشتريان هستند.

شرکت هاي بيمه ي ايران و آسيا در مجموع 61.6 % از حق بيمه و 67.7% از خسارت هاي بازار را به خود اختصاص داده اند. هم چنين شرکت هاي بيمه ي عير دولتي 25.1 درصد از حق بيمه و 18.7 درصد از خسارت هاي بازار را به خود اختصاص داده اند.در اين ميان شرکت بيمه ي پارسيان با 7.38 % از کل بازار بيمه ي ايران بيشترين و شرکت بيمه ي ميهن با 0.001 % کمترين سهم را داشته اند. ضريب خسارت شرکت هاي بيمه ي آسيا ( با 85.4%)، ملت( با 83.3 %)،پارسيان   ( با 83% ) و ايران با ( 77.24%) بيش از ضريب خسارت بازار بيمه که 74.71 در صد است، بوده اند.

نمایشگر 2.19 سهم بخش دولتی و خصوصی از بازار بیمه ایران در سال 1387

هم چنين ترکيب پرتفوي صنعت بيمه در سال 1387 بر اساس اخرين اطلاعات منتشر شده ي بيمه ي مرکزي ايران به شرح نمایشگر 2.18 است